E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Tek Taraflı Spinal Anestezi Uygulanan Tek Taraflı İnguinal Hernilerde Levobupivakain Fentanil ve Bupivakain Fentanil Kombinasyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 102-108 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.03764

Tek Taraflı Spinal Anestezi Uygulanan Tek Taraflı İnguinal Hernilerde Levobupivakain Fentanil ve Bupivakain Fentanil Kombinasyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması

Oğuzhan Kılavuz, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel
Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği İstanbul Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemiblok spinal anestezi altında tek taraflı inguinal herni ameliyatı geçirecek 25–70 yaş arası erişkin olgulara %0.5 levobupivakaine ilave fentanil (toplam: 2.2 ml) ve %0.5 bupivakaine ilave fentanil (toplam: 2.2 ml) kombinasyonunun hemodinami, tek taraflı motor ve duyusal blok süresi ve blok seviyeleri cerrahi anestezi kalitesi ve oluşan yan etkileri karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ASAI-II grubundaki 40 hasta rastgele levobupivakain (Grup L), bupivakain (Grup B) olarak iki gruba ayrıldı. Grup L’ye 10 mg %0.5 levobupivakain + 10 mcg fentanil (toplam 2.2 ml), Grup B’ye 10 mg %0.5 bupivakain + 10 mcg (toplam 2.2 ml) fentanil intratekal lateral pozisyonda L3-L4 aralığından verildi. Duyusal blok “pin-prick” (iğne batırma) testi, motor blok “Bromage skalası” ile değerlendirildi. İnjeksiyondan sonra operasyon tarafı motor ve duyusal blok başlama zamanı, üst seviyesi ve üst seviyeye ulaşma zamanı ve iki segment gerileme zamanı, T10 dermatomuna ulaşma zamanı, 1., 5., 10., 15., 20., 30., 40., 60. dakikalarda hemodinamik parametreler, ilk analjezik gereksinim zamanı (İAGZ), anestezi kalitesi, yan etkileri kaydedildi.
BULGULAR: Duyusal bloğun T10 ulaşma süresi, duyusal ve motor blok iki segment gerileme süresi, motor blok ortadan kalkma süresi bakımından gruplar arasında fark vardı (p<0.05). Ameliyat sonrası dönemde İAGZ karşılaştırmasında Grup B’de daha uzun bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnguinal herni operasyonlarında tek taraflı spinal anestezi ile izobarik bupivakain/fentanil ve levobupivakain/fentanil’in hemodinamik etkileri benzer bulunmasına rağmen, motor ve duyusal blok süreleri levobupivakain/fentanil grubunda anlamlı olarak daha kısa bulundu. Bu nedenle cerrahi planlanırken bu durum göz önünde bulundurulmalı ve alternatif bir seçenek olarak levobupivakain düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestezik, spinal anestezi; opioid.

Comparison of Effects of Fentanyl Combinations With Levobupivacaine and Bupivacaine in Single-Sided Inguinal Hernia Applied Unilateral Spinal Anaesthesia

Oğuzhan Kılavuz, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel
Dr.lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital Anesthesiology And Reanimation Department İstanbul-turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare fentanyl (2.2 ml) and levobupivacaine 0.5% combination with fentanyl (2.2 ml) and bupivacaine 0.5% combination with respect to hemodynamics, durations, levels of unilateral motor and sensory block, surgical anaesthesia quality, and associated side effects in adult cases (range: 25–70 years) undergoing single-sided inguinal hernia repair under hemiblock spinal anaesthesia.
METHODS: Fourty patients from ASAI-II groups were randomly divided into 2 groups as levobupivacaine (Group L) and bupivacaine (Group B) groups. Group L and Group B were administered 10 mg levobupivacaine 0.5% + 10 mcg fentanyl (2.2 ml) and 10 mg bupivacaine 0.5% + 10 mcg fentanyl (2.2 ml), respectively, through L3–L4 interspace in the intrathecal lateral position. Levels of sensory and motor blocks were evaluated by pinprick test and Bromage scale, respectively. Following injection, operation site motor and sensory block onset time, upper levels, times to uper levels of upper motor and sensory block levels, time to 2-segment regression of sensory block, onset time of sensory block to T10 dermatome, first analgesic requirement time, anaesthesia quality hemodynamic parameters at the 1st, 5th, 10th, 15th, 20th, 30th, 40th, and 60th minutes, and associated side effects were recorded.
RESULTS: Differences were found between the groups with respect to onset time of sensory block to T10 dermatome, time to 2-segment regression of sensory and motor block, and recovery time from motor block (p<0.05). Postoperative first analgesic requirement time was greater in Group B (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The hemodynamic effects of bupivacaine/fentanyl and levobupivacaine/fentanyl were found similar,but motor and sensorial block durations were found significantly shorter in levobupivacaine group. As a consequence, this should be taken into consideration in surgery planning and should be considered the usage of levobupivacaine as an alternative.

Keywords: Local anesthetics, opioids; spinal anesthesia.

Oğuzhan Kılavuz, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel. Comparison of Effects of Fentanyl Combinations With Levobupivacaine and Bupivacaine in Single-Sided Inguinal Hernia Applied Unilateral Spinal Anaesthesia. South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 102-108

Sorumlu Yazar: Tamer Kuzucuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale