E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Yüksek Riskli Glokom Olgularında Mitomisin-C İle Yapılan Trabekülektomilerde Serbestleştirilebilen Sütür Uygulaması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 25-30

Yüksek Riskli Glokom Olgularında Mitomisin-C İle Yapılan Trabekülektomilerde Serbestleştirilebilen Sütür Uygulaması

Ekrem Kurnaz, Anıl Kubaloğlu, Yasin Yılmaz, Arif Koytak, Yusuf Özertürk
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği

AMAÇ: Çalışmamızda mitomisin-C (MMC) uygulanan yüksek riskli glokom olgularında serbestleştirilebilen sütürün cerrahi başarı ve komplikasyon oranına etkisinin saptanması amaçlandı. Bu çalışmaya yüksek riskli glokom olgularında yapılan trabekülektomi ameliyatlarında 0.4 mg/ml 2 dakika lokal MMC ile serbestleştirilebilen sütür (grup 1=31 olgu) ve kalıcı sütür (grup 2=29 olgu) uygulanan olgular dahil edildi. Birinci hafta, 1., 3., 6., 12. aylarda ve son kontrollerinde olguların göz içi basınçları (GİB) ölçüldü ve komplikasyonları kaydedildi. İlaçlı veya ilaçsız 21 mmHg’nın altında ve 6 mmHg ve üzerinde GİB’si olanlar başarılı kabul edildi. Olguların ortalama yaşları grup 1’de 58.13±14.93, grup 2’de 54.90±16.68 ve ortalama takip süreleri grup 1’de 20.06±6.95 ay, grup 2’de ise 21.62±8.10 ay idi. Tüm kontrollerde ölçülen GİB’leri ameliyat öncesi GİB’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Erken dönemde grup 2’de görülen hipotoni oranı anlamlı derecede yüksekti (p=0.039). Olguların son kontrolünde grup 1’de %83.33, grup 2’de %80.95 ilaçlı veya ilaçsız başarı saptandı. Serbestleştirilebilen sütüre bağlı korneal enfeksiyon ve endoftalmi gibi ciddi komplikasyon meydana gelmedi. Yüksek riskli glokom olgularında MMC ile yapılan trabekülektomilerde serbestleştirilebilen sütür uygulaması erken dönemde aşırı filtrasyona bağlı komplikasyonların önlenmesinde etkili bir yöntemdir.


YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Glokom/ilaç tedavisi/cerrahi, mitomisin C/yan etki; trabekülektomi; serbestleştirilebilen sütür.

Trabeculectomy Wıth Releasable Sutures And Mıtomycın-C In Hıgh Rısk Glaucoma

Ekrem Kurnaz, Anıl Kubaloğlu, Yasin Yılmaz, Arif Koytak, Yusuf Özertürk
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği

OBJECTIVE: To determine whether the use of releasable suture technique affects the success rate and the incidence of complications following Mitomycin-C (MMC) trabeculectomy in high-risk glaucoma patients. This randomized study included the patients undergone MMC trabeculectomy (0.4 mg/ml, 2 minutes). For closing scleral flap, releasable suture was used in 31 patients (group 1) and permanent suture was used in 29 patients (group 2). Follow-up visits were performed at first week and at 1, 3, 6, 12 months postoperatively and outcome measures including intraocular pressure (IOP) and incidences of complications were recorded. Success was defined as IOP of less than 21 mmHg or greater than 6 mmHg with or without antiglaucoma medication. The mean age was 58.13±14.93 in group 1 and 54.90±16.68 in group 2. The mean follow-up time was 20.06±6.95 months in group 1 and 21.62±8.10 months in group 2. Postoperative IOP reductions were statistically significant at all follow-up visits in both group (p<0.05). The incidence of hypotony was significantly higher in group 2 (p=0.039). In the final visit, success rates were 83.33% in group 1 and 80.95% in group 2. No cases of releasable suture related corneal infection and endophthalmitis were encountered in our study. The use of releasable suture technique in MMC trabeculectomy is an effective method for preventing early postoperative hypotony related complications in high risk glaucoma patients.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Glaucoma/drug therapy/surgery, mitomycin C/adverse effects; trabeculectomy; releasable suture.

Ekrem Kurnaz, Anıl Kubaloğlu, Yasin Yılmaz, Arif Koytak, Yusuf Özertürk. Trabeculectomy Wıth Releasable Sutures And Mıtomycın-C In Hıgh Rısk Glaucoma. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 25-30

Sorumlu Yazar: Ekrem Kurnaz
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale