E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Memenin Palpe Edilemeyen Lezyonlarında Tel İle İşaretleme [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 22-24

Memenin Palpe Edilemeyen Lezyonlarında Tel İle İşaretleme

Gülay Dalkılıç1, Turgay Erginel2, Hakan Acar2, Fazlı Cem Gezen2, Engin Baştürk2, Selahattin Vural2, Mustafa Gülmen1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ:
Tarama amaçlı çekilen mamografilerin yaygınlaşması sonrası memede palpe edilemeyen lezyonlara rastlanma oranı artmıştır. Bu lezyonların histopatolojik tanısını koymada görüntüleme yöntemleri eşliğinde tel ile işaretleme kullanılmaktadır. Kliniğimizde Ocak 2000-Mart 2005 tarihleri arasında mamografi eşliğinde palpe edilemeyen lezyonları olan 34 hastaya lokal anestezi altında tel ile lezyonlara işaretleme yapıldı. Hastaların yaş ortalamaları 43.8 (26-58) idi. On sekizi (%52.9) memede ağrı şikayeti başvurusunda, 16’sı (%47.1) hormon replasmanı için periyodik kontrol sırasında saptandı. Yirmi iki hastada (%64.8) kalsifikasyon 12 hastada (%35.2) kitle + kalsifikasyon saptandı. Hastaların histopatolojik incelemelerinde 22 olguda (%64.8) benign lezyona, 12 olguda (%35.2) invaziv kansere rastlanıldı. İki hastaya meme koruyucu cerrahi, 10 hastaya modifiye radikal mastektomi uygulandı. Lezyonların tel ile işaretlemesi sırasında komplikasyon gelişmedi. İki hastada ameliyat sırasında tel, işaretli bölgeden ayrıldı. Ameliyat sonrası dönemde 4 hastada hematom gelişti. Bir hastada yara yeri nekrozu pansumanlarla tedavi edildi.

YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Meme kanseri/patoloji, mamografi; karsinom.

Wıre Localızatıon In Non-Palpable Breast Lesıons

Gülay Dalkılıç1, Turgay Erginel2, Hakan Acar2, Fazlı Cem Gezen2, Engin Baştürk2, Selahattin Vural2, Mustafa Gülmen1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

OBJECTIVE: With the widespread usage of screening mammography, encounter rate of non-palpable lesions within breast were increased. Imagining technique guided preoperative wire localization is useful for the histopathologic diagnosis of these lesions. Retrospective review was performed on 34 patients with non-palpable lesions diagnosed by mammography-guided wire localization under local anesthesia between January 2000 to March 2005. The mean age of patients was 43.8 (range 26-58). The lesions were diagnosed with mastodynia in eighteen of them (52.9%) and during periodical controls for hormone replacement in 16 (47.1%) patients. Twenty-two patients (64.8%) demonstrated calcifications and 12 patients (35.2%) had mass lesion together with calcifications. Histopathologic examinations revealed 22 (64.8%) benign lesions and 12 (35.2%) invasive carcinoma. Two patients had undergone breast preserving surgery and ten had modified radical mastectomy. No complication was developed during wire localizations of the lesions. Wire dislocated in two patients during operation. Four patients developed postoperative hematoma and one patient had wound necrosis treated conservatively.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Breast neoplasms/pathology, mammography; carcinoma.

Gülay Dalkılıç, Turgay Erginel, Hakan Acar, Fazlı Cem Gezen, Engin Baştürk, Selahattin Vural, Mustafa Gülmen. Wıre Localızatıon In Non-Palpable Breast Lesıons. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 22-24

Sorumlu Yazar: Gülay Dalkılıç
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale