E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Yanık Merkezindeki Yanık Yaralanmalarının Epidemiyolojisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 360-365 | DOI: 10.14744/scie.2021.93270

Yanık Merkezindeki Yanık Yaralanmalarının Epidemiyolojisi

Osman Esen1, Murat Güven2, Abdullah Yıldırım3, Hamdi Taner Turgut2, Çağrı Tiryaki2, Murat Burç Yazicioglu2, Mustafa Celalettin Haksal2, Ali Çiftçi2, Hayrünisa Kahraman Esen4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en yoğun nüfuslu ve sanayileşmiş coğrafi bölgesi olan Marmara bölgesinde yer alan bir yanık merkezinde takip edilen yanık hastalarının demografik özelliklerini, etiyolojisini, bulgularını ve yanık ile ilişkili faktörleri değerlendirerek yanık epidemiyolojisini belirlemektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yanık tedavi merkezinde takip edilen 630 hastanın tıbbi kayıtları incelendi. Hastaların demografik özellikleri, yanık etiyolojisi, yanık toplam vücut yüzey alanı yüzdesi, yanık derecesi, yanık yeri, yanık ajanı, yanık yeri vb. ile ilgili veriler değerlendirildi.
BULGULAR: Yatarak tedavi gören 630 hastanın ortalama yaşı 27.5±2.18 yıl idi. Hastaların %29.8’i kadın, %70.2’si erkekti. En sık görülen yanık nedenleri sırasıyla; haşlanma (sıcak su, çay, süt) (%37.2), alev (%31.9), elektrik (%18.4) ve haşlanma + alev + kimyasal (%11.7) idi. Hastalarda ortalama yanık alanı yüzdesi %23.3 olarak bulundu. Elli dört olguda (%8.9) inhalasyon yanığı ve 31 olguda eşlik eden çoklu travma tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yanık, ciddi fiziksel ve psikolojik sonuçları olan bir travmadır. Yanık tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, yanık oluşumunun önlenmesi ve bireylerin bilinçlendirilmesine odaklanmak daha etkili ve daha verimli görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tü, rkiye; yanık epidemiyolojisi; yanık merkezi.

Epidemiology of burn injuries in Burn Center

Osman Esen1, Murat Güven2, Abdullah Yıldırım3, Hamdi Taner Turgut2, Çağrı Tiryaki2, Murat Burç Yazicioglu2, Mustafa Celalettin Haksal2, Ali Çiftçi2, Hayrünisa Kahraman Esen4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
3Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
4Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study is to determine the epidemiology of burns by assessing demographic features, etiology, findings and burn related factors in burn-injured patients followed-up in a burn center located in the Marmara Region, the most densely populated and industrialized geographical area of Turkey.
METHODS: Medical records of 630 in-patients were examined in the burn treatment center. The data relating to the demographic characteristics of patients, burn etiology, percentage of the burned total body surface area, burn degree, burn site, burn agent, place of occurrence, etc. were evaluated.
RESULTS: The mean age of 630 in-patients was 27.5±2.18 years. 29.8% of the patients were female, 70.2% were male. The most common causes of burns were respectively; scald (hot water, tea, milk) (37.2%), flame (31.9%), electrical (18.4%) and scald + flame + chemical (11.7%). The average percentage of burned area in the patients was found to be 23.3%.. Inhalation burn was reported in 54 cases (8.9%) and co morbid multiple trauma was reported in 31 cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Burn is a trauma with serious physical and psychological consequences. Although considerable progress has been achieved in burn therapy, attempts for preventing burns and focusing on raising awareness of individuals seem to be more efficient and cheaper.

Keywords: Burn center, burn epidemiology, Turkey.

Osman Esen, Murat Güven, Abdullah Yıldırım, Hamdi Taner Turgut, Çağrı Tiryaki, Murat Burç Yazicioglu, Mustafa Celalettin Haksal, Ali Çiftçi, Hayrünisa Kahraman Esen. Epidemiology of burn injuries in Burn Center. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 360-365

Sorumlu Yazar: Osman Esen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale