E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Paradoksik embolinin transkranial Doppler ile tesbit edildiği inme olgusu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 107-110

Paradoksik embolinin transkranial Doppler ile tesbit edildiği inme olgusu

Hakan Levent Gül1, Leyla Ak1, Ömer Karadaş2, Ülkü Türk Börü1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

İskemik inmelerin yaklaşık olarak %40’ında kesin tanımlanabilen etyolojik sebep bulunamamakta ve bu olgular kriptojenik inme olarak adlandırılmaktadır. Kriptojenik inmelerin bir kısmını tespit edilemeyen paradoksik emboliler (PDE) oluşturmaktadır. PDE venöz trombozun sağdan-sola şant vasıtası ile sistemik embolizasyonu olarak tanımlanmaktadır ve tanısı genellikle atlanmaya devam etmektedir. Patent foramen ovale prevalansının sağlıklı bireylerde %27-35 olduğu düşünülürse, nedeni açıklanamayan arteriyel tıkanmalarda PDE’nin araştırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. PDE kontrast ekokardiyografi ve transkraniyal Doppler ultrason (TCD) ile tespit edilebilir. Tanı konduktan sonra yapılacak endovasküler kapama işlemi, hastaların mortalite ve morbitide oranlarını ciddi oranda etkileyecektir. Bu yazıda, kliniğimize iskemik inme tanısı ile yatırılan ve TCD ile PDE saptadığımız 59 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Raporumuzun amacı kriptojenik inmelerde PDE ihtimalinin de düşünülmesi, tanı konması ve doğru tedavi edilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kriptojenik inme, paradoksik emboli, patent foramen ovale, transkranial Doppler

A stroke case of paradoxical embolus detected with transcranial Doppler

Hakan Levent Gül1, Leyla Ak1, Ömer Karadaş2, Ülkü Türk Börü1
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Resarch Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2Gulhane Military Medical Academy, Department of Neurology, Ankara, Turkey

Approximately 40% of ischemic strokes have no clearly definable etiology, and these cases are referred to as cryptogenic stroke. Undetermined paradoxical embolism (PDE) is a part of cryptogenic stroke. PDE is defined as a venous thrombosis causing systemic embolization through a right-to-left shunt, and this diagnosis continues to be missed frequently. Considering that the prevalence of patent foramen ovale (PFO) is 27-35% in the normal population, the need to search PDE in unexplained arterial occlusion has become evident. PDE can be diagnosed by contrast echocardiography and transcranial Doppler (TCD) ultrasound. After its diagnosis, surgery for endovascular closure will seriously affect the mortality and morbidity ratios in patients. In this study, we report a 59-year-old male who presented to our clinic with ischemic stroke and in whom PDE was
detected by TCD ultrasound. The aim of our report is to consider the probability of PDE in cryptogenic stroke in order to facilitate accurate diagnosis and treatment.

Keywords: Cryptogenic stroke, paradoxical embolus, patent foramen ovale, transcranial Doppler

Hakan Levent Gül, Leyla Ak, Ömer Karadaş, Ülkü Türk Börü. A stroke case of paradoxical embolus detected with transcranial Doppler. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 107-110

Sorumlu Yazar: Hakan Levent Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale