E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science KONVÜLSİYON VE AKUT BAKTERİYEL MENENJİT ARASINDAKİ İLİŞKİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2001; 12(1): 5-7

KONVÜLSİYON VE AKUT BAKTERİYEL MENENJİT ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gülay Çiler Erdağ1, Serdar Cömert1, Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın1, Esin Şan1, Ayça Vitrinel1
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

1994-1998 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde akut bakteriyel menenjit tanısı alarak tedavi gören 176 hasta değerlendirildi. Bu hastalardan konvülsiyon ile başvuranların karşılaştırılması yapıldı. 176 hastanın %28'i kız, %72'si erkekti. Yaşlar 1 günle 12 yaş arasında değişmekteydi. Bunlardan %22'si ilk semptom olarak konvülsiyon ile başvurdu (%35 kız, %65 erkek). Konvülsiyonla başvuran hastaların %39'u 0-12 ay, %25'i 1-3 yaş, %18'i 3-6 yaş, %18'i de 6-12 yaş arasındaydı. Bunların %59'unda meningeal irritasyon bulguları pozitifti. Hepsinde ateş mevcuttu ve daha evvel antibakteriyel tedavi almamışlardı. Konvülsiyonla başvuran hastalar ile diğerleri arasında beyin omurilik sıvısındaki hücre sayısı, protein ve şeker değerleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuçta, meningeal irritasyon bulguları ile başvuran febril konvülsiyonlu bir çocukta hemen menengit düşünülüp lomber ponksiyon yapılması, her ateşli çocuğun menenjit açısından değerlendirilmesi, ateşe ilave konvülsiyon varsa menenjit üzerinde daha çok durulması, iyi bir fizik muayene ve anamnez ile tanıya erken gidilmesi üzerinde duruldu.

Anahtar Kelimeler: KONVÜLSİYON, AKUT BAKTERİYEL MENENJİT, ATEŞ, LOMBER PONKSİYON

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONVULSION AND ACUTE BACTERIAL MENINGITIS

Gülay Çiler Erdağ1, Serdar Cömert1, Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın1, Esin Şan1, Ayça Vitrinel1
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

In this study, 176 patients who were diagnosed and treated for acute bacterial meningitis between 1994-1998 in Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital Pediatrics Department (in Istanbul) were included. The patients admitted to hospital with convulsion were compared with the patients without convulsion. 39 of 176 patients (22%) were admitted with convulsion as the first symptom. 15 of 39 patients (39%) admitted with convulsion as the first symptom were 0-12 months of age, 10 of 39 patients (25%) were 1-3 years old, 7 of 39 (18%) 3-6 years old and the remaining 7 patients (18 %) were 6-12 years old. 23 of 39 patients (59%) had positive signs of meningeal irritation. All of these patients had fever and they were not treated with any antibacterial medication. We could not observe any significant difference between the number of cells, protein and glucose levels in cerebro spinal fluid of patients admitted with and without convulsion. As a result, meningitis should be considered seriously and hence a lumbar puncture should be applied to all of the children with fever and convulsion if they have signs of meningeal irritation. All these febrile children should be evaluated for meningitis. Meningitis must be thoroughly evaluated if fever and convulsion coexists in a child and after a detailed physical examination and history early lumbar puncture diagnosis should be achieved.

Keywords: CONVULSIONS, ACUTE BACTERIAL MENINGITIS, FEVER, LUMBAR PUNCTURE

Gülay Çiler Erdağ, Serdar Cömert, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın, Esin Şan, Ayça Vitrinel. THE RELATIONSHIP BETWEEN CONVULSION AND ACUTE BACTERIAL MENINGITIS. South Clin Ist Euras. 2001; 12(1): 5-7
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale