E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Geriatrik Hastalarda D Vitamini Düzeyi ile Kardiyovasküler Risk Skorları Arasındaki İlişki [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 376-380 | DOI: 10.14744/scie.2021.25991

Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Geriatrik Hastalarda D Vitamini Düzeyi ile Kardiyovasküler Risk Skorları Arasındaki İlişki

Damla Ortaboz1, Sema Basat1, Ridvan Sivritepe2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, geriatrik diyabetik hastalarda vitamin D düzeyi ile QRISK2, BNF, ASSING, SCORE ve Framingham gibi çeşitli kardiyovasküler risk skorlama sistemleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya D vitamini yetersizliği olan 60 diyabetik geriatrik hasta (10–30 ng/mL) ve D vitamini eksikliği olan 40 geriatrik hasta (<10 ng/mL) dahil edildi. Hastaların QRISK2, BNF, ASSIGN, SCORE ve Framingham gibi kardiyovasküler hastalık riskini gösteren skorları hesaplandı. Tüm değerler bu iki grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: D vitamini eksikliği olan hastalarda Framingham risk skoru (p<0.001), BNF (p=0.001) ve SCORE (p<0.001) anlamlı olarak yüksek iken diğer skorlarda gruplar arası anlamlı farklılık yoktu. D vitamini düzeyi ile Framingham risk skoru (p<0.001 r=-0.384), BNF skoru (p=0.003
r=-0.299) ve SCORE skoru (p=<0.001 r=-0.407) arasında zayıf fakat istatistiksel olarak anlamlı negatif bir korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, diyabetik geriatrik hastalarda Framingham, BNF ve ASSIGN gibi kardiyovasküler risk skoru ile serum D vitamini konsantrasyonu arasında yakın bir ilişki bulduk.

Anahtar Kelimeler: BNF Skoru, Framingham Risk Skoru; geriatri; kardiyovasküler risk skorları; Tip II Diabetes Mellitus; vitamin D eksikliği.

The Relationship Between Vitamin D Levels and Cardiovascular Risk Scores in Geriatric Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Damla Ortaboz1, Sema Basat1, Ridvan Sivritepe2
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine Pendik Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the relationship between vitamin D levels and various cardiovascular risk scoring systems such as QRISK2, BNF, ASSING, SCORE and Framingham in geriatric diabetic patients.
METHODS: 60 diabetic geriatric patients with vitamin D deficiency (10–30 ng/mL) and 40 geriatric patients with vitamin D deficiency (<10 ng/mL) were included in the study. The scores of the patients indicating cardiovascular disease risks such as QRISK2, BNF, ASSIGN, SCORE and Framingham were calculated. All values were compared between these two groups.
RESULTS: While the Framingham risk score (p<0.001), BNF (p=0.001) and SCORE (p<0.001) were found to be significantly higher in patients with vitamin D deficiency, other scores did not significantly differ between the groups. There was a weak but statistically significant negative correlation between 25[OH] D levels with Framingham risk score (p<0.001 r=-0.384), BNF score (p=0.003 r=-0.299), and Score score (p <0.001 r=-0.407).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the present study, we found a close relationship between the Framingham, BNF and ASSIGN cardiovascular risk score and serum vitamin D concentrations in diabetic geriatric patients.

Keywords: BNF Score, Framingham Risk Score; geriatric; risk scores; Type II Diabetes Mellitus, various cardiovascular; vitamin D deficiency.

Damla Ortaboz, Sema Basat, Ridvan Sivritepe. The Relationship Between Vitamin D Levels and Cardiovascular Risk Scores in Geriatric Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 376-380

Sorumlu Yazar: Ridvan Sivritepe, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale