E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastalarda ABO Kan Tipinin Prognostik Değeri: Tek Merkez Deneyimi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 333-337 | DOI: 10.14744/scie.2021.78045

Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastalarda ABO Kan Tipinin Prognostik Değeri: Tek Merkez Deneyimi

Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Orhan Uzun, Cem Batuhan Ofluoğlu, Ismail Ege Subasi, Ayhan Öz, Ömer Özduman, Erdal Polat, Mustafa Duman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Önceki çalışmalarda ABO kan grubu ile gastrointestinal sistem kanserleri arasında bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Ancak farklı
merkezlerde yapılan çalışmalarda kan grubu kanser ilişkisi aynı sonucu vermemiştir. Biz de tek merkezli yapılan bu çalışmada kan grubunun kolorektal kanser ile ilişkisini ve prognoza etkisini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2013 ile Aralık 2019 yılları arasında kolorektal kanser nedeniyle küratif cerrahi yapılan toplam 313 hasta dahil edildi. Veriler geriye dönük olarak analiz edildi. Acil ameliyat olan, palyatif rezeksiyon yapılan, kayıtlarına ulaşılamayan ve uzak metastazı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: A kan grubu kadınlarda daha sık görülürken diğer kan grupları erkeklerde daha fazla idi. AB kan grubundaki hastalarda ortalama
yaşam süresi 53.776±7.655 ay idi. Ve diğer gruplara oranla anlamlı olarak daha kötü idi. Multivaryant Cox regresyon analizinde incelendiğinde ise kan grubunun prognoza etkili olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ABO kan grubunun kolorektal kanser hastalarında prognoza etkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Kan grubu, kolorektal kanser; prognoz.

Prognostic Value of ABO Blood Group in Patients Undergoing Colorectal Cancer Surgery: A Single-Center Experience

Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Orhan Uzun, Cem Batuhan Ofluoğlu, Ismail Ege Subasi, Ayhan Öz, Ömer Özduman, Erdal Polat, Mustafa Duman
Department of Gastrointestinal Surgery, University of Health Sciences, Koşuyolu High Specialty Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: It has been observed in previous studies that there is a relationship between ABO blood type and gastrointestinal system cancers. However, in studies conducted in different centers, the relationship between the blood type and cancer did not yield the same result. In this single-center study, we investigated the relationship of blood type with colorectal cancer and its effect on prognosis.
METHODS: A total of 313 patients who underwent curative surgery for colorectal cancer between January 2013 and December 2019 were included in the study. Data were analyzed retrospectively. Patients with emergency surgery, palliative resection, unavailable records, and distant metastases were excluded from the study.
RESULTS: While A blood type was more common in women, other blood types were more common in men. The overall survival for patients with AB blood type was 53.776±7.655 months. And it was significantly worse than the other groups. When examined in the multivariate Cox regression analysis, it was seen that the blood type was effective on the prognosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the ABO blood type had an effect on prognosis in colorectal cancer patients.

Keywords: Blood type, colorectal cancer; prognosis.

Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Orhan Uzun, Cem Batuhan Ofluoğlu, Ismail Ege Subasi, Ayhan Öz, Ömer Özduman, Erdal Polat, Mustafa Duman. Prognostic Value of ABO Blood Group in Patients Undergoing Colorectal Cancer Surgery: A Single-Center Experience. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 333-337

Sorumlu Yazar: Aziz Serkan Senger, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale