E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science D Vitamini Eksikliğine Bağlı Hipokalsemik Nöbetleri Olan Çocuklarda Nörolojik Prognozun Değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 429-434 | DOI: 10.14744/scie.2022.67299

D Vitamini Eksikliğine Bağlı Hipokalsemik Nöbetleri Olan Çocuklarda Nörolojik Prognozun Değerlendirilmesi

Gül Demet Kaya Özcora1, Elif Söbü2, Türkan Uygur Şahin3
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Pediatri Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Bölümü, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda hipokalsemik nöbet tanısı alan süt çocuklarının bir yıllık izlemdeki nörolojik bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Temmuz 2017–Temmuz 2018 tarihleri arasında hipokalsemik nöbet tanısıyla izlenen, yaşları 6 gün ile 24 ay arasında 32 olgu dahil edildi. Kaba motor, ince motor, dil ve sosyal gelişim düzeyleri tanı anında ve altıncı ayda Denver gelişim testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların %72’si erkek (n=23) ve %28’i (n=9) kızdı. Düzeltilmiş serum kalsiyum seviyesi ortalama 6.03±1.06 mg/dL, fosfor 5.2±1.72 mg/dL, alkalen fosfataz 575.2±405.8 U/L; parathormon 231.4±123.8 ng/ml ve 25-OH vitamin D düzeyi 9.6±8.5 ng/ml olarak bulundu. Annelerin D vitamini düzeyleri incelendiğinde ortalama 7.16±2.62 ng/ml saptandı. Kaba motor gelişimdeki altı aylık fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001), ince motor gelişimdeki altı aylık fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0.001). Sosyal gelişim ve dil gelişiminin değerlendirilmesindeki altı aylık fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla p=0.083 ve p=0.180). Altı aylık süreçte hastaların ince ve kaba motor gelişimdeki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini bir nörohormondur, nörotransmiter üretimi, salımı ve geri alımında rol oynayan ve beyin hücresi çoğalması, farklılaşması ve gelişimi aşamalarında önemli rol alan kalsiyum metabolizmasının önemli bir düzenleyicisi olduğu için eksikliğinde psikomotor gerilikte görülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konvü, lziyon; hipokalsemi; nörolojik gelişim.

Evaluation of Neurological Prognosis in Children with Hypocalcemic Seizures Due to Vitamin D Deficiency

Gül Demet Kaya Özcora1, Elif Söbü2, Türkan Uygur Şahin3
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Hasan Kalyoncu University Faculty of Health Sciences, Gaziantep, Türkiye
2Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatrics, Bezmialem University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the neurologic findings of patients who had hypocalcemic seizures due to vitamin D deficiency during a 1 year period.
METHODS: Thirty-two patients aged between 6 days and 24 months who were followed up for hypocalcemic seizures between July 2017 and July 2018 were included in the study. Gross motor, fine motor, language, and social developmental levels were evaluated using the Denver developmental test at the time of diagnosis and the 6th month.
RESULTS: Seventy-two percentages of the patients were male (n=23) and 28% (n=9) were female. Corrected serum calcium level averaged 6.03±1.06 mg/dL, and phosphorus was 5.2±1.72 mg/dL, alkaline phosphatase was 575.2±405.8 U/L, parathormone was 231.4±123.8 ng/mL, and 25 OH-vitamin D levels were found as 9.6±8.5 ng/mL. When the vitamin D levels of the mothers were examined, the average was 7.16±2.62 ng/mL. The 6-month difference in both gross and fine motor development was found to be statistically significant (p<0.001 and p<0.001, respectively). The 6-month difference in the evaluation of social development and language development was not statistically significant (p=0.083 and p=0.180, respectively). The 6-month difference in fine and gross motor development over the patients was considered to be statistically significant (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Psychomotor retardation is also observed in infants with vitamin D deficiency, because vitamin D is a neurohormone that has an important role in calcium metabolism, which plays a role in neurotransmitter production, release, reuptake, and in stages of brain cell proliferation, differentiation, and development.

Keywords: Convulsion, hypocalcemia; neurological development.

Gül Demet Kaya Özcora, Elif Söbü, Türkan Uygur Şahin. Evaluation of Neurological Prognosis in Children with Hypocalcemic Seizures Due to Vitamin D Deficiency. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 429-434

Sorumlu Yazar: Gül Demet Kaya Özcora, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale