E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Vena Kava Superiyor Sendromu İle Tanı Konan Behçet Olgusu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 161-164 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.04695

Vena Kava Superiyor Sendromu İle Tanı Konan Behçet Olgusu

Nesrin Kıral1, Elif Torun Parmaksız1, Önder Çetin1, Mehmet Engin Tezcan2, Hatice Eryiğit3, Betül Ayça Özdere Kurtuluş4, Benan Çağlayan1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,istanbul.
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniği, İstanbul.
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul.
4Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, İstanbul.

Behçet hastalığı tekrarlayan oral ve genital ülserler, cilt lezyonları ve üveit ile karakterize, etiyolojisi bilinmeyen multisistemik, enflamatuvar bir vaskülittir. Vena kava superiyor trombozu nadirdir ve olguların yalnızca %9.8’ini oluşturur. Kırk iki yaşında erkek hasta hemoptizi şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede boyun ve üst ekstremitede şişlik ve gövde ön duvarında yaygın dilate venöz kollateraller gözlendi. Ağzında aft saptanan hastanın oral ve genital aftlarının 17 yıldır tekrarladığı öğrenildi. Skrotal bölgede ülserasyona ait skatris izlendi. Toraks bilgisayarlı tomografi anjiyografisinde vena kava superiyor, subklaviyan ven ve azigos ven distalinde trombüs saptandı. Bu bulgular ile Behçet hastalığı tanısı konuldu. Olgumuzu nadir bir prezantasyon olması nedeniyle literatür bilgileri ışığında tartışmak amacıyla sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, superiyor vena kava sendromu; venöz tromboz.

A Case of Behçet’s Disease Diagnosed With Superior Vena Cava Syndrome

Nesrin Kıral1, Elif Torun Parmaksız1, Önder Çetin1, Mehmet Engin Tezcan2, Hatice Eryiğit3, Betül Ayça Özdere Kurtuluş4, Benan Çağlayan1
1Department Of Pulmonary Diseases, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Istanbul.
2Department Of Rheumotology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Istanbul.
3Department Of Thoracic Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Istanbul.
4Department Of Radiology, Kartal Koşuyolu Heart And Research Hospital, Istanbul.

Behçet’s disease is a multisystemic vasculitis of unknown etiology which is characterized by recurrent ulcers of the mouth and genitalia, cutaneous lesions, and uveitis. Superior vena cava (SVC) thrombosis is rare and reported in 9.8% of patients. A 42-year-old male patient was admitted to our clinic with hemoptysis. Physical examination revealed swelling of the neck and upper extremities and dilated collateral veins on the upper trunk. Oral aphthosis was observed, and the patient reported oral/genitalia aphthosis for 17 years. Scarring of scrotal ulcers were observed. The CT angiography of the chest demonstrated thrombosis of the SVC, subclavian veins, and azygos veins. Based on these findings, the patient was diagnosed with Behçet’s disease. We present this rare case in order to discuss and correlate with the literature.

Keywords: Behçet’s disease, superior vena cava syndrome; venous thrombosis.

Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Önder Çetin, Mehmet Engin Tezcan, Hatice Eryiğit, Betül Ayça Özdere Kurtuluş, Benan Çağlayan. A Case of Behçet’s Disease Diagnosed With Superior Vena Cava Syndrome. South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 161-164

Sorumlu Yazar: Nesrin Kıral, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale