E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında İnsülin Direnci ve Trigliserid/Glukoz İndekslerinin Öneminin Değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 381-387 | DOI: 10.14744/scie.2021.86719

Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında İnsülin Direnci ve Trigliserid/Glukoz İndekslerinin Öneminin Değerlendirilmesi

Melda Çelik1, Süleyman Ahbab2, Emre Hoca2, Hayriye Esra Ataoglu2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsülin direnci, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) için önemli risk faktörlerinden biridir ve Homeostazis Model Assesment-
İnsulin Resistance (HOMA-IR) insülin direncini göstermede kullandığımız bir belirteçtir. Trigliserid/Glukoz indeksi (TgG indeksi) ise NAYKH’ı öngördürmede HOMA-IR kadar önemli, basit, kullanılabilir bir parametredir. Bu çalışmamızda HOMA-IR ve TgG indeksinin
NAYKH öngördürmedeki değerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’ne 2017–2018 yılları arasında başvuran ve herhangi bir nedenle Batın Ultrasonografisi (USG) çektirilmiş 986 hasta geriye dönük incelenerek alındı. Tüm vakalar
NAYKH tanısı konulmadan önce diğer olası karaciğer hastalıklarını dışlamak amacıyla klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirildi. Hastalara iki farklı gruplandırma yapıldı. Birincisi NAYKH olan ve olmayan grup; ikincisi kontrol, prediyabetik ve Tip 2 diyabetik grup olarak belirlendi. Grupları karşılaştırmak için normal dağılıma göre sayısal veriler Student t test veya Mann Withney u testi kullanılarak değerlendirildi. Univariate analizlerde sonlanım noktasına göre fark saptanan değişkenlerin (TgG indeksi, HOMA-IR, yaş, ürik asit, ALT, HDL, LDL, diyabet varlığı) NAYKH gelişimi üzerine etkisini belirlemek için lojistik regresyon yapıldı. P<0.05 veya %95 güven aralığı istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamız NAYKH olan 470 hasta ve NAYKH olmayan 516 hasta olmak üzere toplam 986 hastadan oluşmaktadır. TgG indeksi
hesaplanmış; 8.4 ve üzeri değerlerde p<0.001 istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde NAYKH sıklığında artış görülmüştür. Yapılan korelasyon analizinde TgG indeksi ile HOMA-IR arasında pozitif korelasyon (r=0.438) bulunmuştur. Univariate analizlerde sonlanım noktasına göre fark saptanan değişkenlerden oluşturulan regresyon modelinin [TgG indeksi, HOMA-IR, yaş, ürik asit, ALT, HDL, LDL, diyabet varlığı] NAYKH gelişimi üzerine etkisi incelendiğinde; Backward Stepwise metodunda TgG indeksi (p<0.001, OR=3.702), HOMA-IR (p=0.003, OR=1.143), ALT yüksekliği (p=0.001, OR=1.020) en etkili risk faktörleri olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak TgG indeksi NAYKH açısından önemli öngördürücü bir parametre olarak değerlendirilmiştir. HOMA-IR NAYKH riskini 1.1 kat arttırırken, TgG indeksi 3.7 kat arttırmaktadır. Çalışmamızda TgG indeksinin HOMA-IR’dan bağımsız olarak da NAYKH riskini arttırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: HOMA-IR, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı; trigliserid/glukoz indeksi.

The Assessment of Insulin Resistance and Triglyceride/Glucose Index in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Melda Çelik1, Süleyman Ahbab2, Emre Hoca2, Hayriye Esra Ataoglu2
1Department of Internal Medicine, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Insulin resistance is one of the most important risk factors for nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) is a marker used to show insulin resistance. Triglyceride/Glucose index (TgG index) is a parameter that can be used to predict NAFLD and is as important as HOMA-IR. In this study, we aimed to determine the value of the HOMA-IR score and TgG index in predicting NAFLD.
METHODS: 986 patients who applied to University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital Internal Medicine Clinic between 2017–2018 and underwent an abdominal ultrasonography scan for any reason were included in the study retrospectively. All medical cases here were investigated in terms of all clinic and laboratory aspects in order to exclude other possible liver-related diseases before they were diagnosed with NAFLD. The patients were categorized and grouped in two different ways. The first is the group with or without NAFLD; the second group was categorized as the control group, prediabetic group and type 2 diabetic group.
RESULTS: Our study was conducted with a total of 986 patients, including 470 patients with NAFLD and 516 patients without NAFLD. When the TgG index is calculated; a statistically significant increase was observed in the incidence of NAFLD at levels above 8.4 (p<0.001). The correlation analysis revealed a positive correlation between the TgG index and HOMA-IR (r=0.438). TgG index (p<0.001 OR=3.702), HOMA-IR (p=0.003, OR=1.143), ALT elevation (p=0.001, OR=1.020) were found to be the most effective risk factors when the Backward Stepwise method was used.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The TgG index was found to be a remarkable predictor-parameter for NAFLD. While HOMA-IR increases the risk of NAFLD by 1.1 times, the the TgG index increases it 3.7 times. In our study, it was also observed that the TgG index increased the risk of NAFLD, independent of HOMA-IR.

Keywords: HOMA-IR, nonalcoholic fatty liver disease; triglyceride/glucose index.

Melda Çelik, Süleyman Ahbab, Emre Hoca, Hayriye Esra Ataoglu. The Assessment of Insulin Resistance and Triglyceride/Glucose Index in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 381-387

Sorumlu Yazar: Emre Hoca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale