E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 1999
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
CA 12-5 VE TVUS İLE ADNEKSİYEL KİTLELERİN BENİGN -MALİGN OLARAK SKORLANMASI
THE SCORING OF THE ADNEXIAL MASSES AS MALIGN-BENIGN WITH THE COMBINED USE OF TVUS AND CA 12-5
Sadiye Eren, Umur Kuyumcuoğlu, Hüsnü Görgen, Karsel Ertekin, Akif Alkan
Sayfalar 765 - 768
Kadın genital sisteminde en sık görülen malignensiler over kaynaklı olanlardır ve kadın ölümlerinin en sık 4. nedenidir. Preoperatif doğru tanının konması optimal preoperatif hazırlık ve yeterli cerrahi evreleme - sitoredüksiyonu mümkün kılabilir. Günümüzde adneksiyal kitlelerin malign-benign ayrımının yapılmasında pekçok tetkik yapılmaktadır. Biz çalışmamızda ülkemiz koşullarında hemen hemen her hastanede ve her jinekologun ofisinde bulunan transvaginal USG ve diğer laboratuar testlerine göre nispeten ucuz olan kan CA-125 seviyelerini kullanarak adneksiyal kitlelerde malignite açısından pratik ve daha kolay yorumlanabilen yeni bir skorlama sistemi oluşturabilmeyi amaçladık. Assit, ortalama boyut,ekojenite,cidar yüzeyi parametrelerini TVUS ile değerlendirdik ve CA12-5 değeri ile birlikte skorladık.
Ovarian cancer is the most common malignancy of the female genital tract and 4th most common cause of women deaths. The accurate diagnosis and preperation of patients preoperatively is imperative for the surgical staging and cytoreductive surgery. For the differentiation between malign and benign adnexial masses, many technics are being used. Our objective was to design a new scoring system with the use of the transvaginal ultrasound, frequently used in the office practice and serum CA 12-5 levels, relatively cheaper than the other labaratory tests. Ascites, mean diameter, echogenity, characteristics of surface were evaluated ultrasonographically and scored with CA 12-5 levels. With help of our scoring system, the sensitivity and spesificity was %90 and %80, the positive and negative predictive values were %64 and %92 Respectively.

OLGU SUNUMU
2.
FREİDRİCH ATAKSİSİ'NDE ANESTEZİ
ANESTHESIA IN FRIEDRICH'S ATAXIA (CASE REPORT)
Banu Çevik, Hüsnü Süslü, Ç Arzum Örskıran, Melek Çelik, Zuhal Arıkan
Sayfalar 769 - 770
Friedrich ataksisi, otozomal resesif karekterli progresif olarak ilerleyen, serebellumun demiyelizan hastalıklarındandır. Nadir rastlanan bir hastalık olup Diabetes Mellitus, kardiyovasküler ve solunum sistemi patolojileri gibi yandaş hastalıkların sıklığı sebebiyle anestezistler açısından önem taşımaktadır. Friedrich ataksisi olan ve karaciğer kist hidatiği sebebiyle genel anestezi alması gereken bir olguyu literatüre dayanarak tartıştık.
Friedrich's ataxia is one of the demyelinating disease of the cerebellum having progresive and autosomal ressesive character. It's a seldom disease and because of the accompanied diseases as Diabetes mellitus cardiovascular and respiratory pathologies, it has importance for anesthetisist. We discussed a case who had Friedrich's ataxia, planning the general anesthesia for cyst hyadid disease in the liver and we also over looked the literature.

DERLEME
3.
D-XYLOSE TESTİNİN KULLANIM ALANLARI
Ekrem Orbay, Oya Bayramiçli, Handan Aksoy, Birsel Kavaklı
Sayfalar 771 - 774
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
YENİ OPİOİD ANALJEZİK TRAMADOL HYDROCHLORİD
Tamer Kuzucuoğlu
Sayfalar 775 - 776
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale