E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Tek Gözlü Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonuçları [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 122-126

Tek Gözlü Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonuçları

Arzu Taşkıran Çömez, Yelda Buyru Özkurt, Levent Akçay, Ömer Kamil Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Hastalıkları Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada katarakt cerrahisi uygulanan tek gözlü hastalarda ameliyat sonrası görme prognozu ve cerrahi komplikasyonları araştırıldı. Fakoemülsifikasyon (FAKO) veya ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) ve arka kamara göz içi lens implantasyonu (AK GİL) uygulanan tek gözlü 29 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Yaşları ortalama 76.8 olan 4 kadın, 25 erkek toplam 29 hasta ortalama 21 ay boyunca takip edildi. Ameliyat sonrası görme keskinliği 17 hastada 2 sıra ve altında, 10 hastada 3 sıra ve üstünde artarken, 2 hastada aynı kaldı. Tek gözlü hastanın ameliyat öncesi ayrıntılı öyküsü ve görmeyen gözün sorunları göz önünde bulundurulup, cerrahi sırasında gerekli önlemler alındığı takdirde katarakt cerrahisinde komplikasyon oranı azalacak, cerrahi ve görme sonuçları hasta ve doktor açısından oldukça tatmin edici olacaktır.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Katarakt/komplikasyonlar, tek gözlü; fakoemülsifikasyon; görme keskinliği.

Results Of Cataract Surgery In Monocular Patıents

Arzu Taşkıran Çömez, Yelda Buyru Özkurt, Levent Akçay, Ömer Kamil Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Hastalıkları Kliniği

OBJECTIVE: In this study, the change in visual acuity and complications occurred after cataract surgery in monocular patients were assessed. The records of 29 monocular patients who underwent phacoemulsification or extracapsular cataract surgery (ECCE) with posterior chamber intraocular lens (PC IOL) implantation were reviewed retrospectively. Total 29 patients (4 female, 25 male) with a mean age of 76.8 were followed up for mean 21 months. Postoperative visual acuity (VA) improved 2 lines or under in 17 patients and 3 lines and over in 10 patients but VA did not change in 2 patients. When the preoperative history of the monocular patient and the reasons for the negative light perception of the unoperated eye were taken into consideration and necessary measures were taken during careful surgery, the complication rate of extracapsular cataract surgery (ECCE) will decrease and the results of the surgery and the final visual acuity will be satisfactory both for the patient and the doctor.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Cataract/complications, monocular; phacoemulsification; visual acuity.

Arzu Taşkıran Çömez, Yelda Buyru Özkurt, Levent Akçay, Ömer Kamil Doğan. Results Of Cataract Surgery In Monocular Patıents. South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 122-126

Sorumlu Yazar: Arzu Taşkıran Çömez
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale