E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Acil Servise Başvuran Motosiklet Kazası Vakalarının Değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 39-46 | DOI: 10.14744/scie.2024.70048

Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Acil Servise Başvuran Motosiklet Kazası Vakalarının Değerlendirilmesi

Emre Çetin, Halil Doğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemisi öncesinde ve sırasında motosiklet kazası sonrası acil servise başvuran hastaları inceleyerek, bu kazaların görülme sıklığını, travma şiddetini ve hasta sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif gözlemsel çalışmada, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisi’ne motosiklet kazalarından kaynaklanan yaralanmalarla başvuran 1.137 hastayı değerlendirdik. Motosiklet kazası sonrası acil servise başvurduğu belirlenen hastaların elektronik dosyaları taranarak yaş, cinsiyet, kan basıncı, nabız, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, başvuru anındaki vücut ısısı, başvuru zamanı gibi bilgiler incelendi. Kaza, sürücünün bildirdiği kaza anındaki motosiklet hızı, kullanılan koruyucu ekipman, acil servise varış zamanı, acil serviste ve hastanede kalış süresi, hastaların kalış süresi boyunca uygulanan tedavi türleri veri formuna kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 1135 hastanın 129’u (%11.4) pandemi öncesinde, 1.006’sı (%88.6) pandemi döneminde acil servise başvurdu. 1.055 (%93) erkek hasta ve 80 (%7) kadın hasta vardı. Hastaların 145’i (%12.9) hastaneye yatırıldı, 990’ı (%87.2) hastaneden ayrıldı. Acil servisten ayrılanların 42’si (%3.7) tedaviyi reddetti, 35’i (%3.1) ise doktor onayı olmadan ayrıldı. Yatan hastaların 20’si (%1.8) yoğun bakıma, 4’ü (%0.4) diğer hastanelere sevk edildi. Hastane içi mortalite incelendiğinde 1.132 (%99.7) hastanın hayatta kaldığı, 3 (%0.3) hastanın ise öldüğü belirlendi. Tam vücut koruyucu ekipman kullanımına göre yaralanma yerleri arasındaki ilişki değerlendirilirken, baş ve boyun, akciğer, ekstremite, pelvis ve çoklu travma yaralanmaları açısından bir korelasyon bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trafik yoğunluğu ne olursa olsun motosiklet sürücülerinin koruyucu ekipman kullanması kazalarda ciddi yaralanmaların önüne geçimektedir. EMTRAS ve ESI skorları motosiklet kazalarında mortalite ve morbiditeyi tahmin etmek için kullanılabilecek klinik tahmin araçlarıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, motosiklet kazası, pandemi, travma, EMTRAS, ESI.

Motorcycle Accident Cases Presented to the Emergency Department Before and During the COVID-19 Pandemic

Emre Çetin, Halil Doğan
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: To examine patients who presented to the emergency department following motorcycle accidents before and during the COVID-19 pandemic period in order to comparatively assess the incidence of these accidents, associated trauma severity, and patient outcomes.
METHODS: In this retrospective observational study, we evaluated 1,137 patients who presented to the Adult Emergency Department of Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Re-search Hospital with injuries caused by motorcycle accidents. The electronic files of the patients who were determined to have presented to the emergency department after a motorcycle accident were screened, and their age, gender, blood pressure, pulse, oxygen saturation, respiratory rate, body temperature (at presentation), time of the accident, motorcycle speed at the time of the accident as reported by the driver, protective equipment used, time of arrival at the emergency department, length of stay in the emergency department and hospital, the types of treatment applied throughout the patients’ stay, and the outcomes of the patients were recorded in the case forms.
RESULTS: Of the 1135 patients included in the study, 129 (11.4%) presented to the emergency department before the pandemic and 1,006 (88.6%) during the pandemic period. There were 1,055 (93%) male patients and 80 (7%) female patients. Of all the patients, 145 (12.9%) were hospitalized, and 990 (87.2%) left the hospital. Of those who left the emergency room, 42 (3.7%) refused treatment, and 35 (3.1%) left without the physician’s approval. Of the hospitalized patients, 20 (1.8%) were admitted to the intensive care unit, and four (0.4%) were referred to other hospitals. Upon examination of in-hospital mortality, it was determined that 1,132 (99.7%) patients survived, and three (0.3%) died. When assessing the association between injury locations according to the use of full-body protective equipment, a correlation was found in terms of head and neck, lung, extremity, pelvis, and multi-trauma injuries.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regardless of traffic density, the use of protective equipment by motorcycle drivers prevents serious injuries in accidents. The EMTRAS and ESI scores are clinical pre-diction tools that can be used to predict mortality and morbidity in motorcycle accidents.

Keywords: COVID-19, EMTRAS, ESI, motorcycle accident, pandemic, trauma.

Emre Çetin, Halil Doğan. Motorcycle Accident Cases Presented to the Emergency Department Before and During the COVID-19 Pandemic. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 39-46

Sorumlu Yazar: Emre Çetin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale