E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Spinal Anestezide Hiperbarik Bupivakaine Eklenen Fentanil Ve Sufentanilin Etkilerinin Karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 127-131

Spinal Anestezide Hiperbarik Bupivakaine Eklenen Fentanil Ve Sufentanilin Etkilerinin Karşılaştırılması

Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Selda İtez, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

AMAÇ: Subaraknoid blok transüretral prostat rezeksiyonu ameliyatlarında sık kullanılan bir anestezi tekniğidir. Subaraknoid blok kalitesi kullanılan lokal anestezik ilaçlara opioidlerin eklenmesi ile artırılabilir. Bu çalışmada transüretral prostat rezeksiyonu ameliyatı geçirecek olgularda, intratekal yolla hiperbarik bupivakaine 2.5 mg sufentanil veya 25 mg fentanil eklenmesinin spinal anestezi kalitesi ve hemodinamik parametreler üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Bu ileriye dönük, randomize çalışma, elektif olarak, subaraknoid blok yapılarak transüretral prostat rezeksiyonu uygulanacak, “American Society of Anesthesiologists” (ASA) I-III grubundan 60 olgu üzerinde gerçekleştirildi. Olgular rastlantısal olarak üç gruba ayrıldılar: Opioid kullanılmayan grup (Grup K), 2.5 mg sufentanil kullanılan grup (Grup S), 25 mg fentanil kullanılan grup (Grup F). Tüm gruplarda, lokal anestezik olarak %0.5 hiperbarik bupivakain (12.5 mg) kullanıldı ve toplam ilaç solüsyon hacmi 4 ml’ye tamamlandı. Bloğun başlama zamanı, duyusal bloğun ulaştığı en üst seviye, motor blok seviyesi, analjezi süresi ve gelişen yan etkiler değerlendirildi. Kontrol grubu ile kıyaslandığında, opioid kullanılan gruplarda bloğun başlama zamanı belirgin olarak kısa bulundu. Analjezi süresi Grup S ve F’de belirgin olarak uzun bulundu. Kardiyovasküler ve solunum sistemi etkileri değerlendirildiğinde, gruplar arasında farklılık gözlenmedi. Opioid kullanan gruplarda, sık görülen yan etki olan kaşıntı, özellikle 2.5 mg sufentanil kullanılan grupta sık görülmüştür. Sonuç olarak; hiperbarik bupivakaine 2.5 mg sufentanil veya 25 mg fentanil eklenmesi, transüretral prostat rezeksiyonu için yeterli anestezi ve ameliyat sonrası dönemde yeterli sürede analjezi sağlamaktadır.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Analjezikler, opioid/doz/yan etki/terapötik kullanım, anestezi, spinal; enjeksiyon, spinal; transüretral prostat rezeksiyonu.

Comparıson Of Fentanyl And Sufentanıl Added To Hyperbarıc Bupıvacaıne For Spınal Anesthesıa

Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Selda İtez, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

OBJECTIVE: Subarachnoid block is a widely used anaesthesia technique for transurethral resection of prostate. Its quality can be improved with addition of opioids to the local anesthetics. In this study, we aimed to compare effects of 2.5 mg sufentanil or 25 mg fentanyl combined with hyperbaric bupivacaine used via intrathecal route in patients undergoing transurethral resection of the prostate on quality of spinal anesthesia and haemodynamic parameters. This was a prospective, randomized, controlled trial with 60 patients, ASA I-II, who were scheduled for elective transurethral resection of the prostate under subarachnoid block. Patients were allocated into three groups: no opioid (Group K), 2.5 mg sufentanil (Group S) and 25 mg fentanyl (Group F). In all groups, hyperbaric bupivacaine 0.5% (12.5 mg) was used as local anesthetic and the total volume of solution was 4 ml. The onset time of block, maximum level of sensory block, motor block level, duration of analgesia, side effects were evaluated. Onset of the block was significantly shorter in the groups receiving opioids compared with the control group. Analgesia time was significantly prolonged in Groups S and F. There was not any statistical difference between groups on effects of cardiovascular and respiratory systems. The occurrence of pruritus was significantly higher in group receiving sufentanil 2.5 mg than in other groups. The addition of sufentanil 2.5 mg and 25 mg fentanyl to hyperbaric bupivacaine provided adequate anesthesia for transurethral resection of the prostate and good postoperative analgesia.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Analgesics, opioid/dosage/adverse effects/therapeutic use, anesthesia, spinal; injections, spinal; transurethral resection of prostate.

Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Selda İtez, Zuhal Arıkan. Comparıson Of Fentanyl And Sufentanıl Added To Hyperbarıc Bupıvacaıne For Spınal Anesthesıa. South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 127-131

Sorumlu Yazar: Yaman Özyurt
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale