E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 1998
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
DEVAMLI - KOMBİNE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN KANAMANIN; MENOPOZ SÜRESİ, YAŞ, OBEZİTE VE HORMONAL SEVİYELERLE OLAN İLGİSİ
BREAKTHROUGH BLEEDING DURING CONTINUOUS - COMBINED HORMONE REPLACEMENT THERAPY (HRT)
Şebnem İnal, Fatih Durmuşoğlu
Sayfalar 675 - 678
Hormon replasman tedavisi (HRT) sırasında izlenen kanamalar, tedaviye olan kompliansı azaltan en önemli problemdir. Bu çalışmada, HRT ile oluşan kanama insidansı, kanamanın hastanın yaşı, menapoz süresi, obezite ve Estrojen seviyesi ile olan ilgisi sorgulanmıştır. Ayrıca, HRT ile hormonal seviyelerdeki değişimler (FSH, LH. Estradiol, Testosteron) gösterilmiştir.
Breakthrough bleeding during continuous - combined hormone replacement therapy (HRT) is the most common reason that decreases the compliance to HRT. In this study, incidence of bleeding with HRT; relation with the age of patients, duration of menopausal state, obesity and estrogen level are evaluated. Hormonal changes (FSII, LH, Estradiol, Testosteron) while taking HRT are also demonstrated.

2.
DEVAMLI-KOMBİNE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ İLE ENDOMETRİUM KALINLIĞI VE PATOLOJİSİNDE OLUŞAN DEĞİŞİMLER (KIRILMA KANAMALARIYLA OLAN İLGİSİ)
BLEEDING WITH THE HORMONE REPLACEMENT THERAPY: CHANGES IN THE ENDOMETRAIL PATHOLOGY
Şebnem İnal, Fatih Durmuşoğlu
Sayfalar 679 - 682
Hormon replasman tedavisi (HRT) sırasında endometrium hedef organdır. Endometrial patolojilerin tanı ve taramasında ultrasonografi, günümüzde en önemli tanı aracıdır. Devamlı-kombine HRT sırasında oluşan kanamalar, tedaviye olan devamı azaltmaktadır. Bu sebeple endometrium izlenmelidir. Bu çalışmada, HRT alınırken endometriumda olan değişimler, USG ve biopsilerle izlenerek, olan kanamalar hakkında fikir verilmeye çalışılmıştır.
During HRT, endometrium is the target organ. USG is the most important diagnostic tool for diagnosis and screening endometrial patologies today. Since bleeding with HRT is the leading problem for compliance, during treatment endometrium must be observed. In this study, changes in the endometrium while taking HRT are evaluated with TV USG and endometrial biopsies; to give an idea about breakthrough bleeding with this therapy.

3.
GEBELERDE VE YENİDOĞAN BEBEKLERİNDE GRUP B STREPTOKOK (ST. AGALACTİAE) SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
DETERMINATION OF INCIDENCE OF GROUP B STREPTOCOCCUS (GBS) IN PREGNANTS AND THEIR NEWBORNS
Mustafa Karadeniz, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Recep Öztürk, Gülnur Tokuç, Ahmet Özgüner
Sayfalar 683 - 686
Bu çalışma, üçüncü trimesterdaki gebe kadınlarda GBS'nin vaginal taşınma oranını saptamak ve bunların yeni doğanlarına GBS'nin vertikal geçişini incelemek amacı ile planlandı, l Temmuz - 3 l Ağustos 1996 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeynep Kamil Hastanesi'ne doğum için başvuran 200 gebe kadın ile bunların yeni doğanları bu çalışmaya dahil edildi. Doğum Öncesi bakteriolojik inceleme için annelerden servixten ve vagina duvarından sürümü Örnekleri ve yeni doğanlarından hemen doğumdan sonra dış kulak yolu ve ciltten kültürler alındı. Kültür Örnekleri, 15 mikrogram/ml nalidixic asit, 8 mikrogram/ml gentamicin içeren Todd-Hewitt buyyonuna konarak gecikmeden hemen laboratuvara gönderildi. 37 °C de bir gece bekletildikten sonra koyun kanlı ağara pasaja alınıp %5 CO2'li ortamda tekrar bir gece enkübe edildi. Üreme sonunda başta beta hemoliz yapan bakteriler olmak üzere streptokoklar ayırıma tabi tutuldu- Ayrım için, CAMP-testi. hippimi! hidrolizi testi yapılıp Streptococcus agalactiae olarak tanımlanan bakterilerin lateks agglutinasyon metodu ile de GBS oldukları doğrulandı. Sonuç olarak, GBS, 200 gebe kadının 16'sında (% 8) ve 200 yeni doğanın 10'unda ( % 5) pozitif bulundu. Vertikal geçiş oranı % 62.5 olarak saptandı. Doğumdan sonraki bir ay boyunca hiçbir GBS enfeksiyonu gelişmedi.
In this study, we aimed to determine both GBS vaginal carriage rate among pregnant women in third trimenon and vertical transmission of GBS following vaginal delivery to their infants. Between July t and August 31,1996, two hundred pregnant women admitted to Kartal Education and Research Hospital and Zeynep Kamil Hospital, and their vaginally delivered newborns were included in this study. Swab specimens for bacteriologic examination obtained from cervix and vaginal wall. External ear canal and skin swabs of infants were collected immediately after the delivery. The specimens were sent to laboratory in Todd-Hewitt broth containing 15 microgram/ml nalidixic acid 8 microgram/ml gentamicin without delay. They were incubated overnight at 37 °C. After 24 hours subcultures were performed onto sheep blood agar. Beta hemolytic colonies resembling streptococci were further identified by CAMP-test, hippurate hydrolysis and latex agglutination test. GBS were positive in 16 (8 %) out of 200 pregnants and in 10 (5 %) newborns out of 200. Vertical transmission rate was 62.5 %. No GBS infection developed up to one month of delivery.

LookUs & Online Makale