E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2010
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Osteopenik postmenopozal kadınlarda düşük dozlu hormon tedavisi ve raloksifen'in lipid profili, glikoz metabolizması ve tiroid hormonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması
A comparison of the effects of low-dose hormone therapy and raloxifene on lipid profile, glucose metabolism and thyroid hormones in osteopenic postmenopausal women
A Yasemin Karageyim Karşıdağ, Nazike Aydoğdu Çamlıyer, Esra Esim Büyükbayrak, Bülent Kars, Meltem Pirimoğlu, Orhan Ünal, Cem Turan
Sayfalar 57 - 66

2.
Glokomda kısa dalga boyu otomatik perimetrenin etkinliği
Effectiveness of short wavelength automated perimeter in glaucoma
Bengü Ekinci Köktekir, Ilgaz Yalvaç, Bekir Sıtkı Aslan, Sunay Duman
Sayfalar 67 - 71

3.
Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran hastalarda nazal septum deviasyonu sıklığı
The incidance of nasal septal deviation in patients admitted to our ENT clinic
Mahmut Özkırış, Cemil Mutlu
Sayfalar 72 - 76

4.
Perinatal asfiksi olgularının yedi yıllık değerlendirilmesi
An evaluation of cases with perinatal asphyxia over a 7-year period
Nuriye Ayça Gül, Serdar Cömert, Turgut Ağzıkuru, Ayça Vitrinel, Yasemin Akın, Berrin Telatar, Nadir Girit
Sayfalar 77 - 83

5.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran dermatoloji hastalarının değerlendirilmesi
An evaluatıon of dermatology patıents applying to Fırat University Medical Faculty emergency service
Selma Bakar Dertlioğlu, Demet Çiçek, Mehmet Nuri Bozdemir, Başak Kandi
Sayfalar 84 - 88

OLGU SUNUMU
6.
Gluteal enjeksiyonlar düşündüğümüz kadar masum mu? Olgu sunumu
Gluteal injections: As harmless as we think? Case report
Gaye Taylan Filinte, Mithat Akan, Deniz Filinte, Mehmet Ersin Gönüllü, Tayfun Aköz
Sayfalar 89 - 93

7.
Kaposi sarkomlu olgunun radyoterapi sonrası değerlendirilmesi
Evaluation of a Kaposi's sarkoma case after radiotherapy
Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Mehmet Koç, Alpaslan Mayadağlı, Berrin Yavuz, Özlem Alkan
Sayfalar 94 - 98

8.
Renal onkositom: Olgu sunumu
Renal oncocytoma: Case report
Abdulmuttalip Simsek, Levent Özcan, Emre Can Polat, Ömer Kurt, Mustafa Devran Aybar, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek
Sayfalar 99 - 102

9.
İlerleyici nörolojik defisit ile bulgu veren pür servikotorasik epidural kavernöz hemanjiom
Pure cervicothoracic epidural cavernous hemangioma presenting with neurologic deficit
Ender Köktekir
Sayfalar 103 - 106

10.
Paradoksik embolinin transkranial Doppler ile tesbit edildiği inme olgusu
A stroke case of paradoxical embolus detected with transcranial Doppler
Hakan Levent Gül, Leyla Ak, Ömer Karadaş, Ülkü Türk Börü
Sayfalar 107 - 110

EDITÖRE MEKTUP
11.
Renal transplant hastalarında üriner sistem infeksiyonu
Urinary tract infection in renal transplantation patients
Aytekin Alçelik, Zerrin Bicik, Şerife Çalışkan
Sayfalar 111 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale