E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
OPERABİL TORASİK ÖZEFAGUS KARSİNOMLARINDA TORAKOTOMİSİZ TOTAL ÖZEFAJEKTOMİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 381-384

OPERABİL TORASİK ÖZEFAGUS KARSİNOMLARINDA TORAKOTOMİSİZ TOTAL ÖZEFAJEKTOMİ

Tayfun Yücel1, Ayhan Çevik1, Mehmet Toprak1, Ömer Ayçan1, Aydan Sungurtekin1, Zeki Memiş1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniğinde 1992 yılında beş torakal özefagus kanseri olgusu ameliyat edildi. Olguların ikisi(%40) orta 1/3, üçü(%60) alt 1/3 özefagusda lokalize idi. Olguların ikisi (%40) stage II, üçü (%60) stage III olarak değerlendirildi. Tümüne torakotomisiz iranshiatal olarak total özefajektomi + servikal özefagogastrostomi + piloroplasti uygulandı. Postop komplikasyon iki olguda (%40), pnömotoraks bir olguda (%20), ampiyem bir olguda (%20), pnömoni iki olguda (%40), anastamozda kaçak iki olguda (%40), cilt altı süpürasyonu ve postop geç dönemde ise üç olguda (%60) anastamoz yerinde strüktür olarak gözlendi. Toplam mortalitemiz bir olgu (%20) olarak belirlendi. Olgularımızda elde ettiğimiz neticeler literatürle ve torakotomili girişimlerin sonuçlan ile karşılaştırıldı. Sonuçta operabıl torasik özefagus kanserinde, torakotomisiz, transhiatal girişimlerin aşırı çevre invazyonu olmayan olgularda lenf diseksiyonu ile birlikte kolaylıkla uygulanabileceği ve beş yıllık yaşam süresi açısından torakotomililere göre bir farklılık göstermediği anlaşıldı.


TOTAL ESOPHAGECTOMY WITHOUT THORACOTOMY IN OPERABLE THORACIC ESOPHAGEOUS CARCINOMAS

Tayfun Yücel1, Ayhan Çevik1, Mehmet Toprak1, Ömer Ayçan1, Aydan Sungurtekin1, Zeki Memiş1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

In 1992, five thoracic esophageal carcinoma cases were operated at the 2. General Surgery Department of the Kartal State Hospital. Two of these cases (40%) were located in the middle, three of the cases were located (60%) in the lower one third of the esophagus. Two of them (40%) were stage II and three of them (60%) were stage III tumors. In all patients transhiatal total esophagectomy without thoracotomy, cervical esophagogastrostomy and pyloroplasty were performed. In two patients (40%) pneumothorax, one patient (20%) amphyema and in one patient (20%) pneumonia developed postoperatively. There was anastomatic leakage in two patients (40%) and two patients (40%) developed subcutaneous supuration. In three patients anastomatic structure developed as a late complication. Overall mortality was 20% (one patient). The results of our cases were compared with the results in literature and the results of cases with thoracotomy. In conclusion it is assumed that total esophagectomy without thoracotomy and large lymph node dissection procedure can be performed in all operable cases without profuse adhesions and in terms of 5 years survival there is no difference between operations with thoracotomy and without thoracotomy.


Tayfun Yücel, Ayhan Çevik, Mehmet Toprak, Ömer Ayçan, Aydan Sungurtekin, Zeki Memiş, Mustafa Gülmen. TOTAL ESOPHAGECTOMY WITHOUT THORACOTOMY IN OPERABLE THORACIC ESOPHAGEOUS CARCINOMAS. South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 381-384
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale