E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Prediyabetli Hastalarda Düşük Doz Metformin’e Glisemik Yanıt ve Dislipidemi Yanıtı [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 399-405 | DOI: 10.14744/scie.2022.72677

Prediyabetli Hastalarda Düşük Doz Metformin’e Glisemik Yanıt ve Dislipidemi Yanıtı

Zeynep Koç
SBÜ, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızla prediyabetik bireylerde düşük doz metforminin HbA1c ve plazma lipid düzeyleri üzerindeki etkinliğini araştırmayı amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018–2020 yılları arasında HbA1c düzeyi %5.7–6.4 arasında olan 357 hastanın dahil edildiği çalışmamızda 1000 mg/gün metformin ile minimum dokuz ay takip edilen olgularda HbA1c düzeyi ve lipid yanıtı değerlendirildi.
BULGULAR: HbA1c düzeyleri %6–6.4 olan grubun %39’unda tam yanıt gözlenirken, HbA1c düzeyleri %5.7–5.9 olan grupta bu %77 yanıt elde edildi. Kırk yaş öncesi elde edilen yanıt %70 iken, 40 yaş üzeri olgularda %36 yanıt elde edilmiştir. Düşük doz metformin kullanan prediyabetli olguların %23’ünde nonHDL lipit bileşenlerinde azalma gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük doz metformin, A1c’de ve ayrıca nonHDL lipid bileşenlerinde değişen oranlarda azalmaya neden olur. Diabetes mellitus’un makrovasküler komplikasyonlarının temeli prediyabet döneminde atılsa da DM ve prediyabetli hastalarda statin ve fenofibrat uygulaması için gereken eşik değerler farklı olup prediyabetikler izole lipid artışı olan olgular gibi tedavi edilebilmektedir. Düşük doz metformin ile HbA1c yanıtının yanı sıra değişen seviyelerde HDL olmayan lipid bileşenlerine yanıt alınabilmektedir. Özellikle prediyabetik dislipidemi grubunda statin ve fibrat tedavisi verilemeyen olgularda kısmi lipit yanıtının olumlu etkileri gözlemlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dislipidemi, düşük doz metformin; prediyabet.

Evaluation of Low Dose Metformin Response and Dyslipidemia Levels in Patients with Pre-diabetes

Zeynep Koç
Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the effectiveness of low-dose metformin on the HbA1c and plasma lipid levels in pre-diabetic individuals.
METHODS: Between 2018 and 2020, 357 patients with HbA1c levels of 5.7–6.4% were included in the study. The level of HbA1c and lipid response was evaluated in cases followed up for a minimum of 9 months with 1000 mg/day metformin.
RESULTS: A complete response was observed in 39% of the group with HbA1c levels of 6–6.4%, whereas that in the group with HbA1c levels of 5.7–5.9% was 77%. While the response obtained before the age of 40 was 70%, the response was obtained in 36% of the cases over the age of 40. A decrease in non-HDL cholesterol components was observed in 23% of the pre-diabetes cases using low-dose metformin.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Low-dose metformin causes a decrease in A1c, as well as in non-HDL lipid components at varying rates. Although the basis of macrovascular complications of diabetes mellitus is laid during the pre-diabetes, the threshold levels required for the administration of statin and fenofibrate are different in patients with DM and pre-diabetes. Pre-diabetes cases can be treated like cases with isolated lipid increases. In these cases, a response to varying levels of non-HDL lipid components can be obtained in some of the patients, along with an HbA1c response with low-dose metformin. Especially in the pre-diabetic dyslipidemia group, the importance of metformin was observed in the group in which we could not arrange statin and fibrate treatment.

Keywords: Dyslipidemia, low-dose metformin; pre-diabetes.

Zeynep Koç. Evaluation of Low Dose Metformin Response and Dyslipidemia Levels in Patients with Pre-diabetes. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 399-405

Sorumlu Yazar: Zeynep Koç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale