E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama




Osteopenik postmenopozal kadınlarda düşük dozlu hormon tedavisi ve raloksifen'in lipid profili, glikoz metabolizması ve tiroid hormonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 57-66

Osteopenik postmenopozal kadınlarda düşük dozlu hormon tedavisi ve raloksifen'in lipid profili, glikoz metabolizması ve tiroid hormonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması

A Yasemin Karageyim Karşıdağ1, Nazike Aydoğdu Çamlıyer2, Esra Esim Büyükbayrak1, Bülent Kars1, Meltem Pirimoğlu1, Orhan Ünal1, Cem Turan1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu yazıda, düşük dozlu hormon tedavisi (HT) ve raloksifenin tiroid hormonları, glikoz metabolizması ve serum lipidleri üzerindeki etkinlikleri karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Postmenopozda 100 kadın çalışmaya dahil edildi, 90’ı çalışmayı tamamladı. Kadınlara 3 ay boyunca düşük dozlu HT (grup I), raloksifen (grup II) ve kalsiyum-D3 (grup III) verildi. Hastalar tiroid hormonları, glikoz ve kan lipid düzeyleri değişimleri açısından değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde eşleştirilmiş t, ANOVA, ki-kare, Kruskal-Wallis, Dunn’s çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. Anlamlılık p≤0,05 düzeyinde kabul edildi.
BULGULAR: HDL kolesterol (p=0,006), trigliserid (p=0,047), açlık kan şekeri (AKŞ) (p=0,001) ve HbA1C’de (p=0,039) grup II’de anlamlı düşme gözlendi. LDL ve total kolesterolde ise hem grup I, hem de grup II’de anlamlı düşme saptandı. Tüm gruplarda tiroid hormon düzeylerinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Tedavi öncesi-sonrası değişim farkına göre grup II’de Kupperman indeksi, TSH, AKŞ, HbA1C ve total kolesteroldeki azalma; grup I’de ise Kupperman indeksi, endometrial kalınlık, HbA1C, total ve LDL kolesteroldeki azalma ile HDL kolesteroldeki artış grup III’e göre anlamlı bulundu (p<0,05).
SONUÇ: Postmenopozdaki hastalarda hem düşük dozlu HT hem de raloksifen yan etkisi düşük, glikoz metabolizmasını ve tiroid hormonlarını etkilemeyen, lipid profiline olumlu etkileri olan ilaçlardır.

Anahtar Kelimeler: Düşük dozlu hormon tedavisi, kan şekeri, lipid, menopoz, raloksifen, tiroid

A comparison of the effects of low-dose hormone therapy and raloxifene on lipid profile, glucose metabolism and thyroid hormones in osteopenic postmenopausal women

A Yasemin Karageyim Karşıdağ1, Nazike Aydoğdu Çamlıyer2, Esra Esim Büyükbayrak1, Bülent Kars1, Meltem Pirimoğlu1, Orhan Ünal1, Cem Turan1
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to compare the effectiveness of low-dose hormone therapy (HT) and raloxifene on thyroid hormones, glucose metabolism and serum lipids.
METHODS: One hundred postmenopausal women were included into the study, and 90 of them completed the study. Low-dose HT (Group I), raloxifene (Group II) and calcium-D3 (Group III) were given to the patients for three months. Patients were evaluated with respect to thyroid hormones, glucose and plasma lipid levels. Paired t, ANOVA, chi-square, Kruskal-Wallis, and Dunn’s multiple comparisons tests were used to evaluate the data. Significance was accepted as a p value ≤0.05.
RESULTS: Significant decreases in high-density lipoprotein (HDL) (p=0.006), triglyceride (p=0.047), fasting blood sugar (p=0.001) and HbA1C (p=0.039) levels were observed in Group II. Significant decreases in low-density lipoprotein (LDL) and total cholesterol levels were determined in Groups I and II. Thyroid hormone levels were unchanged in all groups.
Regarding before-after treatment differences, we observed decreased Kupperman index, thyroid stimulating hormone (TSH), fasting blood sugar, HbA1C, and cholesterol in Group II and decreased Kupperman index, endometrial line, HbA1C, cholesterol, and LDL and increased HDL in Group I. The differences in comparison with Group III were significant (p<0.05).
CONCLUSION: Low-dose HT and raloxifene are drugs with low adverse effects, and they have no effect on glucose metabolism or thyroid hormones and beneficial effects on the lipid profile in
postmenopausal women.

Keywords: Low-dose hormone therapy, glucose, lipid, menopause, raloxifene, thyroid

A Yasemin Karageyim Karşıdağ, Nazike Aydoğdu Çamlıyer, Esra Esim Büyükbayrak, Bülent Kars, Meltem Pirimoğlu, Orhan Ünal, Cem Turan. A comparison of the effects of low-dose hormone therapy and raloxifene on lipid profile, glucose metabolism and thyroid hormones in osteopenic postmenopausal women. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 57-66

Sorumlu Yazar: A Yasemin Karageyim Karşıdağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale