E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2014
1.
Kapak ve Künye
Cover
Keah 2014–3
Sayfa I

HIÇBIRI
2.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Medico-Legal Reports in Respect of the Turkish Penal Code
Hakan Hakkoymaz, Hamit Sırrı Keten, Selahattin Artuç, Hüseyin Üçer, Selim Bozkurt, Mehmet Okumuş, Alper Keten
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.36693  Sayfalar 177 - 180

4.
Eğitim Seviyesi Düşük Kadınların Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Risk Hesaplaması
Breast Cancer Risk Assessment and Level of Knowledge in Women With Low Levels of Education
Oğuzhan Dinçel, Fatih Başak, Bahattin Pektaş, Erdem Kınacı
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.07269  Sayfalar 181 - 186

5.
Musküler Distrofi ve Transaminazlar
Muscular Dystrophy and Transaminases
Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Canan Kocaman Yıldırım, Ayça Vitrinel
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.99705  Sayfalar 187 - 190

6.
Pankreas Kitlelerinin Benign Malign Ayrımında Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemenin Yeri
The Role of Diffusion Weighted MR for Differentiation Between Benign and Malign Pancreatic Masses
Mehmet Yağtu, Eren Turan, Çiğdem Öztürk Turan
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.94824  Sayfalar 191 - 199

7.
Acil İç Hastalıkları Servisine Hiponatremi Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Etiyoloji ve Prognozun Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Hyponatremia Etiology and Prognosis in Patients Hospitalized to Emergency Internal Medicine Service
Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Muhammet Emin Erdem, Didem Kılıç Aydın, Aslı Gözek Öcal, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.56933  Sayfalar 200 - 202

8.
Kemoterapi Alan Hastalarda Depresyon Analizi: Tek Merkez Deneyimi
Depression Analysis in Patients Treated with Chemotherapy: Single Center Experience
Bala Başak Öven Ustaalioğlu, Huriye Öztürk, Hacer Er, Şerife Peker, Sevilay Yıldız, Selda Duman, Ömür Cantürk, Kenan Kocatürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.24482  Sayfalar 203 - 209

9.
Tibia Diafiz Kırıklarının İntramedüller Çivilenmesi Sonrası Patellar Tendinosis Gelişmesi Üzerinde Vücut Kitle İndeksinin Etkisi
The Effect of Body Mass Index on Developments Patellar Tendinosis After Intramedullary Nailing of a Tibial Shaft Fracture
Gültekin Sıtkı Çeçen, Deniz Gülabi, Yiğit Erdağ, Halil Bekler, Güven Bulut, Seyit Ali Gümüştaş
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.99266  Sayfalar 210 - 214

10.
Fototerapi Alarak Tedavi Edilen Yenidoğan Sarılıklı Bebeklerde Etiyolojiye Yönelik Geriye Dönük Bir Değerlendirme
A Retrospective Evaluation of Etiology in Neonatal Jaundice İnfants Were Treated With Phototherapy
Meliha Aksoy Okan
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.94834  Sayfalar 215 - 219

11.
Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrasında Erken Dönem Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler
Quality of Life Changes After Early Transurethral Resection of Prostate
Nihal Büker, Sevgi Koç, Ö. Levent Tuncay, Raziye Şavkın, A. Ersin Zümrütbaş
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.45722  Sayfalar 220 - 224

12.
İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu Sikluslarında İptal Nedenleri
Our Reasons for Cancellation During Intracytoplasmic Sperm Injection Cycles
Zehra Sema Özkan, Mustafa Ekinci, Hüseyin Timurkan, Ekrem Sapmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.71501  Sayfalar 225 - 229

OLGU SUNUMU
13.
Nadir Bir Radikülopati Nedeni; Lomber Zigapofizyal Eklem Sinoviyal Kisti
A Rare Cause of Radiculopathy; Lumbar Zygoapophyseal Joint Synovial Cyst
Aylin Sarı, Osman Sümengen
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.48030  Sayfalar 230 - 232

14.
Hipokalemik Periyodik Paralizi Olgusu
Hypokalemic Periodic Paralysis Case
Cemil Adaş, Uygar Utku, Besime Utku, Hilal Adaş
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.74755  Sayfalar 233 - 234

15.
Primer Dalak Kist Hidatiği; İki Farklı Olgu, İki Farklı Klinik
Primary Splenic Hydatid Cyst; Two Different Cases - Two Different Clinic Presentations
Mustafa Özsoy, İsmail Özsan, Bahadır Celep, Yüksel Arıkan
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.78736  Sayfalar 235 - 238

16.
Hipergonadotropik Hipogonadizmin Nadir Bir Nedeni Olarak Ullrich Turner Sendromu: Olgu Sunumu
A Rare Cause of Ullrich Turner Syndrome of Hypergonadotropic Hypogonadism: A Case Report
Dilek Benk Şilfeler, Atilla Karateke, Selin Tertemiz, Serdar Kenan Dolapçıoğlu, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Ali Baloğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.08769  Sayfalar 239 - 241

17.
Ekstratestiküler Lipom Olgusu
A Case of Extratesticular Lipoma
Nuri Havan, Osman Köse, Duygu Yegül, Hakan Kefeli
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.74436  Sayfalar 242 - 244

18.
Spontan Glob Subluksasyonu
Spontaneous Globe Subluxation
Musa Musaoğlu, Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.85547  Sayfalar 245 - 247

19.
Prepisyumda Kene: Olgu Sunumu
Tick on Prepuce: Case Report
Mustafa Yücel Boz, Oktay Akça, Ahmet Selimoğlu, Kadir Demir, Mustafa Bilal Hamarat, Mehmet Kutlu Demirkol
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.42243  Sayfalar 248 - 450

20.
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisinde Sisplatin Kullanımı Sırasında Gelişen Akut İskemik İnme: Olgu Sunumu
Acute Ischemic Stroke Developing in the Course of Cisplatin Treatment of Small Cell Lung Cancer: A Case Report
Nesrin Helvacı Yılmaz, Sinem Atik Güngör, Taflan Sahlepçi
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.26937  Sayfalar 251 - 253

21.
Akut Kolonik Obstrüksiyonda Stent Uygulaması Sonrasında Laparoskopik Sigmoid Rezeksiyon: Olgu Sunumu
Laparoscopic Sigmoid Resection After Placement of Stent for Acute Colonic Obstruction: Report of a Case
Tuba Atak, Yusuf Erkan Kılıç, Kadri Güler, Barış Bayraktar, Kıvılcım Orhun
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.99422  Sayfalar 254 - 256

DERLEME
22.
Akciğer Kanserli Geriatrik Hastalarda Tedavi Yaklaşımı
Treatment Approach for Lung Cancer of Geriatric Patients
Şule Karabulut Gül, Alpaslan Mayadağlı, Mahmut Gümüş
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.04900  Sayfalar 257 - 260

LookUs & Online Makale