E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Kemoterapi Alan Hastalarda Depresyon Analizi: Tek Merkez Deneyimi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 203-209 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.24482

Kemoterapi Alan Hastalarda Depresyon Analizi: Tek Merkez Deneyimi

Bala Başak Öven Ustaalioğlu1, Huriye Öztürk2, Hacer Er3, Şerife Peker3, Sevilay Yıldız3, Selda Duman3, Ömür Cantürk4, Kenan Kocatürk4
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul
2Yunus Emre Devlet Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, Eskişehir
3Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kemoterapi Ünitesi, Eskişehir
4Yunus Emre Devlet Hastanesi, Psikiatri Kliniği, Eskişehir

AMAÇ: Kanserli hastalarda depresyon en sık görülen psikiyatrik sorundur. Depresyonun erken tanı ve tedavisi, hastaların tedaviye uyumunu ve yaşam kalitesini artıracaktır. Biz kemoterapi alan hastalarımızda depresyon varlığı ve psikiyatrik destek gereksinimini değerlendirdik.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda, kemoterapi ünitemizde tedavi almak için gelen 155 hastayı değerlendirdik. Hastaların depresyon varlığını ve düzeyini belirlemek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullandık. Hastaların kişisel ve klinik özellikleriyle psikiyatrik destek gereksinimi arasındaki ilişkilerini ki-kare testi ile değerlendirdik.
BULGULAR: Hastalarımızın yaş ortalaması 58 (21-78) idi. Hastalarımızın 61.9%’u erkek olup, çoğunluğu emekli idi. BD֒ye göre ortanca depresyon puanı 9 (0-41) olarak bulundu. Depresyon sınıflaması; %10.3 (n=16) ciddi, %10.3 (n=16) orta, %27.1 (n=42) hafif depresyondu. Geriye kalan 81 hastada (%52.3) depresyon saptanmadı. Metastaz varlığı ve aldığı kemoterapi şekli ve progresyon varlığı psikiyatrik tedavi gereksinimi ile ilişkili olarak bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Kanserli hastalarda depresyonun tanısı ve derecelendirmesi ile hastaya uygun psikiyatrik desteğin sağlanması kanser tedavisinin bir parçasıdır. Bu süreçte hastalara psikososyal destek sağlamak kemoterapi ünitesi ve onkoloji çalışanları için bir görev olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beck depresyon ölçeği, depresyon; kanser; psikiyatrik destek.

Depression Analysis in Patients Treated with Chemotherapy: Single Center Experience

Bala Başak Öven Ustaalioğlu1, Huriye Öztürk2, Hacer Er3, Şerife Peker3, Sevilay Yıldız3, Selda Duman3, Ömür Cantürk4, Kenan Kocatürk4
1Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Medical Oncology, İstanbul
2Yunus Emre General Hospital, Radiation Oncology, Ekişehir
3Yunus Emre General Hospital, Chemotherapy Unit,eskişehir
4Yunus Emre General Hospital, Psichiatry Clinic, Eskişehir

OBJECTIVE: Depression is frequently seen in patients with cancer. The early diagnosis and management of depression may improve quality of life and treatment compliance. We evaluated the depression and requirement of psychiatric support in cancer patients who received chemotherapy.
METHODS: We evaluated 155 cancer patients who attended our chemotherapy unit to receive chemotherapy treatment. We used the Beck Depression Scale (BDS) to classify depressıon. The X² test was performed to evaluate the relationship between the need for psychiatric support and patient’s characteristics.
RESULTS: The median age of the patients was 58 years (range: 21-78 years). The majority of patients (61.9%) were male, and most patients were retired. The median depression score was 9 (0-41). Depression was classified as 10.3% (n=16) serious, 10.3% (n=16) moderate, and 27.1% (n=42) weak. Depression was not detected for the other 81 (52.3%) patients. The presence of metastasis, chemotherapy type and progression were related with need for psychiatric support (p<0.05).
CONCLUSION: The early diagnosis and psychiatric support for depression in cancer patients were an important part of treatment. During therapy for cancer, psychiatric support for cancer patients should be the responsibility of the health care personnel in the oncology department.

Keywords: Beck depression scale, depression; cancer; psychiatric support.

Bala Başak Öven Ustaalioğlu, Huriye Öztürk, Hacer Er, Şerife Peker, Sevilay Yıldız, Selda Duman, Ömür Cantürk, Kenan Kocatürk. Depression Analysis in Patients Treated with Chemotherapy: Single Center Experience. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 203-209

Sorumlu Yazar: Bala Başak Öven Ustaalioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale