E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Prone Pozisyonda Göz İçi Basınç Değişiklikleri ve Etkileyen Faktörler [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 125-130 | DOI: 10.14744/scie.2022.50480

Prone Pozisyonda Göz İçi Basınç Değişiklikleri ve Etkileyen Faktörler

Merve Aslı Yiğit1, Kutlu Hakan Erkal2, Ezgi Hatip Ünlü3, Melike Kuvvet Bilen4, Banu Çevik5
1Develi Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Veni Vidi Göz Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Nusaybin Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Mardin, Türkiye
4Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Erzurum, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Oküler olmayan ameliyatlardan sonra perioperatif görme kaybı insidansı, tüm ameliyatların %0.002’sinden kalp ve omurga ameliyat-larının %0.2’sine kadar değişmektedir. Çalışmanın amacı, yüzüstü pozisyonun göz içi basıncına olan etkisini incelemek ve yüz üstü pozsiyonda göz içi basıncını etkileyen diğer faktörleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif çalışmaya, 18-65 yaş arası, yüzüstü pozisyonda elektif cerrahi ameliyat geçiren hastalar alındı. Standart monitörizasyon koşulları ve bispektral indeks skoru (BİS) takibinden sonra, hastaların ameliyat öncesi, indüksiyon ve pozisyon sonrası, 60-120. ve 180. dakikalarda göz içi basınçları kaydedildi. Pozisyondan sonra tepe inspiratuvar basınç, solunan havadaki desfluran miktarı ve soluk sonu karbondioksit takibi eklendi. Student t testi ve korelasyon analizi uygulandı.
BULGULAR: Sağ ve sol göz içi basıncı (GİB) değerinin indüksiyon sonrası anlamlı olarak azaldığı (sırasıyla; p<0.001, p <0.001) ve pozisyon sonrası, 60-120. ve 180. dakikalarda anlamlı olarak arttığı (sağ sırasıyla; p=0.001, p<0.001, p=0.003, p=0.01), (sol sırasıyla; p<0.001, p<0.001, p=0.02, p=0.01) gözlendi. GİB değerleri ile sistolik kan basıncı arasındaki korelasyona bakıldığında; preoperatif zamanda doğru orantı, indüksiyon sonrası ve pozisyon sonrası ters orantı, 60. dakikada plato ve 120. dk ve 180. dakikada doğru orantı bulundu. GİB ve diyastolik kan basıncı arasındaki korelasyon incelendiğinde; preoperatif ve indüksiyon sonrası ters orantı, pozisyon verildikten sonra plato, sonraki takiplerde 120. dakikada ters, 180. dakikada doğru orantı gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Göz içi basınçları ile sistolik ve diyastolik basınçlar arasındaki ilişki ölçüm sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösterse de özellikle ters orantılı ölçümler görme hasarı açısından özellikle risklidir.

Anahtar Kelimeler: Göz içi basıncı, kan basıncı; korelasyon; standart monitörizasyon; yüzüstü pozisyon.

Intraocular Pressure Changes in Prone Position and Affecting Factors

Merve Aslı Yiğit1, Kutlu Hakan Erkal2, Ezgi Hatip Ünlü3, Melike Kuvvet Bilen4, Banu Çevik5
1Department Anesthesiology and Reanimation, Develi State Hospital Kayseri, Türkiye
2Department Anesthesiology and Reanimation, Veni Vidi Goz Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department Anesthesiology and Reanimation Nusaybin State Hospital, Mardin, Türkiye
4Department Anesthesiology and Reanimation Erzurum Regional Education and Research Hospital, Erzurum, Türkiye
5University of Health Sciences Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Department, Anesthesiology and Reanimation, Kartal, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The incidence of perioperative vision loss after non-ocular surgeries range from 0.002% of all surgeries to 0.2% of heart and spine surgeries. The aim of the study was to examine the effect of prone position on intraocular pressure (IOP) and to evaluate other factors affecting IOP in the prone position.
METHODS: Patients, aged between 18 and 65, years who underwent an elective surgical operation in prone position were included in this prospective study. After standard monitoring conditions and bispectral index score (BIS) monitoring, patients’ IOP was recorded at preoperatively, after induction, position, 60th–120th and 180th min. Peak inspiratory pressure, desflurane amount in inhaled air, and end-tidal carbon dioxide monitoring were added after position. Student’s t-test and correlation graphics were performed.
RESULTS: The right and left IOP values decreased significantly after induction (respectively; p<0.001, p<0.001) and increased significantly at 60-120th and 180th min after position (in the right order; p=0.001, p<0.001). 0.001, p=0.003, p=0.01), (left order; p<0.001, p<0.001, p=0.02, p=0.01) were observed. When the correlation between IOP values and systolic blood pressure was evaluated; direct proportion at pre-operative time, inverse proportion post-induction and post-positioning, a plateau at the 60th min, direct proportion on the 120th and 180 min were observed. When the correlation between IOP values and diastolic blood pressure was evaluated; inverse proportion during pre-operative time and post-induction, and plateau post-induction, inverse proportion at minute 120 and direct proportion at minute 180 was observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the relationship between IOP and systolic and diastolic pressures is variable depending on measurement times, especially measurements with inverse proportions are particularly risky in terms of visual damage.

Keywords: Blood pressure, correlation; intraocular pressure; prone position; standard monitorization.

Merve Aslı Yiğit, Kutlu Hakan Erkal, Ezgi Hatip Ünlü, Melike Kuvvet Bilen, Banu Çevik. Intraocular Pressure Changes in Prone Position and Affecting Factors. South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 125-130

Sorumlu Yazar: Ezgi Hatip Ünlü, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale