E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Çocuklarda Preseptal ve Orbital Selülit: Beş Yıllık Tek Merkez Deneyimi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 360-365 | DOI: 10.14744/scie.2022.82574

Çocuklarda Preseptal ve Orbital Selülit: Beş Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Mehmet Tolga Köle1, Ulviye Kıvrak2, Yakup Çağ1, Serdar Mehmetoğlu1, Ayşe Karaaslan3, Ceren Çetin3, Bilal Yılmaz1, Yasemin Akın1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz küresi enfeksiyonları çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine nadir başvuru sebeplerinden biri olsa da gelişebilecek intrakranial enfeksiyon, görme kaybı, kavernoz sinüs trombozu gibi ciddi komplikasyonlar nedeniyle hızlı şekilde ayırıcı tanı yapılmalı ve tedaviye
başlanmalıdır. Çalışmamız, merkezimizde preseptal ve orbital selülit tanısıyla yatırılarak tedavi edilen çocuk hastaların demografik, klinik, laboratuar ve görüntüleme bulguları ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesini amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük araştırma Ocak 2016 ile Ocak 2021 arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Göz Hastalıkları Klinikleri’nde preseptal ve orbital selülit tanısıyla yatan çocuk hastalarda yapılmıştır. Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya beş yıl içinde, kriterleri karşılayan 40 hasta (23 erkek, 17 kız) dahil edildi. Hastaların tanı anında ortalama yaşı 145 (6.5–181.5) ay idi. Otuz beş hastada (%87.5) preseptal selülit, beş hastada (%12,5) orbital selülit vardı. Tüm vakaların 17’sinde (%42.5) altta yatan sebep paranazal sinüzit idi. Yirmi sekiz hasta (tümünün %70’i) ampisilin-sulbaktam ve yedi (tümünün %17.5’i) hasta seftriakson ile tedavi edilmişti. Orbita enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 40 hastanın 26’sında (%65) hem tanı koymak hem de prognoz takibi için kranial bilgisayarlı tomografi (KBT) çekildi. Ortalama hastanede yatış süresi (gün) preseptal selülit grubunda orbital selülit grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (p=0.007).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda sinüzit, göz küresi enfeksiyonları için en sık predispozan faktör olarak bulundu. Gelişebilecek ciddi komplikasyonlar nedeniyle preseptal ve orbital selülit ayırıcı tanısı hızlı bir şekilde yapılmalı ve hemen tedaviye başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, orbital selülit; preseptal selülit; sinüzit.

Preseptal and Orbital Cellulitis in Children: A Five-Year Single-Center Experience

Mehmet Tolga Köle1, Ulviye Kıvrak2, Yakup Çağ1, Serdar Mehmetoğlu1, Ayşe Karaaslan3, Ceren Çetin3, Bilal Yılmaz1, Yasemin Akın1
1Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Ophthalmolog, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Infectious Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Although orbital infections are one of the rare reasons for admission to Pediatric Outpatient Clinics, the differential diagnosis should be made and treatment should be started quickly due to the serious complications such as intracranial infection, vision loss, and cavernous sinus thrombosis. Our study aimed to evaluate the demographic, clinical, laboratory, and imaging findings and treatment methods of pediatric patients hospitalized and treated with preseptal and orbital cellulitis diagnosis at our center.
METHODS: This retrospective study was conducted on pediatric patients hospitalized with a preseptal and orbital cellulitis diagnosis at Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Pediatric Outpatient Clinics and Ophthalmology Department between January 2016 and January 2021. The clinical and laboratory findings of the patients were compared.
RESULTS: Forty patients (23 boys and 17 girls) who met the criteria over 5 years were included in the study. The mean age of the patients at the time of diagnosis was 145 (6.5–181.5) months. Thirty-five patients (87.5%) had preseptal cellulitis and five patients (12.5%) had orbital cellulitis. Paranasal sinusitis was the underlying cause in 17 (42.5%) of all cases. Twenty-eight patients (70%) were treated with ampicillin-sulbactam and seven patients (17.5%) with ceftriaxone. Cranial computerized tomography (CCT) was performed in 26 (65%) of 40 patients hospitalized for orbital infection, for both diagnosis and follow-up prognosis. Mean length of hospital stay (days) was statistically significantly lower in the preseptal cellulitis group than in the orbital cellulitis group (p=0.007).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, sinusitis was found to be the most common predisposing factor for eyeball infections. Due to the serious complications that can develop, the differential diagnosis of preseptal and orbital cellulitis should be made quickly and treatment should be initiated immediately.

Keywords: Children, orbital cellulitis; preseptal cellulitis; sinusitis.

Mehmet Tolga Köle, Ulviye Kıvrak, Yakup Çağ, Serdar Mehmetoğlu, Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Bilal Yılmaz, Yasemin Akın. Preseptal and Orbital Cellulitis in Children: A Five-Year Single-Center Experience. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 360-365

Sorumlu Yazar: Mehmet Tolga Köle, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale