E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
İki Yıllık Periyot İçinde El-Ayak-Ağız Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(1): 34-38 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.48568

İki Yıllık Periyot İçinde El-Ayak-Ağız Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi

Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Suat Biçer, Defne Çöl, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Zerrin Yalvaç, Burcu Yüce, Ayça Vitrinel
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: El-ayak-ağız hastalığı, ateş ve el, ayak ve ağızda veziküler lezyonlarla seyreden bir hastalıktır. Döküntü şikayeti ile başvuran çocuk hastalarda son dönemde artış gösteren el-ayak-ağız hastalığına dikkat çekmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER: Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’ne Ocak 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında başvurup el-ayak-ağız hastalığı tanısı alan 127 çocuk hastanın geriye dönük olarak demografik veriler, şikayetler ve fizik muayene bulguları değerlendirildi.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 3.32±2.58 yaş (9 ay-15 yaş) olup %65.3’ü (n=83) erkek ve %34.7’si (n=44) kız idi. Hastaların %19.7’si (n=25) 2011 yılında ve %80.3’ü (n=102) 2012 yılında başvurmuş olup en sık başvurunun Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu (%61.2) görüldü. En sık başvuru şikayeti döküntü (%64.5) ve ateş (%61.4) idi. Ölçülen vücut ısısı 36.0-40.0°C arasında değişmekte idi. Fizik muayenede tüm hastalarda (%100.0) avuç içi ve ayak tabanında döküntü saptanırken 94 hastada (%74.0) enantem tespit edildi. Kan incelemesi yapılan 20 hastanın ortalama lökosit değeri 10.424±3.770/mm3 (4.800-18.890), ortalama C-reaktif protein değeri 19.1±24.65 (2.8-115.0) ve ortalama eritrosit sedimentasyon hızı 28.45±12.97 mm/saat (13-57) olarak bulundu. Hastaların yedisi (%5.5) ateş, oral alım azlığı ve dehidratasyon nedeniyle yatırılarak tedavi edildi.

SONUÇ: 2012 yılında el-ayak-ağız hastalığında artış olmuştur.Hastalık üç yaşta daha sık görülmüş olup en sık bulguları ateş, döküntü ve enantem idi. Döküntü şikayeti ile başvuran hastada el-ayak-ağız hastalığı düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, döküntü; el-ayak-ağız hastalığı; enantem.

Evaluation of Children With Hand-Foot-Mouth Disease in a Two-Year Period

Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Suat Biçer, Defne Çöl, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Zerrin Yalvaç, Burcu Yüce, Ayça Vitrinel
Department Of Pediatrics, Yeditepe University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Hand, foot and mouth disease (HFMD) is a common childhood illness characterized by fever and vesicular eruptions on the hands, feet, and mouth. We aimed to evaluate the clinical presentation of our patients with the disease.

METHODS: Hospital records of children admitted from January 2011 to January 2013 to Yeditepe University Hospital, Department of Pediatrics were evaluated retrospectively. Demographic data, complaints, and physical examination findings were evaluated.

RESULTS: There were 127 children with a mean age of 3.32±2.58 years (9 months-15 years), 65.3% were (n=83) boys, and 34.7% girls (n=44). Admissions according to years were as follows: 19.7% (n=25) 2011 and 80.3% (n=102) in 2012. The admissions were more common in June, July, and August (61.2%). The most common complaint was eruption (64.5%) and fever (61.4%). Body temperature varied between 36.0-40.00 ºC. Physical examination revealed eruptions on the hands and feet among all patients (100.0%) and the enanthem in oral mucosa in 94 patients (74.0%). Blood test was performed in 20 patients, mean WBC count was 10.424±3.770/mm3 (4.800 -18.890), mean CRP was 19.1±24.65 (2.8-115.0) and mean ESR was 28.45±12.97 mm/hour (13-57). Seven patients were hospitalized (5.5%) due to fever, loss of oral intake, and dehydration.

CONCLUSION: Our results show that HFMD increased in 2012. The disease was commonly seen among children aged 3 years, while the most common findings were fever, eruption, and enanthem. HFMD should be kept in mind among preschool children with fever and eruptions.

Keywords: Fever, eruption; hand-foot-mouth disease; enantheme.

Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Suat Biçer, Defne Çöl, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Zerrin Yalvaç, Burcu Yüce, Ayça Vitrinel. Evaluation of Children With Hand-Foot-Mouth Disease in a Two-Year Period. South Clin Ist Euras. 2014; 25(1): 34-38

Sorumlu Yazar: Öznur Küçük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale