E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sternal Dehisens Onarımında Nitinol Plak Kullanımının Klinik Sonuçları [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 30-35 | DOI: 10.14744/scie.2020.94834

Sternal Dehisens Onarımında Nitinol Plak Kullanımının Klinik Sonuçları

Tuba Apaydın, Murat Akkuş
S.B.Ü. İstabul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Açık kalp cerrahisinde uygulanan median sternotomi sonrasında sternal kemik iyileşmesi ve enfeksiyon problemleri önemli morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Bu çalışma ile sternal dehisens için uygulanan termoreaktif nitinol klipslerin (TRNK) etkinliğini, güvenilirliğini, avantajlarını, dezavantajlarını ve tekniklerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2010’dan Şubat 2019’a kadar; kliniğimizde primer kalp cerrahisi sonrası sternal dehisens gelişen 40 hastaya (26 erkek,14 kadın; ortalama yaş 60±4; 45–76 arası) sternumu kapatmak için TRNK uygulandı. Sternum revizyonu postoperatif 72±4 günde (9–255 gün) uygulandı. Hastaların %55’inde (n=22) yüzeyel yara enfeksiyonu gelişmesi nedeniyle vakum yardımlı kapama (VAK) tedavisi sonrası cerrahi müdahale uygulandı.
BULGULAR: Revizyon sonrası bir hastada plörezi, bir hastada pnömoni gelişti. Hastane mortalitesi gözlenmedi. İkinci revizyon cerrahisinde, nükseden yara yeri enfeksiyonundan dolayı; nitinol plaklar dokuz hastada çıkartıldı, üç hastaya pektoral flap uygulandı, bir hastaya rektus flap uygulandı; beş hastada da yara primer kapatıldı. Ameliyat sonrası dönemde bir hastada mortalite gözlendi. Altı aylık takipte nükseden sternal dehisens, mediastinit, sternal apse ya da sekonder osteomyelit gibi sternotomi komplikasyonları izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sternal dehisens olgularında enfeksiyona sekonder dehisens gelişimi ve buna bağlı mediastinit riskini azaltmak için erken dönemde cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır. TRNK’nin sternal dehisensli hastaların tedavisi için hastanede kalma süresini ve ameliyat sonrası komplikasyon riskini azaltmada ve hasta konforunu artırmada kullanılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, sternal dehisens; sternum.

Clinical Results of Nitinol Plate Implantation for Reconstruction of Sternal Dehiscence

Tuba Apaydın, Murat Akkuş
Thoracic Surgery Department, University of Health Sciences, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Difficulties with sternal bone healing or infection after a median sternotomy performed for open cardiac surgery can result in significant morbidity and mortality. This study evaluates the efficacy, safety, advantages, disadvantages, and techniques related to the use of thermoreactive nitinol clips (TRNCs) to treat sternal dehiscence.
METHODS: TRNCs were used to close the sternum in 40 patients (26 male, 14 female; mean age: 60±4 years, range: 45–76 years) with sternal dehiscence that developed following primary cardiac surgery between July 2010 and February 2019. Sternum revision was performed at a mean of 72±4 days postoperative (range: 9–255 days). Vacuum-assisted closure (VAC) was applied before the surgical intervention in 55% (n=22) of the patients due to superficial wound infection.
RESULTS: Pleurisy was observed in 1 patient, and pneumonia developed in 1 patient after the revision. Mortality did not occur during hospitalization. The nitinol plates were removed in a second revision surgery in 9 patients: a pectoralis flap was created for 3, a reconstructive rectus flap was used in 1, and primary wound closure was implemented in 5 cases due to recurrent wound infection. Mortality was recorded in 1 patient in the postoperative period. Sternotomy complications of recurrent sternal dehiscence, mediastinitis, sternal abscess, or secondary osteomyelitis were not observed in 6 months of follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical interventions for sternal dehiscence should optimally be performed in the early period to decrease the risk of dehiscence secondary to infection and mediastinitis. The use of TRNCs for patients with sternal dehiscence was successful and decreased the duration of hospital stay and the risk of postoperative complications, as well as providing greater patient comfort.

Keywords: Cardiac surgery, sternal dehiscence; sternum.

Tuba Apaydın, Murat Akkuş. Clinical Results of Nitinol Plate Implantation for Reconstruction of Sternal Dehiscence. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 30-35

Sorumlu Yazar: Tuba Apaydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale