E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisinde Sisplatin Kullanımı Sırasında Gelişen Akut İskemik İnme: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 251-253 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.26937

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisinde Sisplatin Kullanımı Sırasında Gelişen Akut İskemik İnme: Olgu Sunumu

Nesrin Helvacı Yılmaz1, Sinem Atik Güngör2, Taflan Sahlepçi3
1Universal Grup Aksaray Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Universal Grup Aksaray Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Universal Grup İtalyan Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

Kemoterapötik ilaçlar sıklıkla venöz, daha nadiren de arteriyel tromboembolik olaylara sebep olmaktadır. İskemik inme, bildirilen nadir komplikasyonlardan olup post-kemoterapi iskemik inme insidansı %0.137, iskemik inme ile komplike olan kemoterapi siklusu sıklığı %0.035’dir. Birçok kanser tipinde ilk tercih olarak kullanılan sisplatin ise iskemik inmeye en sık neden olan ilaçtır. Bu yazıda, sisplatin tedavisi esnasında iskemik inme gelişen küçük hücreli akciğer kanserli bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Sisplatin, iskemik inme; küçük hücreli akciğer kanseri.

Acute Ischemic Stroke Developing in the Course of Cisplatin Treatment of Small Cell Lung Cancer: A Case Report

Nesrin Helvacı Yılmaz1, Sinem Atik Güngör2, Taflan Sahlepçi3
1Universal Group Aksaray Hospital, Department Of Neurology, Istanbul
2Universal Group Aksaray Hospital, Department Of Pulmonary Diseases, Istanbul
3Universal Group Italian Hospital, Department Of Medical Oncology, Istanbul

Chemotherapeutic agents frequently cause venous, rarely arterial thromboembolic events. Ischemic stroke as a complication is rare while the reported incidence of post-chemotherapy ischemic stroke is 0.137%. Frequency of chemotherapy cycles complicated with ischemic stroke is 0.035%. Cisplatin, used as the first choice of many types of cancer, is the most common drug that causes ischemic stroke. In this case, we discuss a patient with small cell lung cancer that had ischemic stroke during to the course of cisplatin treatment.

Keywords: Cisplatin, ischemic stroke; small cell lung cancer.

Nesrin Helvacı Yılmaz, Sinem Atik Güngör, Taflan Sahlepçi. Acute Ischemic Stroke Developing in the Course of Cisplatin Treatment of Small Cell Lung Cancer: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 251-253

Sorumlu Yazar: Nesrin Helvacı Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale