E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science AKUT GASTROENTERİTLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(3): 147-150

AKUT GASTROENTERİTLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sedat Öktem1, Gülnur Tokuç1, Şihmir Şimşek1, Mesut Zeren1, Özlem Bostan1, Perran Boran1, Engin Tutar1, Selda Ağzıkuru1, Özlem Ketenci1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk Kliniği

Gastroenteritler özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir sağlık sorunu olarak devam etmekte, yüksek morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Biz bu çalışmada acil polikliniğimizde akut gastroenterit tanısı alan olgularımızı retrospektif olarak irdelemeyi amaçladık. Ocak 2000-Aralık 2003 tarihleri arasında akut gastroenterit tanısı alan 1049 hasta izlendi. Bu hastaların 738'inin (%69) dehidratasyonu yok iken, 199'unda (%19) hafif, 78'inde (%7.4) orta, 34'ünde (%4.6) ağır dehidratasyon saptandı. Hastalardan 828'i (%78.9) ayaktan takibe, 119'u (%11.3) müşahedeye alınırken,102 (%9.7) hasta servise yatırıldı. Yatırılan 102 hastanın %6.9'unda dehidratasyon yok iken, %22.5'inde hafif, %23.5'inde orta, %47.1'inde ağır dehidratasyon vardı. Hastaların 23'ünde (%22.5) elektrolit düzensizliği, 7'sinde (%6.8) metabolik asidoz, 5'inde (%4.9) metabolik alkaloz saptandı. Üçte birinde önceden antibiyotik kullanımı öyküsü, 55'inde (%53.9) gastroenterite eşlik eden başka bir enfeksiyon odağı mevcuttu. Anne sütü alım süresi 2 yaş altındaki çocuklarda ortalama 4.8±3.8 aydı. Yatan hastalarda ortalama tedavi süresi 5±3.3 gün idi. Bunlardan 1 'i (%1) eksitus oldu.

Anahtar Kelimeler: AKUT İSHAL, ÇOCUK, DEHİDRATASYON

EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH ACUTE GASTROENTERITIS

Sedat Öktem1, Gülnur Tokuç1, Şihmir Şimşek1, Mesut Zeren1, Özlem Bostan1, Perran Boran1, Engin Tutar1, Selda Ağzıkuru1, Özlem Ketenci1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk Kliniği

Gastroenteritis has high mortality and morbidity and it is still an important health problem in underdeveloped and developing countries. In this study, we aimed to analyze our patients retrospectively who were diagnosed as acute gastroenteritis in our emergency room. One thousand forty nine patients were diagnosed as acute gastroenteritis between January 2000 and December 2003. Seven hundred thirty eight (69%) cases had no dehydration, 199 (19%) had mild, 78 (7.4%) had moderate and 34 (4.6%) had severe dehydration. Eight hundred twenty eight (78.9%) cases were followed up in our outpatient clinic, 119 (11.3%) were followed up in emergency room and 102 (9.7%) were hospitalized. Of these 102 patients, 6.9% of the cases did not have any dehydration, while mild, moderate and severe dehydration observed in 22.5%, 23.5% and 47.1 % of the cases, respectively. Twenty-three (22.5%) of the patients had abnormalities in electrolytes, 7 (6.8%) patients had metabolic acidosis and 5 (4.9%) had metabolic alkalosis. One third of those patients had used antibiotics before coming to our hospital and 55 (53.9%) patients had coexistent infection. Mean breast-feeding time in children who were younger than two years was 4.8±3.8 months. Inpatients were followed up 5±3.3 days at the hospital. One (1%) patient died.

Keywords: ACUTE GASTROENTERITIS, CHILD, DEHYDRATION

Sedat Öktem, Gülnur Tokuç, Şihmir Şimşek, Mesut Zeren, Özlem Bostan, Perran Boran, Engin Tutar, Selda Ağzıkuru, Özlem Ketenci. EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH ACUTE GASTROENTERITIS. South Clin Ist Euras. 2004; 15(3): 147-150
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale