E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Parkinson Hastalığında Ağrı ve D Vitamini İlişkisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 395-399 | DOI: 10.14744/scie.2021.74755

Parkinson Hastalığında Ağrı ve D Vitamini İlişkisi

İlknur Güçlü Altun1, Banu Özen Barut1, Anıl Bulut2, Nilay Padir3, Rahsan Inan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Manavgat Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Antalya, Türkiye
3Maltepe Bölge Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Parkinson hastalarında en sık görülen nonmotor semptomlardan biri ağrıdır ve bazen dirençli ağrı yakınması yaşam kalitesini olumsuz
etkilemektedir. Özellikle kas iskelet sistemi ile ilgili ağrılar olmak üzere pek çok ağrı tipi ile D vitamini arasında ilişki olduğu farklı çalışmalarda vurgulanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hoehn-Yahr skalasına göre evre 3’ün üstünde olan, mini mental durum testi (MMSE) 25 ve üstünde olup demans tanısı olmayan, D vitamini düzeyini etkileyecek hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan 43 idiyopatik Parkinson hastasının demografik verileri, Bileşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) (UPDRS) motor alt skalası, nonmotor semptom skalası ve kısaltılmış geriyatrik depresyon ölçeği (GDÖ) kaydedilerek D vitamini düzeyi ile ağrı yakınması arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların 24’ü erkek 19’u kadındır. Hastaların yaş ortalaması 61.9 (±9.84) olarak belirlenmiştir. Ortalama hastalık süresi 3.9 yıl; UPDRS motor skor ortalaması 18.3 (±7.6) bulunmuştur. Nonmotor semptom skalasına göre yapılan değerlendirmede hastalar 30 üzerinden 10.2 (±5.3) puan almışlardır. Hastaların %60.5’inde ağrı yakınması olduğu görülmüştür. Ağrı varlığı ile D vitamini düzeyi, yaş, hastalık süresi, UPDRS, ilaç dozu, nonmotor semptom skoru, GDÖ, arasında anlamlı ilişki (p>0.05) bulunamamıştır. İlaç dozu açısından 60 yaş ve altındaki hasta grubunda ağrısı olan ve olmayan hastaların levodopa dozları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0.04). Ağrısı olanların levodopa dozları olmayanlara göre yüksek bulunmuştur. Altmış yaş üstündeki hastalarda ağrı varlığı ile UPDRS arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (p=0.035).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda ağrı ile D vitamini düzeyleri arasında ilişki tespit edilmedi. Daha büyük hasta gruplarında ağrı alt tiplerini belirleyerek ağrı ile D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, D vitamini; Parkinson hastalığı.

The Relationship Between Pain and Vitamin D in Parkinson's Disease

İlknur Güçlü Altun1, Banu Özen Barut1, Anıl Bulut2, Nilay Padir3, Rahsan Inan1
1Department of Neurology, Health Sciences University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, Manavgat State Hospital, Antalya, Turkey
3Department of Neurology, Maltepe Regional Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Pain is one of the most common nonmotor symptoms in patients with Parkinson's disease, and sometimes the complaint of refractory pain adversely affects quality of life. The relationship between vitamin D and many types of pain, especially musculoskeletal pain, has been emphasized in different studies.
METHODS: The demographic data of 43 idiopathic Parkinson's patients who are above stage 3 according to the Hoehn and Yahr scale, with MMSE 25 and above, and who had not received a diagnosis of dementia, and who had no disease and drug use affecting the vitamin D level, the UPDRS motor subscale, the nonmotor symptom scale and the shortened geriatric depression scale, were recorded. The relationship between vitamin D level and pain was evaluated.
RESULTS: Of the patients included in the study, 24 were male and 19 were female. The mean age of the patients was 61.9 (± 9.84) years. The mean disease duration was 3.9 years; the mean UPDRS motor score was 18.3 (± 7.6). According to the nonmotor symptom scale, the patients scored 10.2 (± 5.3) out of 30. 60.5% of the patients had pain complaints. No significant relationship was found between pain and vitamin D level, age, disease duration, UPDRS, drug dose, nonmotor symptom score, GDS, (p>0.05). A significant difference was found between levodopa doses of patients with and without pain in the 60-year-old and younger patients (p = 0.04). Levodopa doses of patients with pain were higher than those without pain. A significant positive correlation was found between the presence of pain and UPDRS in patients over 60 years (p = 0.035).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, no relation was found between pain and vitamin D levels. In larger patient populations, it was thought to be important to examine the relationship between pain and Vitamin D levels by identifying pain subtypes.

Keywords: Pain, Parkinson disease; vitamin D.

İlknur Güçlü Altun, Banu Özen Barut, Anıl Bulut, Nilay Padir, Rahsan Inan. The Relationship Between Pain and Vitamin D in Parkinson's Disease. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 395-399

Sorumlu Yazar: İlknur Güçlü Altun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale