E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Primer Açık Açılı Glokomda Fundus Floresein Anjiyografi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 1-5

Primer Açık Açılı Glokomda Fundus Floresein Anjiyografi

Yasin Yılmaz, Arif Koytak, Ekrem Kurnaz, Kazım Erol, Yasin Çınar, Yusuf Özertürk
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği

AMAÇ: Primer açık açılı glokom hastalarında fundus fluoresein anjiyografinin (FFA) tanı ve prognozdaki yeri araştırıldı. Çalışmamıza Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi glokom biriminde takibi olan, glokomatöz optik disk değişiklikleri ve görme alanı defekti olan 28 hastanın 28 gözü ve glokomatöz değişiklikleri olmayan 26 kontrol hastasının 26 gözü dahil edildi. Olguların biyomikroskopik muayeneleri, göziçi basıncı ölçümleri, açılarının ve görme alanlarının değerlendirilmesi, renkli fundus fotoğrafları ile optik disk ve peripapiller bölgenin FFA’ları değerlendirildi. Optik disk ve peripapiller dolum defektlerinin görünümü kontrol grubuyla karşılaştırıldı ve görme alanı değişiklikleri ile ilişkileri değerlendirildi. Glokom grubunda yaş ortalaması 57.1±10.9 yıl, kontrol grubunda 42.8±11.9 yıl idi. Glokom grubunun FFA ile incelenmesinde hastaların 16’sında (%57.1) optik disk üzerinde dolum defekti izlenirken, kontrol grubunda optik disk dolum defekti 3 hastada (%11.4) izlendi. İki grup arasındaki fark klinik olarak anlamlı idi (p<0.05). Peripapiller koroidal yapılar incelendiğinde glokom grubunda 13 hastada (%46.4) peripapiller koroidal perfüzyon defektleri izlenirken, kontrol grubunda 1 hastada (%3.8) izlendi. Peripapiller atrofi glokom grubunda 12 hastada (%42.8) izlenirken kontrol grubunda 5 hastada (%19.2) izlendi. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Başlangıç görme alanı defekti olan hastalarda optik disk dolum defekti üst ve alt kutuplar, nazal kenar ve merkezde yoğunlaşırken, ileri derece glokomatöz değişiklikleri olan hastalarda dolum defektinin daha çok tüm diskte yaygın olarak yerleşim gösterdiği saptandı. Peripapiller koroid dolma defekti, optik disk absolü dolma defekti, peripapiller atrofi ve glokom çukurluğu gibi değişikliklerin o bölgelerde kan akımının azalmasının birer göstergesi olduğu kabul edilebilir. FFA’da glokomun ağırlığına paralel olarak arka kutup ve peripapiller koroidde dolma defektlerinde artış saptanmıştır.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Glokom, dolum defekti; fundus fluoresein anjiyografi; optik disk.

Fundus Fluoresceın Angıography In Prımary Open-Angle Glaucoma

Yasin Yılmaz, Arif Koytak, Ekrem Kurnaz, Kazım Erol, Yasin Çınar, Yusuf Özertürk
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği

OBJECTIVE: The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of fundus fluorescein angiography (FFA) in diagnosis and prognosis of primary open-angle glaucoma (POAG). Twenty-eight eyes of 28 patients with glaucomatous optic nerve damages and visual field defects and 26 eyes of 26 control patients with no glaucomatous changes were included in this study. Slit lamp examination, intraocular pressure (IOP) measurements, visual field analyses and fluorescein angiographies of the optic nerve and peripapillary area were performed and the relation between the fluorescein filling defects and glaucomatous changes were investigated. The mean age was 57.1±10.9 in glaucoma group and 42.8±11.9 in control group. Fluorescein filling defects of optic disc was observed in 16 (57.1%) patients in glaucoma group and in 3 (11.4%) patients in control group. The difference between two groups was statistically significant (p<0.05). When the peripapillary choroideal areas were investigated, peripapillary choroideal perfusion defects were observed in 13 (46.4%) patients in glaucoma group and 1 (3.8%) patient in control group. Peripapillary atrophy was observed in 12 (42.8%) patients in glaucoma group and 5 (19.2%) patients in control group. The difference between two groups was statistically significant (p<0.05). In patients with mild glaucomatous changes, filling defect was mostly seen at superior and inferior poles of optic disc, nasal neuroretinal rim area and central area. However, in patients with severe glaucomatous changes, filling defect was observed generally in whole disc area. Peripapillary choroideal perfusion defects, absolute filling defects of optic disc, peripapillary atrophy and glaucomatous cupping may indicate insufficiency of blood flow supplementation of these regions. An increase was determined at the posterior poles of optic disc and peripapillary choroideal filling defects in FFA in parallel with the severity of the glaucoma.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Glaucoma, filling defects; fundus fluorescein angiography; optic

Yasin Yılmaz, Arif Koytak, Ekrem Kurnaz, Kazım Erol, Yasin Çınar, Yusuf Özertürk. Fundus Fluoresceın Angıography In Prımary Open-Angle Glaucoma. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Yasin Yılmaz
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale