E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Alt Lomber Faset Eklem Ağrısının Tedavisinde Floroskopi Rehberliğinde Medial Dal Bloğu Sonuçları: 2 Yıllık Takip [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 384-387 | DOI: 10.14744/scie.2022.99907

Alt Lomber Faset Eklem Ağrısının Tedavisinde Floroskopi Rehberliğinde Medial Dal Bloğu Sonuçları: 2 Yıllık Takip

Mustafa Umut Etli1, Serdar Onur Aydın2
1Siverek Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, faset eklem bloğu enjeksiyonu adayı olan hastaların iki yıllık takibinde faset eklem bloğu enjeksiyonlarının ağrı kesmedeki
yeterliliğini ölçmeyi ve takip sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2018–2020 yılları arasında kliniğimizde faset eklem bloğu enjeksiyonu yapılan 243 hasta dahil edilerek iki
yıl boyunca oluşturulan tıbbi kayıtları incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ek faset eklem blok enjeksiyonu ihtiyacı, ek cerrahi ihtiyacı,
ek cerrahi veya blokaj işleminin nedeni, ilk blokaj ile ek blokaj veya cerrahi arasında geçen süre ve fizik tedavi, algoloji veya ortopedi bölümlerinden
ek tedavi ihtiyacı varlığı olup olmadığı değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 93’ü erkek, 150’si kadındı (ortalama yaş: 54.55, dağılım: 16–90). Bunların %62.5’i ilk faset blok
enjeksiyon girişiminden sonra kalıcı ağrı palyasyonu yaşarken hastaların %5.7’sinde ilk işlemden sonra geçici ağrı palyasyonu izlendi ve ortalama
8.4 ay arasında işlemin tekrarlanması gerekti. Hastaların %11.4’ü 1–24 ay arasında dekompresyon ve enstrümantasyon cerrahisi geçirdi.
İşlemden fayda görmeyen hastaların tedavileri işlem sonrası fizik tedavi (%14.7), algoloji (%0.8) ve ortopedi (%5.7) bölümlerinde devam etti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Faset eklem bloğu enjeksiyonu faset eklemlere bağlı ağrılarda cerrahi yöntemlere göre daha az invaziv olması ve diğer branşlarla uzun
süreli tedavi ihtiyacını ortadan kaldırması nedeniyle başarı oranı yüksek bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Blok enjeksiyonu, faset eklem; medial dal; sinir bloğu.

Results of Fluoroscopy-Guided Medial Branch Block for the Treatment of Lower Lumbar Facet Joint Pain: A 2-year Follow-up

Mustafa Umut Etli1, Serdar Onur Aydın2
1Department of Neurosurgery, Siverek State Hospital, Şanlıurfa, Türkiye
2Department of Neurosurgery, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we aimed to measure the adequacy of facet joint block injections for pain relief during the 2-year follow-up and evaluate the follow-up results of patients who were candidates for facet joint block injection.
METHODS: This study included 243 patients who administered facet joint block injections in our clinic between 2018 and 2020. Their medical records created over 2 years were examined. We evaluated the demographic features of patients, the need for an additional facet joint block injection, the need for additional surgery, the reason for the additional surgery or the blockage procedure, and the interval between the first interventional procedure and surgery, as well as additional interventional procedures and the need for additional treatment from the physical therapy, algology, or orthopedics departments.
RESULTS: Of the patients included in the study, 93 were male and 150 were female (mean age: 54.55 years, range: 16–90 years). Of them, 62.5% experienced pain palliation after the first facet block injection intervention; 5.7% improved after the first procedure, but the procedure had to be repeated between mean 8.4 months; and 11.4% underwent decompression and instrumentation surgery between 1 and 24 months. Those who did not benefit from the procedure continued to receive treatment in the physical therapy department (14.7%), algology department (0.8%), and the orthopedics department (5.7%) after the procedure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Facet joint block injection is a treatment method with high a success rates because it is less invasive compared to surgical methods for pain associated with the facet joint and eliminates the need for long-term treatment with other branches.

Keywords: Block injection, facet joint; medial branch; nerve block.

Mustafa Umut Etli, Serdar Onur Aydın. Results of Fluoroscopy-Guided Medial Branch Block for the Treatment of Lower Lumbar Facet Joint Pain: A 2-year Follow-up. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 384-387

Sorumlu Yazar: Mustafa Umut Etli, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale