E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Travmatik Diyafragma Yaralanmaları [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 117-121

Travmatik Diyafragma Yaralanmaları

Fazlı Cem Gezen1, Selahattin Vural1, Mustafa Öncel2, Feyyaz Onuray1, Alpay Örki3, Erhan Tunçay1, Engin Baştürk1, Bayça Taşkara3, Cengiz Menteş1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği
3Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

AMAÇ: Travmatik diyafragma rüptürleri sıkça gözden kaçması nedeniyle tanısı güç olan ve eşlik eden organ yaralanmaları nedeniyle tedavisinde sorunlarla karşılaşılabilen bir patolojidir. Bu çalışmada 1997-2003 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen diyafragma yaralanmalı hastaların demografik özellikleri, yaralanma şekilleri, eşlik eden organ patolojileri, tedavi şekilleri ile mortalite neden ve oranları değerlendirildi. Ameliyat edilen 45 hastanın (41 erkek; ort. yaş 26.35±8.07) 12’sinde künt, 33’ünde penetran (14’ü ateşli silah yaralanması, 19’u kesici-delici alet yaralanması) yaralanma vardı. Hastalarda karaciğer (n=18, %40) ve dalak (n=16, %35.5) en sık eşlik eden yaralanmalardı. Sadece 4 olguda (%8.9) ise izole diyafragma yaralanması vardı. Hastalarda tanı genellikle yandaş organ patolojileri nedeniyle yapılan laparotomiler sırasında konuldu (n=37, %82.2). Ameliyat öncesi tanı hastalarda, bilgisayarlı tomografi (n=3, %6.7), diyagnostik peritoneal lavaj (n=3, %6.7) ve akciğer grafisi (n=2, %4.4) ile konuldu. Yaralanmalar Moore sınıflamasına göre grade 2 (n=10, %22.2), grade 3 (n=26, %57.7) ve grade 4 (n=9,%20) olarak sınıflanmaktaydı. Tüm hastalarda onarımlar transabdominal yolla primer sütürlerle yapıldı. Üç hastada (%6.7) eşlik eden akciğer yaralanmasının onarımı için ayrıca torakotomi uygulanması gerekti. Dört hastada (%8.9) mortalite izlendi. Travmatik diyafragma rüptürleri genellikle yandaş organ yaralanmalarıyla seyreden, tanı ve tedavisinde sorunlar olabilen, seyrek olmayarak mortalite ile sonuçlanan patolojilerdir. Acil hastalarda transabdominal yaklaşım uygun bir tedavi seçeneğidir. Diyafragmaların bütünlüğü travma nedeniyle yapılan tüm laparotomilerde mutlaka araştırılmalıdır.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Abdomina lyaralanma/komplikasyonlar/tanı, diyafragma/ yaralanma/cerrahi; herni, diyafragmatik, travma/cerrahi.

Traumatıc Dıaphragm Injurıes

Fazlı Cem Gezen1, Selahattin Vural1, Mustafa Öncel2, Feyyaz Onuray1, Alpay Örki3, Erhan Tunçay1, Engin Baştürk1, Bayça Taşkara3, Cengiz Menteş1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği
3Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

OBJECTIVE: Traumatic diaphragm rupture is a pathology causing diagnostic problem since it is often missed at the time of evaluation and treatment of traumatic diaphragm rupture may result in difficulties due to the concomitant organ injuries. In this retrospective study, the patients with traumatic diaphragm injuries admitted and treated in our clinic between 1997 and 2003 were analyzed for demographics, types of the traumas, concomitant injuries, treatment modalities and the rate and causes of the mortality. Diaphragm repair was performed in 45 patients (41 males; median age 26.35±8.07 years). Blunt and penetrating injuries were determined in 12 and 33 patients (14 gunshot injury and 19 penetrating injury), respectively. Liver (n=18, 40%) and spleen (n=16, 35.5%) were the most commonly injured organs concomitantly. Isolated diaphragm injuries were seen in only 4 cases (8.9%). The injuries were generally diagnosed at the time of laparotomy due to neighbor organ injuries (n=37, 82.2%). The diaphragm ruptures were preoperatively diagnosed with computerized tomography (n=3, 6.7%), diagnostic peritoneal lavage (n=3, 6.7%) and chest X-ray (n=2, 4.4%). The injuries were classified as grade 2 (n=10, 22.2%), 3 (n=26, 57.7%) or 4 (n=9, 20%) according to Moore organ injury scaling. The repairs of the diaphragm were performed with primary sutures and via transabdominal approach in all patients. However, thoracotomy was required in 3 cases (6.7%) in order to correct pulmonary injuries. Mortality was seen in 4 patients (8.9%). Traumatic diaphragm ruptures are pathologies generally accompanied by neighbor organ injuries, possibly causing diagnostic and treatment problems and resulting mortalities not infrequently. In our opinion, transabdominal approach is a convenient management option for the emergent cases. The continuity of the diaphragm should be checked in every laparotomy performed due to trauma.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Abdominal injuries/complications/diagnosis, diaphragm/injuries/surgery; hernia, diaphragmatic, traumatic/surgery.

Fazlı Cem Gezen, Selahattin Vural, Mustafa Öncel, Feyyaz Onuray, Alpay Örki, Erhan Tunçay, Engin Baştürk, Bayça Taşkara, Cengiz Menteş. Traumatıc Dıaphragm Injurıes. South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 117-121

Sorumlu Yazar: Fazlı Cem Gezen
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale