E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science PAROTİS CERRAHİSİ KOMPLİKASYONLARI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2001; 12(1): 23-26

PAROTİS CERRAHİSİ KOMPLİKASYONLARI

Sevtap Akbulut1, Ozan S Sezen1, Şeref Ünver1
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniği

Parotisin değişik hastalıkları için farklı cerrahi girişimler yapılmaktadır. Parotis glandına yapılan bu girişimler sonucunda birtakım komplikasyonlar oluşabilir. Bunlar: Hematom ve yara enfeksiyonu, fasiyal sinir parezisi, "greater auricular" nöropati, Frey sendromu, salivatuar fistül, hipertrofık veya keloidal skar oluşumu, hastalığın rekürensi ve nadiren de sialoseldir. Hematom ve fasiyal sinir parezisi en sık lokal komplikasyon olurken, reküren hastalık uzun dönemde en sık görülen problemdir. Fasiyal sinir parezisi parotis glandmın fasiyal sinirle olan özel ilişkisi nedeniyle sık oluşabilecek bir komplikasyondur. Geçici veya kalıcı olabildiği gibi inkomplet veya komplet şekilde de olabilir. Frey sendromu. bir diğer ismiyle aurikulotemporal sendrom, ise parotidektomi sonrası iyileşme sürecinde parasempatik sekretomotor fibrillerin kutanöz sinirlere yanlış yönlenmesiyle oluşur. Parotis cerrahisi sonrası %35-60 gibi yüksek oranlarda, ancak klinik olarak değişik derecelerde görüldüğü bildirilmiştir. Bu çalışma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.KBB Kliniği'nde Ocak 1997 - Ocak 2001 tarihleri arasında yapılan 31 parotis cerrahi girişimi sonucunda oluşan komplikasyonlarını tespit edilebilmesi amacı ile yapılmıştır. Komplikasyonlar literatür bilgisi ile birlikte gözden geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: PAROTİDEKTOMİ, KOMPLİKASYONLAR, FASİYAL PAREZİ, FREY SENDROMU

THE COMPLICATIONS OF PAROTID SURGERY

Sevtap Akbulut1, Ozan S Sezen1, Şeref Ünver1
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniği

The different surgical approaches for parotid gland tumours results in some complications. These complications are: Early, late complications and facial nerve dysfunctions. While hematoma and facial nerve paresis are the most seen early local complications, recurrent disease and Frey's syndrome are the most common late complications of parotidectomy. This prospective study was done to determine the complications of 31 patients underwent parotidectomy between January 1997 - January 2001 at the Clinic of Otolaryngology of the Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital. The complications are presented with reviewing of the literature.

Keywords: PAROTIDECTOMY, COMPLICATIONS FACIALPARESIS, FREY'S SYNDROME

Sevtap Akbulut, Ozan S Sezen, Şeref Ünver. THE COMPLICATIONS OF PAROTID SURGERY. South Clin Ist Euras. 2001; 12(1): 23-26
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale