E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama




İlerleyici nörolojik defisit ile bulgu veren pür servikotorasik epidural kavernöz hemanjiom [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 103-106

İlerleyici nörolojik defisit ile bulgu veren pür servikotorasik epidural kavernöz hemanjiom

Ender Köktekir
Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Kavernöz hemanjiyomlar, santral sinir sisteminin tüm bölgelerinde görülebilmesine rağmen, en çok beyin parankiminde görülürler. Spinal sistemde, genellikle omurga cismini etkilemesine rağmen, intramedüller, intradural - ekstramedüller ve nadiren sadece ekstradural alanda ortaya çıkabilirler. Tüm spinal epidural tümörlerin yaklaşık
%4’ünü, tüm spinal vasküler malformasyonların ise %5-12’sini oluştururlar. Pür epidural kavernöz hemanjiyomlar oldukça nadirdirler. Literatürde bildirilen toplam olgu sayısı 90’dır ve bunların sadece 14’ü servikal lokalizasyondadır. Oluşturduğu klinik tablo ve radyolojik görünümleri, kraniyal lokalizasyonda görüldüğünden oldukça farklıdır. Bu çalışmada, ilerleyici spinal kord sendromuna neden olan, pür servikotorasik epidural kavernöz hemanjiyomu olan bir olguyu bildiriyor ve bu nadir görülen lezyonların manyetik rezonans görüntüleme bulgularını, ayırıcı tanılarını ve tedavi seçeneklerini tartışıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Epidural boşluk, kavernöz hemanjiom, servikal

Pure cervicothoracic epidural cavernous hemangioma presenting with neurologic deficit

Ender Köktekir
Marmara University Institute of Neurological Sciences, Depatmant of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Althought cavernous hemangiomas can occur in any part of neuroaxis, they are primarly seen in the brain. Althought cavernous hemangiomas most commonly affect the vertebral bodies in the spine, they can also be seen intramedullary, intradural-extramedullary, and pure extradurally. They represent approximately 4% of all spinal epidural tumors and 5 -12% of all spinal vascular malformations. Pure epidural cavernous
hemangiomas are quite rare. Just about 90 cases have been reported in available literature, and only 14 of them was located in cervical level. Clinical features and radiologic findings are so different from its cranial localization. We report a case of pure cervicotoracic epidural cavernous hemangioma who has presented with symptoms of progressive spinal cord syndrome and we discuss the clinical behaviour, MRI findings, differential diagnosis and treatment options of these unusual lesions.

Keywords: Epidural space, cavernous hemangioma, cervical

Ender Köktekir. Pure cervicothoracic epidural cavernous hemangioma presenting with neurologic deficit. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 103-106

Sorumlu Yazar: Ender Köktekir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale