E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrasında Erken Dönem Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 220-224 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.45722

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrasında Erken Dönem Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler

Nihal Büker1, Sevgi Koç2, Ö. Levent Tuncay3, Raziye Şavkın1, A. Ersin Zümrütbaş3
1Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
2Pamukkale Üniversite Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
3Pamukkale Üniversite Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Son yıllarda yaşam kalitesinin her alanda giderek artan bir ilgi görmesi benign prostat hiperplazisinde (BPH) özellikle tedaviyi yönlendirmedeki rolü açısından önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle çalışmamızda BPH’ye bağlı alt üriner sistem semptomları olan hastalarda prostatın transüretral yolla rezeksiyonu sonrasında yaşam kalitesindeki değişikliklerin incelenmesini amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza Şubat 2010-Mayıs 2012 tarihleri arasında BPH nedeniyle transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) uygulanan ve yaş ortalaması 66.70±8.92 yıl (49-82 yaş) olan 25 hasta alındı. Çalışma süreci içinde hastalarımızdan ikisi öldü ve çalışma 23 hastayla tamamlandı. Çalışmaya katılan hastalara TUR-P öncesi ve TUR-P sonrası üçüncü ayda Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS), Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD), Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Form-36 (KF-36), Üriner Semptomlara Göre Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulanarak herhangi bir fark olup olmadığı değerlendirildi.
BULGULAR: TUR-P öncesi ve sonrası üçüncü aydaki değerlendirme sonuçları karşılaştırıldığında IPSS skoru (p=000), HAD-A (p=001), HAD-D (p=000), KF-36 alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değişikliklerin olduğu gözlenmiştir. Üriner Semptomlara Göre Yaşam Kalitesi Ölçeği kötü, mutsuz kategorisinden orta ve iyiye doğru değişiklik göstermiştir.
SONUÇ: TUR-P sadece klinik olarak etkili olmakla kalmayıp hastaların genel yaşam kalitelerini de olumlu yönde etkilemektedir. Geniş hasta çalışmalarında uzun dönem sonuçları değerlendirecek çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genel yaşam kalitesi ölçeği kısa form-36, prostat semptom skoru; transüretral prostat rezeksiyonu.

Quality of Life Changes After Early Transurethral Resection of Prostate

Nihal Büker1, Sevgi Koç2, Ö. Levent Tuncay3, Raziye Şavkın1, A. Ersin Zümrütbaş3
1Pamukkale University School Of Physical Therapy And Rehabilitation
2Pamukkale University Directorate Of Health Research And Application Center
3Pamukkale University Faculty Of Medicine, Department Of Urology

OBJECTIVE: Quality of life, which has gained more and more importance in every field, has also become important in benign prostate hypertrophy (BPH), especially for its guidance in treatment. In this study we aimed to investigate the changes in the quality of life after operation in patients with lower urinary tract symptoms due to BPH who had transurethral resection of the prostate.
METHODS: Twenty-five patients with a mean age of 66.70±8.92 (49-82) years who had transurethral resection of prostate due to BPH between February 2010 and May 2012 were included in our study. Two patients died during the study period and the study was completed with 23 patients in total. Before TUR-P and 3 months after TUR-P, International Prostate Symptom Score (IPSS), Hospital Anxiety Depression Scale (HAD), general Quality of Life Scale Short Form (SF-36) and quality of life scale according to urinary symptoms were applied to the study group.
RESULTS: The comparison of the scores before and after the operation revealed that IPSS score (p=000), HADA (p=0.001), HADD (p=000) and SF-36 sub scales were significantly better in postoperative evaluation. Quality of life scale according to urinary symptoms changed from bad and unhappy to moderate and well categories.

CONCLUSION: TUR-P is not only clinically effective but also affects the quality of life of the patients in a positive manner. Further studies with larger series evaluating the long term results are needed.

Keywords: The general short form-36 quality of life scale, prostate symptom score; transurethral resection of the prostate.

Nihal Büker, Sevgi Koç, Ö. Levent Tuncay, Raziye Şavkın, A. Ersin Zümrütbaş. Quality of Life Changes After Early Transurethral Resection of Prostate. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 220-224

Sorumlu Yazar: Nihal Büker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale