E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Akut Koroner Sendromda Morbidite İle Crp Düzeyleri Arasındaki İlişki [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 13-16

Akut Koroner Sendromda Morbidite İle Crp Düzeyleri Arasındaki İlişki

Rahmi Irmak, Ahmet Akın, Seda Tarakji, Hasan Kılıç, Özgür Keşkek, Muharrem Koçar, Didem Aydın
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği

AMAÇ: Tromboz ve inflamasyon koroner arter hastalığı patofizyolojisinde önemli rol oynar. Kliniğimize kabul edilen 80 hasta (57 erkek, 23 kadın) üzerinde yapılan çalışmada 49 ST elevasyonlu, 31 ST elevasyonsuz olgu incelemeye alındı. C reaktif protein (CRP), sedimantasyon, serum amiloid A ve fibrinojen değerlerine bakıldı. ST elevasyonlularda CRP ortalaması 80.6±14.3 ü, non-ST elevasyonlularda 19.29±12.63 ü saptandı. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamsızdı (p>0.05). Morbidite saptanmayan grupta CRP ortalaması 16.52±15.58 ü, morbiditeli grupta ise 50.81±32.31 ü olarak bulundu. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.0001). Böylece CRP düzeyinin saptanmasının hastane içi erken morbidite için değerli bir gösterge olduğu belirlendi. Sedimantasyon düzeyleri ST elevasyonlu miyokard infarktüslerde (Mİ) 17.37±17.52 mm/s, ST elevasyonsuz Mİ’lerde 27.32±21.84 mm/s bulundu. İstatistiki olarak anlamlı idi (p<0.05). Morbiditesiz grupta sedimantasyon 19.07±18.62 mm/s morbiditeli grupta ise 28.16±22.16 mm/s olarak saptandı. Sedimantasyon düzeyleri ile hastane içi erken morbidite arasındaki ilişki istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmadı (p>0.05).
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Ateroskleroz, kan sedimantasyonu; C reaktif protein/analiz; morbidite; miyokard infarktüsü.

The Relatıonshıp Between Crp Levels And Morbıdıty In Acute Coronary Syndrome

Rahmi Irmak, Ahmet Akın, Seda Tarakji, Hasan Kılıç, Özgür Keşkek, Muharrem Koçar, Didem Aydın
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği

OBJECTIVE: Thrombosis and inflammation have an important role in pathophysiology of coronary artery disease. In this study, we evaluated 80 patients (57 males, 23 females) of whom 49 had ST elevations and 37 did not have ST elevations. CRP, sedimentation, SAA and fibrinogen values were evaluated. Mean CRP value was 80.6±14.3u in patients with ST elevation and 19.29±12.63u in patients without ST elevation. This was not statistically significant (p>0.05). The mean CRP value was 16.52±15.58u in patients without morbidity and 50.18±32.31u in patients with morbidity. This was statistically significant (p<0.0001). We observed that CRP value was the important indicator for early morbidity in the hospital. The sedimentation rates were 17.37±17.52 mm/h in MI patients with ST elevation and 27.32±21.84 mm/h in MI patients without ST elevation. This was statistically significant (p<0.05). The sedimentation rates were 19.37±18.62 mm/h in patients without morbidity and 28.16±22.16 mm/h in patients with morbidity, respectively. The relation between sedimentation rates and morbidity in the hospital was not statistically significant (p>0.05).
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Atherosclerosis, blood sedimentation; C-reactive protein/analysis; morbidity; myocardial infarctions.

Rahmi Irmak, Ahmet Akın, Seda Tarakji, Hasan Kılıç, Özgür Keşkek, Muharrem Koçar, Didem Aydın. The Relatıonshıp Between Crp Levels And Morbıdıty In Acute Coronary Syndrome. South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 13-16

Sorumlu Yazar: Ahmet Akın
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale