E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Acil İç Hastalıkları Servisine Hiponatremi Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Etiyoloji ve Prognozun Geriye Dönük Değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 200-202 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.56933

Acil İç Hastalıkları Servisine Hiponatremi Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Etiyoloji ve Prognozun Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Muhammet Emin Erdem, Didem Kılıç Aydın, Aslı Gözek Öcal, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Hiponatremi acil servise başvurularda giderek artan sıklık gösteren, yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden ciddi bir klinik durumdur. Çalışmamızda hastanemiz acil iç hastalıkları servisi’ne yatırılan hiponatremik hastaların etiyoloji ve prognozlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Şubat 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında hastanemiz acil iç hastalıkları servisi’ne yatırılan hiponatremili ardışık 118 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların demografik verileri, serum Na+ seviyeleri, volüm durumları, hiponatermiye yol açtığı belirlenen faktörler ve prognozları kayıt altına alındı.
BULGULAR: Çalışmaya 57 erkek (%48.3), 61 kadın (%51.7) hasta alındı. Median yaş 68 olarak saptandı. Hastaların ortalama Na+ düzeyi 114.6±8.4 mEq/l olarak hesaplandı. Elli bir (%43.2) hastada normovolemik, 37 (%31.4) hasta hipervolemik, 30 (%25.4) hastada hipovolemik hiponatremi tespit edildi. Uygunsuz ADH sendromu hiponatremi nedenleri arasında ilk sırada saptandı. En yüksek mortalite oranı normovolemik hasta grubunda saptandı.
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda en sık hiponatremi sebebinin hipotonik solüsyonlar değil uygunsuz ADH sendromu olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrolit imbalansı, hiponatremi; uygunsuz ADH sendrom.

Retrospective Evaluation of Hyponatremia Etiology and Prognosis in Patients Hospitalized to Emergency Internal Medicine Service

Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Muhammet Emin Erdem, Didem Kılıç Aydın, Aslı Gözek Öcal, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Kartal Training And Research Hospital, Internal Medicine, Istanbul

OBJECTIVE: Hyponatremia is a serious clinical condition characterized by a high morbidity and mortality that shows an increasing incidence in presentation to the emergency department. We aimed to evaluate the etiology and prognosis of patients with hyponatremia hospitalized to the emergency internal medicine service.
METHODS: 118 consecutive patients with hyponatremia hospitalized to emergency internal medicine service from February 2012 to July 2013 were included in our study. We recorded demographic data, serum Na+ levels, volume status, factors that led to hyponatremia and prognosis of all patients.
RESULTS: 57 (48.3%) men and 61 (51.7%) women were included in our study. Median age was 68 years. The mean level of Na+ was 114.6±8.4 mEq/l. We detected normovolemic hyponatremia in 51 patients (43.2%), hypervolemic hyponatremia in 37 patients (31.4%) and hypovolemic hyponatremia in 30 patients (25.4%). Syndrome of inappropriate ADH was the leading cause of hyponatremia. Normovolemic patients had the highest mortality rate.
CONCLUSION: The results of our study suggest that the most common cause of hyponatremia in tertiary health care units is not hypotonic solutions, but rather syndrome of inappropriate ADH.

Keywords: Electrolyte imbalance, hyponatremia; inappropriate ADH syndrome.

Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Muhammet Emin Erdem, Didem Kılıç Aydın, Aslı Gözek Öcal, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu. Retrospective Evaluation of Hyponatremia Etiology and Prognosis in Patients Hospitalized to Emergency Internal Medicine Service. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 200-202

Sorumlu Yazar: Seydahmet Akın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale