E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN İMMÜNGLOBULİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2001; 12(1): 15-19

DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN İMMÜNGLOBULİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Macit Koldaş1, Yasemin E Döventaş1, Alper Döventaş1, Nergiz Yamak1, İbrahim Öz1, Dilek Babacan1, Mehmet Yamak1
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

Diabetes mellituslu olgularda immuniteyi araştırmak amacıyla, 54 diabetik ve 20 sağlıklı kontrol grubunda IgM, IgG ve IgA düzeylerini tayin ettik. Ayrıca diabetik olgularda glikometabolik kontrol durumu ile humoral immunite arasındaki ilişkiyi saptamak için de HbA1c ile immunglobulinler arasındaki korelasyonu araştırdık. Çalışmamızda diabetes mellitus'lu olgularda sağlıklı kontrol grubuna göre IgA düzeyleri anlamlı derece yüksek (p<0.001), IgG ve IgM düzeyleri ise düşük bulundu (p<0.001). Hasta grubu diabeti iyi kontrol edilen ve edilmeyen olarak iki gruba ayrılarak incelendiğinde kontrol grubu ile iyi kontrol edilen grup arasında IgA düzeylerinin farklı olmadığı gözlendi. Kötü kontrollü diabetiklerde HbA1c düzeyleri ile IgA düzeyleri arasında aynı yönde anlamlı korelasyon tespit edildi. Diabetik hastalarda serum immunglobulinlerinin -özellikle IgA'nın-değişimi, diabetin ve sekonder etkilerinin izlenmesi (örneğin infeksiyonlara hassasiyet) açısından önem taşımaktadır. Serum IgA konsantrasyonunun glisemik kontrolün düzeyinden etkilendiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: DİABETES MELLİTUS, HBA1C, İMMUNGLOBULİNLER

EFFECTS OF GLYCEMIC CONTROL ON THE LEVELS OF IMMUNOGLOBULINS IN DIABETES MELLITUS PATIENTS

Macit Koldaş1, Yasemin E Döventaş1, Alper Döventaş1, Nergiz Yamak1, İbrahim Öz1, Dilek Babacan1, Mehmet Yamak1
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

In order to investigate immunity in patients with diabetes mellitus, we determined levels of IgM, IgG and IgA in 20 healthy subjects and in 54 diabetic patients. In addition, we examined the correlation between HbAlc and immunoglobulins and to detect the relationship between glycometabolic control and immunological activity in diabetics. Compared to the control subjects, we found significantly increased IgA level in patients (p<0.001). The concentration of IgG and IgM were significantly decreased (p<0.001) in diabetic patients compared with non diabetic subjects. No statistically significant relationship was found with IgA levels between control subjects and in patients with good glucose control. There was a positive, significant correlation between HbA1c and IgA levels by patients with poor glucose control. We conclude that abnormal serum IgA, IgG and IgM concentrations are very common in diabetic patients and that further research should be carried out to verify whether the determination of serum immunoglobulin -IgA in particular- is of clinical use for monitoring diabetes or evaluating its secondary effects (such as susceptibility to infection). Serum IgA concentrations are influenced by the degree of glycemic control.

Keywords: DIABETES MELLITUS, HBALC. IMMUNGLOBULINS

Macit Koldaş, Yasemin E Döventaş, Alper Döventaş, Nergiz Yamak, İbrahim Öz, Dilek Babacan, Mehmet Yamak. EFFECTS OF GLYCEMIC CONTROL ON THE LEVELS OF IMMUNOGLOBULINS IN DIABETES MELLITUS PATIENTS. South Clin Ist Euras. 2001; 12(1): 15-19
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale