E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sosyal Fobi Komorbidliği olan Bipolar Bozukluk Hastalarında Çocukluk Çağı Travmaları [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 379-383 | DOI: 10.14744/scie.2022.47113

Sosyal Fobi Komorbidliği olan Bipolar Bozukluk Hastalarında Çocukluk Çağı Travmaları

İsmail Koç
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın temel amacı sosyal fobi komorbidliği olan bipolar bozukluğu hastalarında çocukluk çağı travmasının etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, psikiyatrist tarafından Bipolar bozukluk teşhisi almış olan bireyler sırasıyla sosyal fobisi olan (n=39) ve sosyal fobisi olmayan (n=27) olarak, sağlıklı bireyler ise kontrol grubu (n=32) olarak belirlenmiştir. Çalışmada bireylere, sosyodemografik anket, DSM IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) anketi, Çocukluk çağı travma ölçeği ve Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 52 erkek (%53.1) ve 46 kadın (%46.9) bireylerin ortalama yaşları 41.10±10.90 olarak bulunmuştur. Sosyal fobi grubunda 39 birey (%36.7), sosyal fobisi olmayan grupta 27 birey (27.6) ve kontrol grubunda ise 30 birey (%30.6) çalışmada yer almıştır. Sosyal fobisi olan, olmayan ve kontrol grupları arasında Çocukluk Çağı travma anketi açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Gruplar arasındaki bu farkın hangi gruptan kaynaklandığına ise ikili test ile bakılmış ve bu farklılığın sosyal fobisi olan bipolar hastalarından kaynaklandığı saptanmıştır. Ayrıca, Çocukluk çağı travma anketi, kadın ve erkek cinsiyetleri açısından incelendiğinde kadın bireyler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunurken, erkek bireyler arasında ise istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlılık bulunmamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda sosyal fobi komorbiditesi olan bipolar bozukluk hastalığının çocukluk çağı travması ile yüksek derece ilişkili olduğu sonucunda varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, çocukluk çağı travması; sosyal fobi.

Childhood Traumas in Bipolar Disorder Patients with Social Phobia Comorbidity

İsmail Koç
Department of Psychiatry, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Main purpose of the study is to investigate the effects of childhood traumas on bipolar disorder (BD) patients with social phobia (SP) comorbidity.
METHODS: Individuals were divided into three groups, with SP (n=96), without SP (n=27), and without BD divided as the control group (n=32). In this prospective study, the sociodemographic questionnaire, structured clinical interview for DSM-IV axis I disorders (SCID-I), childhood trauma questionnaire, and Liebowitz social anxiety scale were applied to the patients
RESULTS: There were 52 (53.1%) men and 46 (46.9) women with the mean age 41.10±10.90 years during the study. Thirty-six patients (36.7%) were in the SP group, 30 patients (30.6%) were in the without SP group, and 32 (32.7) were in the control group. There is a statistically significant difference between bipolar patients with SP, without SP, and the control group in terms of childhood trauma questionnaire (CTQ) scores (p<0.05). It is found that this significant difference originated from the bipolar patients’ group with SP also, while there is a statistically significant between female patients in terms of CTQ (p<0.05), but there is no statistically significant between male patients in terms of CTQ (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that SP comorbidity in BD was highly correlated with childhood traumas in our study.

Keywords: Bipolar disorder, childhood trauma; social phobia.

İsmail Koç. Childhood Traumas in Bipolar Disorder Patients with Social Phobia Comorbidity. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 379-383

Sorumlu Yazar: İsmail Koç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale