E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. DAHİLİYE KLİNİĞİNDE İZLENEN HODGKİN LENFOMALI OLGULARIN KLİNİK VE PATOLOJİK VERİLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2002; 13(1): 6-8

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. DAHİLİYE KLİNİĞİNDE İZLENEN HODGKİN LENFOMALI OLGULARIN KLİNİK VE PATOLOJİK VERİLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şenol Güler1, Taflan Salepçi1, Haluk Sargın1, Yener Koç1, Ali Yayla1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği

Bu çalışmada amaç Hodgkin lenfoma tanısı alan vakaların klinik ve patolojik verilerini ve tedavi sonuçlarım değerlendirmekti. 1997-2002 yılları arasında Rye sınıflamasına göre patolojik tanı almış, Hodgkin Lenfoma tanısı ile Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği'nde izlenen 54 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, hastalığın başlangıç yeri, patolojik olarak Rye sınıflandırması, B semptomları ve Cotswolds evrelemesine göre evreleri ile tedavi sonuçları değerlendirildi. Hastaların 25'i kadın, 29'u erkekti. Kadın/erkek oranı 0.86 idi. Yaşları 15-85 arasında idi. Hastalığın başlangıç yeri 42 hastada servikal bölge(%78), 7 hastada aksiller bölge(%12), 3 hastada inguinal bölge (%6), 2 hastada mediastinal bölge(%4) olarak tespit edildi. Cotswolds evrelemesine göre; hastaların 11'i evre I-II(%20), 16'sı evre III(%30), 27'si evre IV (%50) idi. 38 hastada (%70) B semptomlarından en az birisi mevcuttu. Histopatolojik tip olarak Rye sınıflandırılmasına göre hastaların; 22'si (%41) nodüler sklerozan tip, 20(%37) hasta mikst tip, 8(%15) hasta lenfositten zengin tip, 4(%7) hasta lenfositten fakir tip idi. Hastalara genel olarak ortalama 6 kür ABVD (Adriamycin 25 mg/m, Bleomycin 10 mg/m, Vinblastine 6mg/m, DTIC 375 mg/m) protokolü 1.+15. günlerde uygulandı. 10 hastaya 2. basamak tedavi EVAP (Etoposide 120 mg/m, Vinblastine 4 mg/m2, Ctytarabine 30 mg/m2, CDDP 40 mg/m2) 1.+8.+15. günler uygulandı. 3 hastaya 3. basamak tedavi uygulandı. 22 hastaya radyoterapi uygulandı. 33 hasta tam remisyona girerken, 11 hastada nüks görüldü. 6 hasta halen birinci basamak tedavi görmektedir. 4 hastanın kliniği ve genel durumu bozulup, 3'ü hastalığa bağlı, 1'i araya giren enfeksiyon nedeniyle kaybedildi. Tedavi olan 11 hastada febril nötropeni, 3 hastada radyoterapiye bağlı cilt lezyonu, 2 hastada yutma güçlüğü yan etki olarak gözlemlendi. Hodgkin lenfoma tanısı almış hastalar orta yaş grubunda daha sık izlenmekle birlikte, erkek populasyonunda oranın daha sık olduğu görüldü. Nodüler sklerozan tip en sık rastlanan tip olmakla birlikte, çalışmamızda mikst tip de yüksek oranda saptandı. En az lenfositten fakir tip saptandı. Hastalar genel olarak ABVD protokolü ile tedavi edildiler ve tedavi yanıtlan literatür ile uyumlu olarak bulundu. Hastanemiz 1. Dahiliye Kliniği'nde takip edilen hastaların retrospektif verilerinin diğer Hodgkin lenfoma olgu serileri ile benzer oldukları tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: HODGKİN HASTALIĞI, COTSWOLDS EVRELEMESİ, TEDAVİ

EVALUATION OF THE CLINICAL AND PATHOLOGICAL DATA AND THERAPY RESULTS OF THE HODGKIN'S LYMPHOMA CASES TREATED IN THE FIRST INTERNAL MEDICINE CLINIC AT DR. LUTFI KIRDAR KARTAL TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Şenol Güler1, Taflan Salepçi1, Haluk Sargın1, Yener Koç1, Ali Yayla1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği

To evaluate the clinical and pathological data and therapy results of the Hodgkin's lymphoma diagnosed cases was aimed in this study. Fifty four patients diagnosed pathologically as Hodgkin's lymphoma according to the Rye classification, between the years 1997-2002 and treated in the first internal medicine clinic at Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital were analyzed retrospectively. The patients' stages and therapy results were evaluated according to the age, gender, beginning site of the disease, pathological Rye classification, B symptoms and Cotswold's staging. Twenty five cases were women, 29 were men. W/M ratio was 0.86. Ages were between 15-85 years. Beginning site of the disease was as follows: Cervical site in 42 cases (78%), axillary site in 7 cases (12%), inguinal site in 3 cases (6%), mediastinal site in 2 cases (4%). According to the Cotswold's staging; 11 cases were at stage I-II (20%), 16 cases were at stage III (30%), 27 were at stage IV (50%). At least one of the B symptoms was present at 38 cases (70%). Histopathological types according to the Rye classification were as follows: Nodular sclerosing type in 22 cases (41%), mixed type in 20 cases (37%), lymphocyte-rich type in 8 cases (15%), lymphocyte-poor type in 4 cases (7%). Generally the patients had approximately 6 cures of ABVD (Adriamycin 25 mg/m, Bleomycin 10 mg/m, Vinblastine 6 mg/m, DTIC 375 mg/m) protocol at 1st+15 th days. 10 patients had second step EVAP (Etoposide 120 mg/m, Vinblastine 4 mg/m, Cytarabine 30 mg/m, CDDP 40 mg/m) therapy at 1st + 8th + 15 th days. Three patients had a third level therapy. Twenty two cases received radiotherapy. Thirty three cases were in remission, while in 11 cases the disease relapsed. Six patients are currently at 1 step therapy. Four cases died (3 because of the disease itself and 1 because of interfering infection). As the side effects of the therapy 11 patients had febrile neutropenia, 3 had dermal lesions due to radiotherapy, 2 had difficulty in swallowing. Patients diagnosed as Hodgkin's lymphoma were frequently middle-aged men. Nodular sclerosing type was the most frequent type, while mixed type was the second. The least frequent type was the lymphocyte-poor type. Generally the patients had ABVD therapy protocol and therapy results were found to be similar with the literature. We have concluded that, the retrospective data of the Hodgkin's lymphoma cases followed by the first internal medicine clinic of our hospital are well-adjusted with the other Hodgkin's lymphoma case-series.

Keywords: HODGKIN DISEASE, COTSWOLD'S STAGING, TREATMENT

Şenol Güler, Taflan Salepçi, Haluk Sargın, Yener Koç, Ali Yayla. EVALUATION OF THE CLINICAL AND PATHOLOGICAL DATA AND THERAPY RESULTS OF THE HODGKIN'S LYMPHOMA CASES TREATED IN THE FIRST INTERNAL MEDICINE CLINIC AT DR. LUTFI KIRDAR KARTAL TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL. South Clin Ist Euras. 2002; 13(1): 6-8
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale