E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
İmmunkompetan bireylerde postherpetik nevralji için risk faktörleri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Baskıdaki Makaleler: SCIE-43760 | DOI: 10.14744/scie.2021.43760

İmmunkompetan bireylerde postherpetik nevralji için risk faktörleri

Yasemin Nadir1, Hüseyin Arslan2
1Sandıklı Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2Sandıklı Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

GİRİŞ ve AMAÇ: Postherpetik nevralji (PHN), herpes zosterin (HZ) en önemli komplikasyonudur. Özellikle yaşlı ve immunsupresif bireylerde sıklıkla görüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle immunsupresif herpes zosterli hastalar arasında PHN risk faktörlerini araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Biz de çalışmamızda immunkompetan bireylerdeki PHN risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada ocak 2017- mayıs 2019 tarihleri arasında başvuran 18 yaş üzeri ve klinik olarak akut herpes zoster tanısı alan 106 hastanın kayıtlarını retrospektif olarak taradık. İmmunsupresif hastalığı olan veya immunsupresif ilaç kullanan 8 hasta çalışmaya dahil edilmedi. HZ tanısından sonra en az 90 gün devam eden ağrı PHN olarak değerlendirildi ve buna göre hastalar iki grupta incelendi; PHN (n=18) ve nonPHN grubu (n=80). PHN gelişimini etkileyebilecek değişkenler bu iki grup kıyaslanarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 98 hastanın yaş ortalaması 58,62±17,53 yaş olarak saptandı. Bu hastaların %18.4' nde PHN gelişti. PHN gelişen hastaların sıklıkla hastaneye sonbaharda başvurduğu gözlendi. PHN grubun yaş ortalaması (68,72) istatistiksel olarak nonPHN grubun yaş ortalamasından (56,35) yüksek bulundu. Kronik hastalığı olan hastalarda, olmayanlara göre PHN gelişimi daha sık saptandı. PHN gelişen hastalarda torasik tutulum daha sık görülse de, nontorasik tutulumu olanların daha yüksek oranda PHN geliştirdiği gözlemlendi. Ancak cinsiyet ve hastaların kullandığı ilaç grupları açısından anlamlı bir farklılık bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, herpes zosteri olan immunkompetan bireylerde; ileri yaş, kronik hastalığın olması ve nontorasik dermatom tutulumunun olması PHN için risk faktörü olarak saptandı. Çalışmamızda sonbahar mevsiminde başvuran hastalarda istatistiksel olarak yüksek oranda PHN geliştiğinin gözlenmesi dikkat çekici bir bulguydu.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, Postherpetik nevralji, risk faktörleri

Risk factors for postherpetic neuralgia in immunocompetent patients

Yasemin Nadir1, Hüseyin Arslan2
1Sandikli Public Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology
2Sandikli Public Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation

INTRODUCTION: The most common and important complication of herpes zoster is Postherpetic neuralgia (PHN). PHN generally affects the elderly and immunocompromised populations. There are many studies investigating the risk factors for PHN, however, these studies were generally performed among immunocompromised patients. This article aims to quantify risk factors for PHN in immunocompetent zoster patients
METHODS: We retrospectively reviewed the records of 106 patients diagnosed with herpes zoster and aged ≥ 18 years between January 2017 and May 2019 in this study. Eight participants with immunocompromised status or under immunosuppressive treatment were excluded. Our underlying definition of PHN was pain persisting >90 days following zoster diagnosis. According to the occurrence of PHN, the patients were divided into the PHN group (n=18) and the nonPHN group. (n=80). The variables that can affect the development of PHN investigated by comparing these two groups.
RESULTS: 98 pateints were eligible for inclusion, mean age was 58,62±17,53 years. PHN was determined in 18,4% of the participants. PHN is mostly seen in the autumn. PHN group were significantly older (mean age 68,72) than patients in nonPHN group (56,35 years). PHN was higher in patients with chronic diseases. Patients with nonthoracic dermatome involvement were more likely to get PHN. There were no proportional difference detected between genders and there were no differences between antiviral drug groups for PHN incidence
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study being with chronic disease, increased age, nonthoracic dermatome involvement were found to be risk factors for developing PHN among immunocompetent hosts. As a new finding, we found that PHN has a higher incidence in autumn.

Keywords: Herpes zoster, Postherpetic neuralgia, risk factorsSorumlu Yazar: Yasemin Nadir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale