E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Diyaliz Öncesi Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hacim Yükünün Belirlenmesi İçin Diyastolik Disfonksiyon ve Nt-ProBNP Ölçümünün Önemi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 36-41 | DOI: 10.14744/scie.2023.70845

Diyaliz Öncesi Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hacim Yükünün Belirlenmesi İçin Diyastolik Disfonksiyon ve Nt-ProBNP Ölçümünün Önemi

Osman Maviş1, Sıla Öksüz2, Banu Boyuk3, Umit Bulut4, Oguzhan Zengi5, Korhan Kapucu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dahiliye Anabilim Dalı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: KBH hastalarında hacim fazlalığı sıklıkla gözlenir ve zamanla diyastolik disfonksiyona ve bunun devamında kalp yetmezliğine neden olabilir. Bu çalışmada, sol ventrikül dolum basıncı ile ilişkili ve son zamanlarda kullanıma giren E/e’ oranı ile kalp yetmezliğinde önemli bir belirteç olan NT-proBNP arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya normal sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu olan ve kardiyovasküler hastalığı olmayan (25 kadın, 19 erkek) 44 övolemik KBH hastası ve 26 sağlıklı gönüllü (15 kadın, 11 erkek) dahil edildi. Plazma NT-proBNP seviyeleri ELISA yöntemiyle ölçüldü ve tüm katılımcılar, NT-proBNP seviyeleri ile tepe erken diyastolik mitral hız ile tepe erken diyastolik mitral anüler hız oranı arasındaki ilişkiyi araştırmak için transtorasik konvansiyonel doppler ve doku doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi (E/ e').
BULGULAR: Hasta grubu 25 kadın (%56.8) ve 19 erkek (%43.2) olup, yaş ortalaması 59.36±9.26 yıl idi. Sağlıklı gönüllüler, yaş ortalaması 58.58±10.39 yıl olan 15 kadın (%57.7) ve 11 erkek (%4.23) oluşturmuştur. Hasta grubunda NT-proBNP düzeyleri ve E/e’ değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p<0.001). NT-proBNP için 300 pg/mL cut-off değeri baz alındığında duyarlılık %53.66 ve özgüllük %100 olarak bulundu. E/e’ cut-off değeri 15 ile duyarlılık %86.36 ve özgüllük %73.08 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda NT-proBNP ve E/e’ değerlerinin klinik kalp yetmezliği bulgusu olmayan kronik böbrek yetmezliği hastalarında diyas-tolik disfonksiyonu öngörmede önemli parametreler olduğu belirlendi. Hem NT-proBNP’nin hem de E/e’ oranının klinik pratikteki yerini ve kullanışlılığını doğrulamak için bu konuyu araştıran daha geniş, kapsamlı ve ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, küçük tansiyon fonksiyon bozukluğu; E/e'; NT-proBNP.

Importance of Diastolic Dysfunction and Nt-ProBNP Measurement for Identification of Volume Load in Predialysis Chronic Renal Failure Patients

Osman Maviş1, Sıla Öksüz2, Banu Boyuk3, Umit Bulut4, Oguzhan Zengi5, Korhan Kapucu1
1Deparment of Internal Medicine, Health Sciences University, İstanbul Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Oncology, Health Sciences University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Internal Medicine, Health Sciences University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Cardiolology, Health Sciences University, Mehmet Akif Ersoy Thoracic Cardiovasculer Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
5Department of Biochemistry, Health Sciences University, Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Volume excess is frequently observed in chronic kidney disease (CKD) patients and over time may induce diastolic dysfunction and its continuation of cardiac failure. It was aimed to identify the correlation between E/e’ ratio, entering use in recent times and asso-ciated with left ventricle filling pressure, and NT-proB-type natriuretic peptide (proBNP), a substantial indicator in heart failure.
METHODS: The study included 44 euvolemic CKD patients with preserved left ventricular ejection fraction and without cardiovascular disease (25 women, 19 men) and 26 healthy controls (15 women, 11 men). NT-proBNP levels were measured with the ELISA method and all participants were assessed with transthoracic conventional Doppler and tissue Dop-pler echocardiography to examine the relationship between NT-proBNP values with E/e’ ra-tio which is the peak early diastolic mitral rate to peak early diastolic mitral annular velocity.
RESULTS: The patient group comprised 25 women (56.8%) and 19 men (43.2%) and the mean age was 59.36±9.26 years. Healthy controls comprised 15 women (57.7%) and 11 men (4.23%) with mean age of 56.58±10.39 years. NT-proBNP measurements and E/e’ ratios were concluded to be higher in the patient group compared to the control group (p<0.001). Taking cutoff value of 300 pg/mL for NT-proBNP as the basis, the sensitivity was 53.66% and specificity was 100%. With E/e’ cut-off value of 15, the sensitivity was 86.36% and specificity was identified as 73.08%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, NT-proBNP and E/e’ values were identified to be important pa-rameters for the prediction of diastolic dysfunction in chronic renal failure patients without clinical findings of heart failure. Larger, extensive, comprehensive, and prospective studies investigating this issue are necessary to confirm the value and usefulness of both NT-proBNP and the E/e’ ratio in clinical practice.

Keywords: Chronic renal failure, diastolic dysfunction; E/e’; NT-proBNP.

Osman Maviş, Sıla Öksüz, Banu Boyuk, Umit Bulut, Oguzhan Zengi, Korhan Kapucu. Importance of Diastolic Dysfunction and Nt-ProBNP Measurement for Identification of Volume Load in Predialysis Chronic Renal Failure Patients. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 36-41

Sorumlu Yazar: Banu Boyuk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale