E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Helicobacter pylori ve İntestinal Metaplazi İlişkisi: Kırsal Bir Hastane Deneyimi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 345-349 | DOI: 10.14744/scie.2020.07088

Helicobacter pylori ve İntestinal Metaplazi İlişkisi: Kırsal Bir Hastane Deneyimi

Ozan Akıncı1, Özlem Güngör2, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman3, Erdem Çomut4, Sefa Ergün3
1Hakkari Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Hakkari
2Hakkari Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Hakkari
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul.
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, Denizli.

GİRİŞ ve AMAÇ: Helicobacter pylori (Hp) gastrik kanser için bir risk faktörü iken intestinal metaplazi de gastrik kanserin prekürsör lezyonlarından bir tanesidir. Bu çalışmada Hp ile intestinal metaplazi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2018–Kasım 2019 tarihleri arasında üst gastrointestinal endoskopisi yapılan toplam 550 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, endoskopik tani, Hp pozitifliği, intestinal metaplazi, gastrik atrofi ve gastrik kanser açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmadaki 550 hastanın 228’i erkek (%41.5), 322’si kadındı (%59.5) ve ortanca yaş 37.0 idi (18.0–79.0). Hastaların %62.7’sinde Hp, %17.1’inde intestinal metaplazi, %9.1’inde gastrik atrofi ve %2.9’unda gastrik kanser görüldü. İntestinal metaplazi pozitif hastaların 80’inde Hp pozitif, 14’ünde ise Hp negatif saptandı. Hp pozitif hastalarda intestinal metaplazi görülme oranı, Hp negatif hastalara göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001). Ayrıca Hp - intestinal metaplazi birlikteliğinin 50 yaş üstü olgularda 50 yaş altı olgulara göre anlamlı derecede daha fazla olduğu görüldü (p=0.002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Helicobacter pylori ile intestinal metaplazi arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur ve bu ilişki yaş ile koreledir. İntestinal tip gastrik kanserin prekürsör lezyonu olan intestinal metaplazinin gelişimini önlemede Hp eradikasyonu kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Helicobacter pylori; intestinal metaplazi.

Relationship Between Helicobacter Pylori and Intestinal Metaplasia: A Rural Hospital Experience

Ozan Akıncı1, Özlem Güngör2, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman3, Erdem Çomut4, Sefa Ergün3
1Department of General Surgery, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey
2Department of Radiology, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey
3Department of General Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Pathology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: Helicobacter pylori (Hp) is a risk factor for gastric cancer, and intestinal metaplasia (IM) is one of the precursor lesions of gastric cancer. The aim of this study was to examine the relationship between Hp and IM.
METHODS: A total of 550 patients who underwent upper gastrointestinal endoscopy between October 2018 and December 2019 were included in the study. The patient data of age, sex, endoscopic diagnosis, Hp positivity, IM, atrophic gastritis, and neoplasia were evaluated retrospectively.
RESULTS: There were 550 patients enrolled in the study: 228 males (41.5%) and 322 females (59.5%), with a median age of 37.0 years (interquartile range: 18.0–79.0 years). Hp was detected in 62.7% of the patients, IM in 17.1%, gastric atrophy in 9.1%, and gastric cancer in 2.9%. Among the patients with positive IM, 80 were Hp-positive and 14 were Hp-negative. The rate of IM was significantly higher in Hp positive patients than in Hp-negative patients (p<0.001). In addition, the incidence of Hp-IM coexistence was significantly higher in patients over 50 years of age (p=0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a strong relationship between Hp and IM, and the relationship was correlated with age. Hp eradication is critical to prevent the development of IM, a precursor lesion of intestinal-type gastric cancer.

Keywords: Endoscopy, Helicobacter pylori; intestinal metaplasia.

Ozan Akıncı, Özlem Güngör, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman, Erdem Çomut, Sefa Ergün. Relationship Between Helicobacter Pylori and Intestinal Metaplasia: A Rural Hospital Experience. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 345-349

Sorumlu Yazar: Ozan Akıncı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale