E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Perinatal asfiksi olgularının yedi yıllık değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 77-83

Perinatal asfiksi olgularının yedi yıllık değerlendirilmesi

Nuriye Ayça Gül, Serdar Cömert, Turgut Ağzıkuru, Ayça Vitrinel, Yasemin Akın, Berrin Telatar, Nadir Girit
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda perinatal asfiksi tanılı olgularımızın demografik özelliklerini belirlemek, asfiksi görülme yüzdesini ve mortalite oranını ortaya koymak ve yıllar içerisindeki değişimi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda Ocak 1999 - Aralık 2005 tarihleri arasındaki yedi yıllık süre içerisinde perinatal asfiksi tanılı 295 yenidoğanın dosya kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların 116’sı (%39) kız, 179’u (%61) erkekti. Sarnat&Sarnat sınıflamasına göre 105
(%36) olgu evre I, 119’u (%40) evre II ve 71’i (%24) evre III olarak değerlendirildi. Olguların 112’si (%38) kaybedildi. Elli dokuz (%20) olgu konvulziyon geçirdi. Perinatal
asfiksi sıklığını ortalama 10/1000 canlı doğum olarak saptadık. Tüm yıllar içerisinde en düşük oran 6,8/1000 canlı doğum ile 2005 yılında saptandı. Çalışmamızda evre III olguların oranı 2005 yılında en düşük düzeyde saptandı (%9,7).
SONUÇ: Asfiksi açısından riskli gebeliklerin saptanması ve uygun resüsitasyon girişimlerinin
uygulanmasının yaygınlaştırılması asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltmaya katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, perinatal asfiksi, sıklık

An evaluation of cases with perinatal asphyxia over a 7-year period

Nuriye Ayça Gül, Serdar Cömert, Turgut Ağzıkuru, Ayça Vitrinel, Yasemin Akın, Berrin Telatar, Nadir Girit
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of 1st Pediatrics, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of our study was to determine the demographic features of neonates with perinatal asphyxia, the asphyxia frequency, mortality rates, and the changes observed over a 7-year period.
METHODS: In this study, conducted from January 1999 to December 2005, the medical records of newborns with perinatal asphyxia were evaluated retrospectively.
RESULTS: Of the 295 patients, 116 were female (39%) and 179 were male (61%). According to Sarnat and Sarnat classification, 105 (36%) neonates were in stage I, 119 (40%) in stage II and 71 (29%) in stage III. One hundred and twelve patients (38%) died. Fifty-eight (20%) neonates had convulsions. Perinatal asphyxia frequency was found to be 10 per 1000 live births. The lowest asphyxia frequency was observed in 2005 with 6.8 per 1000 live births. The lowest number of patients in stage III was determined in 2005 (9.7%).
CONCLUSION: Identification of high-risk pregnancies, establishment of optimum delivery conditions and optimal resuscitation efforts would help to decrease perinatal asphyxia mortality and morbidity.

Keywords: Mortality, perinatal asphyxia, frequency

Nuriye Ayça Gül, Serdar Cömert, Turgut Ağzıkuru, Ayça Vitrinel, Yasemin Akın, Berrin Telatar, Nadir Girit. An evaluation of cases with perinatal asphyxia over a 7-year period. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 77-83

Sorumlu Yazar: Serdar Cömert, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale