E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science DUODENAL ÜLSER, GASTRİTİS, ÜLSERSİZ DİSPEPSİDE HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 372-374

DUODENAL ÜLSER, GASTRİTİS, ÜLSERSİZ DİSPEPSİDE HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞI

İbrahim Karadağ1, Birsel Kavaklı1, Selahattin Ertürk1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

1983'te Helicobacter pylori'nin tanımlanması, gastroenterolojik literatüre yeni bir boyut kazandırmıştır. Midenin Helicobacter pylori ile kolonizasyonunun gastrit, peptik ülser ve mide kanseri etyopatogenezinde rolü olduğu artık kabul edilmektedir. Helicobacter pylori bol miktarda üreaz enzimi oluşturmaktadır. Bu enzimin mide mukozasında tesbiti bakteri ile enfeksiyonu gösterir. Bu çalışmada mide mukoza biyopsilerinde Helicobacter pylori enfeksiyonunu tespit etmek için Üreaz Test (CLO test) kullanılarak klinik ve endoskopik bulgularla Üreaz test sonuçlan karşılaştırıldı. Bu amaçla klinik ve polikliniğimize gastrit, ülser ve nonülser dispepsi yakınmaları ile başvuran 50 hastaya gastroduodenoskopi yapıldı. Her hastadan prepilorik antrum biyopsisi alınarak dokuda üreaz aktivitesi ölçüldü. Duodenal ülserli 25 hastanın 23'ünde (%92), gastrit ve nonülser dispepsili 25 hastanın 19'unda (%76) üreaz testi pozitif bulundu. Sonuçlar toplumumuzda Helicobacter pylori İnfeksiyonunun yaygınlığını göstermektedir.


THE FREQUENCY OF HELICOBACTER PYLORI IN DUODENAL ULCER, GASTRITIS, NON-ULCER DYSPEPSIA

İbrahim Karadağ1, Birsel Kavaklı1, Selahattin Ertürk1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

With the description of Helicobacter pylori in 1983, the gastroenterologic: literature has spawned a new structure. Helicobacter pylori colonisation of the stomach may be an etiological factor in gastritis, peptic ulcer and gastric carcinoma. Helicobacter pylori produces a large amount of urease, and the presence of this enzyme in gastric mucosa usually indicates the infection with the organism, in this study, CLO test was used to detect the Helicobacter pylori infection at gastric mucosa biopsies and the results of CLO test were compared with clinic and endoscopic findings. For this purpose 50 patients with gastritis, peptic ulcer or non-ulcer dyspepsia, were examined with upper gastroinlestinal endoscopie. Urease activity was measured with CLO test at antral biopsy of each patient. Urease test was positive in 23 out of 25 patients with duodenal ulcer (%92) and in 19 out of 25 patients with gastritis and non ulcer dyspepsia (%76). The results of the study suggest that the Helicobacter pylori infection is common in our society.


İbrahim Karadağ, Birsel Kavaklı, Selahattin Ertürk, Ali Yayla. THE FREQUENCY OF HELICOBACTER PYLORI IN DUODENAL ULCER, GASTRITIS, NON-ULCER DYSPEPSIA. South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 372-374
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale