E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Glokomda kısa dalga boyu otomatik perimetrenin etkinliği [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 67-71

Glokomda kısa dalga boyu otomatik perimetrenin etkinliği

Bengü Ekinci Köktekir1, Ilgaz Yalvaç2, Bekir Sıtkı Aslan3, Sunay Duman4
1Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3TOBB ETÜ Hastanesi, Göz Kliniği, Ankara
4Serbest Hekim

AMAÇ: Glokom şüphesi olan ya da yeni tanı almış glokom hastalarında kısa dalga boyu otomatik perimetrenin olası görme alanı kayıplarının başlangıcını ve yerini öngörmedeki etkinliği araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışma grubuna Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Glokom Birimi’nde takip edilen 30-60 yaş arası 17 hastanın (6 erkek, 11 kadın) 34 gözü dahil edildi. Hastalar 6 ay ara ile standart otomatik perimetre ve kısa dalga boyu otomatik perimetre ile 4 yıl boyunca takip edildi.
BULGULAR: Başlangıçta 34 gözün 14’ünde standart otomatik görme alanı normal iken kısa dalga boyu otomatik perimetre ile görme alanı kaybı saptandı. Bu 14 gözün 7’sinde (%50) takip süresince standart otomatik perimetre ile görme alanı kayıpları oluştu. Çalışmanın sonunda, 34 gözün 13’ü standart otomatik perimetre ile progresyon gösterdi. Bunların hepsinde kısa dalga boyu otomatik perimetre ile aynı alanlarda daha geniş ve ilerleyen görme alanı kayıpları saptandı.
SONUÇ: Kısa dalga boyu otomatik perimetre erken glokomatöz hasarın saptanmasında ve olası görme alanı kayıplarının öngörülmesinde standart otomatik perimetreye göre daha etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Glokomatöz görme alanı kaybı, glokom süphesi, kısa dalga boyu otomatik perimetre, mavi-sarı otomatik perimetre, standart otomatik perimetre

Effectiveness of short wavelength automated perimeter in glaucoma

Bengü Ekinci Köktekir1, Ilgaz Yalvaç2, Bekir Sıtkı Aslan3, Sunay Duman4
1Selcuk University Selcuklu Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Konya, Turkey
2Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey
3TOBB ETÜ Hospital, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey
4Specialist

OBJECTIVE: In this study, to determine whether blue-on-yellow perimetry (B/Y) is effective in predicting the onset and location of impending glaucomatous visual field loss in glaucoma suspect patients and patients recently diagnosed as glaucoma was investigated.
METHODS: The study population consisted of 34 eyes of 17 patients (6 male and 11 female) at the ages of 30-60 years who were followed up in the Glaucoma Department of Ankara Training and Research Hospital. Patients were examined in 6 months intervals by a Standard Automated Perimetry (SAP) and a Short Wavelength Automated Perimetry (SWAP) for a period of 4 years.
RESULTS: Initially, 14 of 34 eyes had normal SAP results while having defects in SWAP. Seven (50%) of these 14 eyes showed progressive visual field loss in SAP during the follow-up period. At the end of the study, 13 of 34 eyes included in the study, showed progression with SAP. All of these had larger and progressive defects at the corresponding areas in SWAP.
CONCLUSION: Short Wavelength Automated Perimetry is an effective method for early detection of glaucomatous damage and prediction impending visual field loss compared to Standard Automated Perimetry.

Keywords: Glaucomatous field loss, glaucoma suspect, short wavelength automated perimetry, blue-on-yellow perimetry, standart automated perimetry

Bengü Ekinci Köktekir, Ilgaz Yalvaç, Bekir Sıtkı Aslan, Sunay Duman. Effectiveness of short wavelength automated perimeter in glaucoma. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 67-71

Sorumlu Yazar: Bengü Ekinci Köktekir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale