E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Preeklamptik Kadınlarda Plazma Lipoprotein(A) Düzeylerinin Önemi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 24-27

Preeklamptik Kadınlarda Plazma Lipoprotein(A) Düzeylerinin Önemi

Kadir Güzin, Semra Kayataş Eser, Erkan Coşkun, Cevahir Tekcan, Necdet Süer
Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

AMAÇ: Çalışmamızda Lipoprotein(a) [Lp(a)] düzeylerinde hafif, ağır preeklamptik ve normal gebelikler arasında fark olup olmadığını ve hastalığın şiddeti ile ilişkisini araştırmak istedik. Kliniğimize 01.01.2003 ile 01.04.2004 tarihleri arasında başvuran ve yapılan incelemeler sonucu preeklampsi tanısı alan toplam 26 gebe çalışmaya dahil edildi. Preeklamptik olgulardan 18 gebe hafif preeklamptik (arteriyel kan basıncı sistolik 140-160 mmHg, diyastolik 90-100 mmHg) ve 8 gebe ağır preeklamptik (arteriyel kan basıncı sistolik >160 mmHg, diyastolik >110 mmHg) olarak gruplandırıldı. Kontrol grubu olarak 18 gebe (arteriyel kan basıncı sistolik <140 mmHg, diyastolik <90 mmHg) seçildi. Hafif preeklamptik grup 31-40. gebelik haftaları (ortalama 36.1±4.5 gebelik haftası) arasında, ağır preeklamtik grup 35-38 gebelik haftaları (ortalama 35.2±5.3 gebelik haftası) arasında, normal gebeler ise 36-40. gebelik haftaları (ortalama 38.1±3.2 gebelik haftası) arasındaydı. Tüm gruplardan venöz kan örneklemeleri yapıldı. Spektrofotometrik olarak ölçülen plazma Lp(a) düzeyleri preeklamptik grup ile normal klinik bulgu veren gebeler arasında karşılaştırıldı. Ortalama Lp(a) plazma düzeyleri normal gebelerde 9.3±0.9 mg/dl, hafif preeklamptik gebelerde 18.6±2.3 mg/dl, ağır preeklamptik gebelerde 27.5±2.4 mg/dl ölçüldü (p<0.001). Sonuç olarak normal ve preeklamptik gebelerde plazma Lp(a) düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptandı.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Lipoprotein(a), normal gebelik; preeklampsi.

The Importance Of Plasma Lıpoproteın(A) Levels In The Preeclampsıa

Kadir Güzin, Semra Kayataş Eser, Erkan Coşkun, Cevahir Tekcan, Necdet Süer
Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine if there were any differences between the plasma lipoprotein(a) levels in mild, severe preeclampsia and normal pregnancies and to evaluate relation with severity of the disease. Total 26 pregnant women who presented to our clinic between January 1st, 2003 and April 1st, 2004 and received preeclampsia diagnosis after assessments were included into the study. According to evaluations they were classified as: mild preeclampsia (systolic blood pressure (SBP) 140-160 mmHg, diastolic blood pressure (DBP) 90-100 mmHg) (n=18), severe preeclampsia (systolic blood pressure >160 mmHg and diastolic blood pressure >110 mmHg) (n=8). 18 normal pregnant women (systolic blood pressure <140 mmHg, diastolic blood pressure <90 mmHg) were selected as control group. 18 patients (31-40 weeks of gestation, mean 36.1±4.5) were mild preeclamptic, 8 patients (35-38 weeks of gestation, mean 35.2±5.3) were severe preeclamptic and 18 patients (36-40 weeks of gestation, mean 38.1±3.2) were normal pregnant. Venous blood sampling was performed from all groups. Plasma Lp(a) levels measured by spectrophotometer in venous blood samples were compared between preeclamptic group and pregnant group with normal clinical results. Mean Lp(a) levels were measured in normal pregnancies as 9.3±0.9 mg/dL, in mild preeclampsia as 18.6±2.3 mg/dL and in severe preeclampsia as 27.5±2.4 mg/dL. (p<0.001). In conclusion, we found that there was a significant correlation between preeclamptic pregnants’ and normal pregnants’ serum Lp(a) levels.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Lipoprotein(a), normal pregnancy; preeclampsia.

Kadir Güzin, Semra Kayataş Eser, Erkan Coşkun, Cevahir Tekcan, Necdet Süer. The Importance Of Plasma Lıpoproteın(A) Levels In The Preeclampsıa. South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 24-27

Sorumlu Yazar: Semra Kayataş Eser
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale