E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Primer Hiperaldesteronizm (Conn’s Sendromu) Ve Yoğun Bakım [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 36-37

Primer Hiperaldesteronizm (Conn’s Sendromu) Ve Yoğun Bakım

Tamer Kuzucuoğlu, Hacer Yeter, Özlem Yetişgen, Cihan Kolip, Yasin Yener, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Primer hiperaldesteronizm %75-80 oranında sürrenal bezin adenomundan kaynaklanmaktadır. Sekonder hiperaldesteronizm ise; renin-anjiotensin-aldesteron sistemine bağlı olarak hiponatremi ve hipovolemiye yol açan çeşitli fonksiyonel durumlarda görülmektedir. Primer aldesteronizm olgularında klinik tabloda hipertansiyon, hipoksi, oligüri, takipne ve ileri derecede kas güçsüzlüğü mevcuttur. Laboratuvar bulgusu olarak; plazma renin seviyeleri düşük, aldesteron seviyeleri artmış ve kas güçsüzlüğüne sebep olan tehlikeli boyutta hipokalemi mevcuttur. Primer hiperaldesteronizm tedavisinde; adenomun cerrahi olarak çıkarılması, antihipertansifler, hipopotaseminin ve elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi, oligüri için K+ tutucu spironolakton kullanımı ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Adrenokortikal adenom/komplikasyonlar, hiperaldesteronizm/tanı/etyoloji/tedavi; yoğun bakım ünitesi.

Prımary Hyperaldesteronısm And Intensıve Care

Tamer Kuzucuoğlu, Hacer Yeter, Özlem Yetişgen, Cihan Kolip, Yasin Yener, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Approximately 75-80% of primary hyperaldesteronism is associated with surrenal adenoma. Seconder hyperaldesteronism also result in changes electrolyte abnormalities like hyponatremia and hypovolemia in associated with renin-angitensine aldesteronism system. These patients may present hypertension, hypoxia, oliguria, hypopotasemia, metabolic alkalosis and severe muscular fatigue due to hypopotasemia. Renin concentration in plasma is lower than normal range in plasma but, aldesterone concentration is higher than normal range in these patients. Surgical removal of the adenoma, antihypertensive drugs, correcting of hypopotasemia and electrolyte disorders by using electrolyte, spironolactone for sparing K+ should be used for improving symptoms in management.

Keywords: Adrenocortical adenoma/complications, hyperaldosteronism/ diagnosis/etiology/therapy; intensive care unit.

Tamer Kuzucuoğlu, Hacer Yeter, Özlem Yetişgen, Cihan Kolip, Yasin Yener, Zuhal Arıkan. Prımary Hyperaldesteronısm And Intensıve Care. South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 36-37

Sorumlu Yazar: Tamer Kuzucuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale