E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Türkiye’de Fundus Fotoğrafının İlk Teletıp Uygulamasının Diyabetik Retinopati Tanısında Etkinliği [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 201-204 | DOI: 10.14744/scie.2021.68916

Türkiye’de Fundus Fotoğrafının İlk Teletıp Uygulamasının Diyabetik Retinopati Tanısında Etkinliği

Meltem Sertbas1, Ozden Ezgi Uner2, Yasar Sertbas1, Serkan Elarslan1, Rahime Gozkan1, Melike Kotan1, Asligul Ardic1, Volkan Kızılay3, Banu Açıkalın4, Nalan Okuroglu1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği,i̇stanbul, Türkiye
3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları,i̇stanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetik retinopati yetişkin çağda görülen önlenebilir ve tedavi edilebilen körlük nedenlerinin başında gelmektedir. Düzenli göz muayenesi ile sistemik tarama, diyabetik retinopatiye bağlı görme kaybını ve körlüğü önleyebilir. Çalışmamızda fundus fotoğrafının teletıp uyarlanmasının diyabetik retinopati tanısında etkinliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018–Ocak 2019 tarihleri arasında iki farklı diyabet merkezindeki hastaların diyabetik retinopati için takip durumlarını geriye dönük olarak karşılaştırdık. Çalışmaya 3539 diyabetik hasta dahil edildi. Bu hastalardan 1883’ü hastanenin ana kampüsünde yer alan ilk diyabet merkezinden göz doktoruna sevk edilmiştir ve hastaneden uzakta bulunan ikinci merkezdeki 1656 hastanın ise dijital fundus fotoğrafı çekilmiştir. Bu görüntüler, bir teletıp sistemi aracılığıyla değerlendirmek üzere uzman bir göz doktoruna iletilmiştir.
BULGULAR: Çalışma sonucunda 1883 hastadan sadece 933’ünün (%49.5) retinopati kontrolü için göz doktoruna başvurduğunu gördük. Diğer yandan, teletıp yöntemi ile dijital fotoğrafla taranan hastaların tamamına yakını değerlendirildi (1656’nın 1589’u) ve sadece 67’si (%4) görüntüleme sorunları nedeniyle değerlendirilemedi. Açıkca görüldüğü üzere, ikinci merkezde birinci merkeze göre çok daha fazla kişi değerlendirilmiştir (933 [%49.5] 1589 [%96]; p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamız, teletıp sistemine uyarlanmış retina fotoğraflama yönteminin diyabetik retinopatinin düzenli taramasını sağlamak için daha yaygın kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, fundus fofoğrafı; teletıp.

The Efficiency of First Telemedicine Application of Fundus Photograph for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy in Turkey

Meltem Sertbas1, Ozden Ezgi Uner2, Yasar Sertbas1, Serkan Elarslan1, Rahime Gozkan1, Melike Kotan1, Asligul Ardic1, Volkan Kızılay3, Banu Açıkalın4, Nalan Okuroglu1
1Department of Internal Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of İnternal Medicine, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Ophtalmology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Diabetic retinopathy is one of the most common causes of preventable and treatable blindness in adulthood. Systemic screening with regular eye examination can prevent vision loss and blindness related to diabetic retinopathy. Our study aimed to see the efficiency of telemedicine application of fundus photograph for the diagnosis of diabetic retinopathy.
METHODS: We retrospectively compared the patients’ follow-up situation for diabetic retinopathy screening from two different diabetic centers between January 2018 and January 2019. We recruited 3539 diabetic patients. Among these patients, 1883 of them were referred to ophthalmologist from the first diabetes center, which is located on the main campus of hospital and in the second center which is located away from the hospital, 1656 patients’ digital photographs were taken. These images were transmitted through a telemedicine system to an expert ophthalmologist for evaluation.
RESULTS: As a result of the study, we saw that only 933 of 1883 (49.5%) patients had admitted to the ophthalmologist for retinopathy control. On the other hand, among the patients who were screened by a digital photograph with telemedicine method, almost all of the patients were evaluated (1589 of 1656) and only 67 (4%) of them could not be evaluated due to imaging problems. It is obviously seen that in the second center much more people had been evaluated when compared to the first center (933 [49.5%] vs. 1589 [96%]; p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study confirmed that the use of the retinal photographing intertwined with the telemedicine system should be used more widely into provide regular screening of diabetic retinopathy.

Keywords: Diabetes, fundus photograph; telemedicine.

Meltem Sertbas, Ozden Ezgi Uner, Yasar Sertbas, Serkan Elarslan, Rahime Gozkan, Melike Kotan, Asligul Ardic, Volkan Kızılay, Banu Açıkalın, Nalan Okuroglu. The Efficiency of First Telemedicine Application of Fundus Photograph for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy in Turkey. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 201-204

Sorumlu Yazar: Yasar Sertbas, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale