E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hipertiroidi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Tiroid Kanseri İnsidansı: 10 Yıllık Deneyimimiz [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 121-124 | DOI: 10.14744/scie.2023.66563

Hipertiroidi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Tiroid Kanseri İnsidansı: 10 Yıllık Deneyimimiz

Yasin Tosun, Gizem Akcakoca, Cemal Hacıalioğlu, Ömer Faruk İnanç, Hasan Fehmi Küçük
Kartal Dr. Lütfi̇ Kırdar Şehi̇r Hastanesi̇, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipertiroidizm, tiroid hormonunun tiroid bezi tarafından aşırı sentezlenip salgılandığı patolojik bir hastalıktır. Son yıllarda yapılan çalışmalar hipertiroidili hastalarda tiroid kanseri oranlarının arttığını ve bu hastalarda görülen malignitenin agresif histolojik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, hipertiroidizm nedeniyle ameliyat edilen hastalarda tiroid kanseri görülme sıklığını belirlemek ve ameliyat öncesi daha dikkatli değerlendirilmesi gereken hasta gruplarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif bir kohort çalışması olarak tasarlandı. Ocak 2012 ile Şubat 2022 tarihleri arasında hipertiroidizm nedeniyle ameliyat edilen toplam 301 hasta çalışmaya katıldı. Hastalar GD (graves hastalığı), TMG (toksik multinoduler guatr) ve TA (toksik adenom) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, cerrahi tipi, postoperatif patoloji sonuçları, tümör özellikleri ve postoperatif komplikasyonları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların 65’inde (%22) tiroid kanseri saptandı. GD, TMNG ve TA’da tiroid karsinomu insidansı sırasıyla %16, %24 ve %50 idi. Maligniteli hastaların nihai patoloji sonuçları şöyleydi: Hastaların %23’ünde (n=15) PTC’nin klasik varyantı, %63’ünde (n=41) PTC’nin foliküler varyantı, %7’sinde (n=4) diffüz sklerozan PTC varyantı ve %7’sinde (n=5) papiller tiroid mikrokarsinomu vardı. Genel olarak, multifokalite (%39) en yaygın bulguydu, bunu lenfovasküler invazyon (%13) ve son olarak tiroid dışı invazyon (%6) izledi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları hipertiroidisi olan hastalarda tiroid kanseri riskinin düşük olmadığını göstermektedir. Hipertiroidili hastaların değerlendirilmesi ve yönetimi sırasında malignite riski göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, dikkatli histopatolojik inceleme, hiperfonksiyonel bir nodül veya ekstranodüler tiroid dokusunda yer alan rastlantısal bir tümörü ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, tiroidektomi; tiroid kanseri.

Incidence of Thyroid Cancer in Patients Operated for Hyperthyroidism: Our 10-year Experience

Yasin Tosun, Gizem Akcakoca, Cemal Hacıalioğlu, Ömer Faruk İnanç, Hasan Fehmi Küçük
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Hyperthyroidism is a clinical condition caused by inappropriate secretion of excess thyroid hormone (t4 and t3) from the thyroid gland. It is characterized by high t4, t3, and suppressed thyroid-stimulating hormone levels. In addition, studies conducted in recent years have shown that the rates of thyroid cancer with especially aggressive histology in-crease in patients with hyperthyroidism. The aim of this study is to determine the incidence of thyroid cancer in patients who underwent surgery for hyperthyroidism and to determine the patient groups that should be evaluated more carefully before surgery.
METHODS: The study was designed as a retrospective and cohort study. A total of 301 patients who underwent surgery for hyperthyroidism between January 2012 and February 2022. The patients were divided into three groups: Graves’ disease (GD), TMG, and toxic adenoma (TA). Age, gender, type of surgery, post-operative pathology results, tumor characteristics, and post-operative complications of the patients were recorded.
RESULTS: Thyroid cancer was detected in 65 (22%) patients. The incidence of thyroid carcinoma in GD, TMNG, and TA was 16%, 24%, and 50%, respectively. The final pathology results of patients with malignancy were as follows: Classical variant of papillary thyroid carcinoma (PTC) in 23% (n=15) of patients, follicular variant of PTC in 63% (n=41) of the patients, diffuse sclerosing variant of PTC in 7% (n=4) of patients, and 7% (n=5) of patients had papillary thyroid microcarcinoma. Overall, multifocality (39%) was the most common finding, followed by lymphovascular invasion (13%) and finally extrathyroidal invasion (6%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study show that the risk of thyroid cancer is not low in patients with hyperthyroidism. The risk of malignancy should not be ignored during the evaluation and management of patients with hyperthyroidism. Therefore, careful histopathological examination may help reveal an incidental tumor located in a hyperfunctional nodule or extranodular thyroid tissue.

Keywords: Hyperthyroidism, thyroidectomy; thyroid cancer.

Yasin Tosun, Gizem Akcakoca, Cemal Hacıalioğlu, Ömer Faruk İnanç, Hasan Fehmi Küçük. Incidence of Thyroid Cancer in Patients Operated for Hyperthyroidism: Our 10-year Experience. South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 121-124

Sorumlu Yazar: Yasin Tosun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale